V¨n b¶n tháa thuËn kh i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång Chóng t i gåm cã: Chång : NguyÔn V¨n Atải về 27.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích27.06 Kb.
#15275

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------------


V¨n b¶n tháa thuËn

kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung

cña vî chång

Chóng t«i gåm cã:


Chång : NguyÔn V¨n A

Sinh ngµy : 1984

Chøng minh nh©n d©n sè : 3111245222 cÊp ngµy 12/02/2005 t¹i CA TiÒn Giang

Quèc tÞch : ViÖt Nam

Sè ®iÖn tho¹i : £12£

Email : £1018£

Chång : NguyÔn V¨n B

Sinh ngµy : 11/2/2005

Chøng minh nh©n d©n sè : 1122222141 cÊp ngµy 02/02/1995 t¹i CA BÕn Tre

Quèc tÞch : ViÖt Nam

Sè ®iÖn tho¹i : £12£

Email : £1018£

Chång : Cao Ph­¬ng Trang

Sinh ngµy : £3£

Chøng minh nh©n d©n sè : £2119£ cÊp ngµy £2121£ t¹i £2120£

Quèc tÞch : ViÖt Nam

Sè ®iÖn tho¹i : £12£

Email : £1018£

Chång : TrÇn V¨n TÝnh

Sinh ngµy : £3£

Chøng minh nh©n d©n sè : £2119£ cÊp ngµy £2121£ t¹i £2120£

Quèc tÞch : ViÖt Nam

§Þa chØ liªn hÖ : £2054£

Sè ®iÖn tho¹i : £12£

Email : £1018£

Cïng ®Þa chØ liªn hÖ : £2054£

Chóng t«i lµ vî chång theo GiÊy ®¨ng ký kÕt h«n sè £1484£ do £1494£ cÊp ngµy £122£.


Ngµy £92£, chóng t«i cã lËp V¨n b¶n tháa thuËn chia tµi s¶n chung cña vî chång sè £102£ ngµy £92£ do V¨n phßng C«ng chøng §Þnh T­êng. chøng nhËn.

Nay, v× lý do: $.

Chóng t«i tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nh­ sau:
§iÒu 1

Tµi s¶n thuéc së h÷u chung cña vî chång

Tµi s¶n chung cña vî chång lµ
§IÒU 2

CAM §OAN CñA C¸C B£N

Chóng t«i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng lêi cam ®oan sau ®©y: 1. ViÖc tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ý chÝ cña vî chång chóng t«i vµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt;

 2. Tµi s¶n kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång thuéc së h÷u hîp ph¸p cña chóng t«i, kh«ng bÞ tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông, kh«ng bÞ xö lý b»ng QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn mµ chñ së h÷u ch­a chÊp hµnh. Nh÷ng th«ng tin vÒ tµi s¶n trong tháa thuËn nµy lµ ®óng sù thËt;

 3. ViÖc tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nªu trªn kh«ng nh»m trèn tr¸nh bÊt kú nghÜa vô tµi s¶n nµo cña chóng t«i. Tháa thuËn nµy sÏ bÞ v« hiÖu nÕu cã c¬ së x¸c ®Þnh viÖc kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung nh»m trèn tr¸nh nghÜa vô tµi s¶n;

 4. Nh÷ng th«ng tin vÒ nh©n th©n trong tháa thuËn nµy lµ ®óng sù thËt;

 5. Tháa thuËn ®­îc lËp hoµn toµn tù nguyÖn, kh«ng bÞ lõa dèi, Ðp buéc;

 6. Thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ néi dung tháa thuËn nªu trªn;

 7. $.

§IÒU 3

§IÒU KHO¶N CUèI CïNG

 1. Chóng t«i c«ng nhËn ®· hiÓu râ quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh, ý nghÜa vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc tháa thuËn nµy;

 2. HiÖu lùc cña V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång tÝnh tõ ngµy $. Mäi söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá V¨n b¶n tháa thuËn nµy chØ cã gi¸ trÞ khi ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, do c¸c bªn ký tªn, ®­îc C«ng chøng viªn V¨n phßng C«ng chøng §Þnh Têng. vµ tr­íc khi ®¨ng ký.
 1. Chóng t«i ®· tù ®äc V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nµy, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång vµ ký vµo V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nµy tr­íc sù cã mÆt cña C«ng chøng viªn.

Vî Chång

(Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn)

Lêi chøng cña c«ng chøng viªn

Ngµy £510£ (ngµy £1229£), t¹i V¨n phßng C«ng Chøng §Þnh T­êng, sè 381/5, Quèc Lé 1A, Êp Cöu Hßa, x· Th©n Cöu NghÜa, huyÖn Ch©u Thµnh, tØnh TiÒn Giang, t«i D­¬ng Minh TÊn, C«ng chøng viªn, V¨n phßng C«ng chøng §Þnh Têng.C«ng chøng:


 • V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nµy ®­îc lËp gi÷a:

¤ng : Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Error: Reference source not found sè : Error: Reference source not found cÊp ngµy Error: Reference source not found t¹i Error: Reference source not found

¤ng : Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Error: Reference source not found sè : Error: Reference source not found cÊp ngµy Error: Reference source not found t¹i Error: Reference source not found

¤ng : Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Error: Reference source not found sè : £2119£ cÊp ngµy £2121£ t¹i £2120£

¤ng : Error: Reference source not found Error: Reference source not found

Error: Reference source not found sè : £2119£ cÊp ngµy £2121£ t¹i £2120£

, «ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found


®· tù nguyÖn tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung, cam ®oan chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ néi dung tháa thuËn; • T¹i thêi ®iÓm c«ng chøng,

«ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found


, «ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found


®Òu cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù phï hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; • Néi dung tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung phï hîp víi ph¸p luËt, ®¹o ®øc x· héi;
 • ¤ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found

, «ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found


®· ®äc l¹i V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nµy, ®· ®ång ý toµn bé néi dung ghi trong V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång vµ ®· ký vµo V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång tr­íc sù cã mÆt cña t«i;V¨n b¶n tháa thuËn kh«i phôc chÕ ®é tµi s¶n chung cña vî chång nµy ®­îc lËp thµnh £2424£ b¶n chÝnh (mçi b¶n chÝnh gåm £2271£ tê, £287£ trang), cÊp cho:


 • ¤ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found 01 b¶n chÝnh
 • ¤ng Error: Reference source not found Error: Reference source not found 01 b¶n chÝnh
 • L­u t¹i Phßng C«ng chøng mét b¶n chÝnh

Sè c«ng chøng £431£, quyÓn sè £871£TP/CC-SCC/TSVC.

C«ng chøng viªn
Каталог: congchung
congchung -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congchung -> Số: 08/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congchung -> Mẫu số 27/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
congchung -> Mẫu số 28/vbpc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn bản phân chia tài sản thừa kế
congchung -> Mẫu số 29/vbn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn bản nhận tài sản thừa kế
congchung -> Mẫu số 30/vbtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
congchung -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng cho thuê quyền sử DỤng đẤT

tải về 27.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương