Modern statistical methods in machine learningtải về 19.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích19.65 Kb.
MODERN STATISTICAL METHODS IN MACHINE LEARNING

Lecture notes by Prof. John Lafferty and Seminar

HaNoi, from August 06, 2012 to August 17, 2012.
PROGRAM

MONDAY, AUGUST 06, 2012

09:00-12:00

Discussion

14:00-16:30
TUESDAY, AUGUST 07, 2012

14:00-17:00


Lecture: Regression

WEDNESDAY, AUGUST 08, 2012

09:00-12:00


Lecture: Structure and Sparsity

14:00-16:30

Discussion in Viasm

THURSDAY, AUGUST 09, 2012

09:00-12:00


Lecture: Nonparametric methoads

14:00-16:30

Seminar

  • Estimation of Distribution Algorrithms (Nguyen Xuan Hoai)

  • Community detection in networks (Le Can)

FRIDAY, AUGUST 10, 2012

09:00-12:00


Lecture: Latent variable models


PROGRAM

MONDAY, AUGUST 13, 2012

09:00-12:00

Discussion

14:00-16:30

Seminar

  • Sparsity and topic models (Than Quang Khoat)

  • Condensed SVM (Nguyen Duc Dung)

THURSDAY, AUGUST 16, 2012

09:00-12:00


Seminar

  • Machine learning in VLSP (Nguyen Phuong Thai, Le Thanh Huong)

  • Aligenment for statistical machine translation (Le Anh Cuong)

  • Conditional Random Fields in Vietnamese language POS tagger (Phan Xuan Hieu)

14:00-16:30

Seminar

  • HMM for Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (Luong Chi Mai)

  • Network reconstruction by extended mutual inofrmation (Pham Tho Hoan)
: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Beta glucan là GÌ?
2012 -> 1729/vpcp-ktth v/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng csxh được bổ sung vào danh sách hộ nghèo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
2012 -> Danh mục mã trưỜng thpt, MÃ trưỜng nghề VÀ TƯƠng đƯƠng năM 2012
2012 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2012 -> Phòng Biện Lý Quận King Hiệp Hội chống Hành Hung Trong Gia Đình
2012 -> Thay đổi khí hậu là gì?
2012 -> Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
2012 -> GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương