MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙCtải về 2.05 Mb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :9 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 9h 45’

Ñoä saâu: 30-40 m Naêm khoan gieáng: 2003Nôi laáy maãu: B8/29 Aáp 2 – Bình Trò Ñoâng Teân chuû hoä: Huyønh Phöôùc Long


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

149,33

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

123,33

EC

s/cm

751

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

26,00

Eh

mV

403

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

11,33

DO
5,1

Ñoä axit

mg CaCO3/l

14,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

30

Caën toång coäng

mg/l

668

Nhieät ñoä phoøng

0C

31,7

Caën hoaø tan

mg/l

552

pH ño ôû HT
3,67


pH phoøng
3,50

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

49,50

2,475

30,68

Cl-

190,80

5,375

66,63

Mg2+

6,24

0,520

6,45

SO42-

115,00

2,396

29,70

FeTC

5,60PO43-

<0,040Fe2+

3,28

0,117

1,45

NO3-

0,636

0,010

0,12

NH4+

0,374

0,021

0,26

HCO3-

17,48

0,286

3,55

Na+, K+

262,20

4,810

59,62

Fe3+

2,32

0,124

1,54

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – Sunfat – (Natri + Kali)
II. HIEÄN TRAÏNG:

Tieán haønh khaûo saùt vaø laáy maãu treân ñòa baøn quaän, ngöôøi daân ôû ñaây khoâng coøn söû duïng nöôùc gieáng ñaøo cho muïc ñích söû duïng sinh hoaït vaø aên uoáng, haàu heát ñeàu söû duïng nöôùc gieáng khoan, rieâng ôû moät soá khu vöïc giaùp quaän 6, quaän 8 coù söû duïng nöôùc maùy do traïm caáp nöôùc thaønh phoá Hoà Chí Minh. Treân ñòa baøn quaän traïm caáp nöôùc Bình Trò Ñoâng chuû yeáu cung caáp nöôùc cho caùc hoä daân doïc theo tænh loä 10 töø giaùp ranh quaän 6 ñeán xa loä Ñaïi Haøn laø quaän môùi thaønh laäp vôùi nhieàu döï aùn khu daân cö, khu coâng nghieäp ña,õ ñang vaø seõ hình thaønh goùp phaàn ñaùng keå vaøo vieäc taäp trung khai thaùc nöôùc. Vieäc khai thaùc nöôùc vôùi löu löôïng lôùn trong khu vöïc seõ gaây taùc ñoäng raát lôùn ñeán nguoàn nöôùc söï suït giaûm möïc nöôùc haøng naêm vaø söï bieán ñoåi chaát löôïng nöôùc theo chieàu höôùng xaáu ñi (bò nhieãm pheøn, nhieãm maën, oâ nhieãm höõu cô . . . ). Qua keát quaû thaêm hoûi töø töøng hoä daân thì ñöôïc bieát laø: vaøo muøa möa möïc nöôùc khoâng coù bò suït giaûm, rieâng muøa khoâ khi möïc nöôùc suït giaûm ñaùng keå vaø nöôùc bò nhieãm pheøn raát nhieàu. Ñeå phuïc vuï cho aên uoáng moät soá hoä coù söû duïng qua heä thoáng loïc vaø nhöõng ngöôøi daân raát mong coù ñöôïc nguoàn nöôùc maùy ñeå söû duïng ñaûm baûo ñöôïc söùc khoeû

* Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa phoøng quaûn lyù taøi nguyeân vaø khoaùng saûn Sôû Coâng nghieäp Thaønh phoá ñeán heát naêm 1999, trong toaøn huyeän Bình Chaùnh coù 21.680 gieáng khai thaùc vôùi toång löu löôïng khai thaùc laø 79012,3m3/ ngaøy. Nhìn chung soá gieáng khai thaùc nöôùc taäp trung chuû yeáu vaøo hai taàng chöùa nöôùc chính – taàng Pleistocen vaø taàng chöùa nöôùc Pliocen treân.

- Hieän traïng khai thaùc nöôùc ôû taàng chöùa nöôùc Pleistocen coù 10800 gieáng, löu löôïng khai thaùc laø 31.176,3 m3/ ngaøy. Möïc nöôùc tónh thay ñoåi töø 3 ñeán 7 m, löu löôïng khai thaùc 1,5l/s öùng vôùi möïc nöôùc haï thaáp 3 m. Soá gieáng coù chaát löôïng xaáu hoaëc hö hoûng laø 140 gieáng.(

tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương