MỐi liên quan giữa một số triệu chứng lâm sàng với chỉ SỐ protein, albumin trong máu của thai phụ tiền sản giật nặNGtải về 13.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích13.9 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 8 - sè 1/2015


MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

VỚI CHỈ SỐ PROTEIN, ALBUMIN TRONG MÁU

CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT NẶNG
Lê Hoàng*, Trịnh Thế Sơn**

TÓM TẮT1

Mục tiêu: Nhận xét mối liên quan của một số triệu chứng lâm sàng với xét nghiệm protein, albumin trong máu của thai phụ tiền sản giật nặng.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu, mô tả 244 thai phụ được chẩn đoán TSG nặng, mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2012.

Kết quả: Albumin huyết thanh ≤ 25g/l Nhóm phù nặng thấp hơn nhóm phù nhẹ lần lượt tương ứng: OR = 0,04 và OR = 0,19. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong mối liên quan giữa nhìn mờ, đau thượng vị, thiểu niệu với Albumin huyết thanh và protein huyết thanh. So với nhóm đối tượng xuất hiện 1 triệu chứng LS bất kỳ, nhóm đối tượng xuất hiện 2 triệu chứng LS bất kỳ lượng Albumin HT ≤ 25g/l tăng gấp 3,04 lần, ở nhóm đối tượng xuất hiện 3 triệu chứng LS bất kỳ tăng gấp 10,19 lần, ở nhóm đối tượng xuất hiện 4 triệu chứng LS bất kỳ tăng gấp 11,43 lần. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.So với nhóm đối tượng xuất hiện 1 triệu chứng LS bất kỳ, nhóm đối tượng xuất hiện 3 triệu chứng LS bất kỳ lượng protein HT < 40g/l tăng gấp 7,43 lần, ở nhóm đối tượng xuất hiện 4 triệu chứng LS bất kỳ tăng gấp 11,69 lần. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Albumin huyết thanh ≤ 25g/l Nhóm phù nặng thấp hơn so với nhóm phù nhẹ, nhóm đau đầu tăng so với nhóm không đau đầu, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. So với nhóm đối tượng xuất hiện 1 triệu chứng LS bất kỳ, nhóm đối tượng xuất hiện từ 2 triệu chứng LS bất kỳ trở lên lượng Albumin HT ≤ 25g/l và lượng protein HT < 40g/l tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Từ khóa: tiền sản giật, tiền sản nặng,
SUMMARY

RELATIONSHIP BETWEEN SOME CLINICAL SIGNS AND PROTEIN, ALBUMIN INDEX

OF BLOOD OF PREGNANT WOMEN

WITH SEVERE PREECLAMPSIA

Objective: Comment on relationship between some clinical symptoms and the test protein, albumin in the blood of pregnant women with severe preeclampsia.

Material and method: retrospective study, described 244 women diagnosed with severe preeclampsia, having cesarean section at the national hospital of obstetrics and gynecology from 01/2011 to 06/2012.

Results: severe preeclampsia ≤ 25 g /l. Severe edema group is less than mild edema group rooster respectively: OR= 0.04 and OR= 0,19. No differences were statistically significant in the relationship between blurred vision, epigastric pain, oliguria with serum albumin and serum protein. Compared with group that appeared 1 random clinical symptom , the group that appeared 2 random clinical symptoms, serum albumin ≤ 25g /l increase of 3.04 times. The group that appeared 3 random clinical symptoms increased 10.19 times and the group that appeared 4 random clinical symptoms increased 11.43 times. The difference is statistically significant with p <0.05. Compared with group that appeared 1 random clinical symptom , the group that appeared 3 random clinical symptoms, serum protein< 40 g/l increase of 7.43 times. The group that appeared 4 random clinical symptoms increased 11.69 times. The difference is statistically significant with p <0.05.

Conclusion: serum albumin ≤ 25 g /l. Severe preeclampsia group is less than mild group rooster respectively: OR= 0,04 and OR= 0,19. Headache group increased 2.1 times compared with non-headache groups, the difference is statistically significant with p <0.05. Compared with group that appeared 1 random clinical symptom, the group that appeared from 2 and more random clinical symptoms, serum albumin ≤ 25g/l and serum protein < 40 g/l increase differently, the difference is statistically significant with p <0.05.

Keywords: preeclampsia, severe preeclampsia, mild preeclampsia.

1: pic -> general -> files
files -> XÁC ĐỊnh oncogen e6, E7 hpv16 trên mô ung thư CỔ TỬ cung bằng kỹ thuật giải trình tự gen trực tiếp hoàng Thị Thanh Huyền*, Lê Hoàng
files -> Nghị định số 49/2010/NĐ-cp của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
files -> Ảnh hưỞng của laser diode bưỚc sóng 980 nm lên sự HÌnh thành VI kẽ sau trám bíT Ống tủY
files -> KẾt quả phẫu thuật cầu nối chủ chậU ĐÙI ĐIỀu trị TẮc hẹP ĐỘng mạch chủ-chậu mạn tính phan Quốc Hùng*, Trần Quyết Tiến
files -> LIÊn quan giữa một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và nguyên nhân gây ngộ ĐỘc cấp có RỐi loạN Ý thứC
files -> Đào Hùng Hạnh*, Vũ Văn Nhân* TÓm tắT1
files -> ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân
files -> Ochanomizu University senior high school [1] Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba [2]
files -> ĐÁnh giá KẾt quả khâu nối gân gấp bàn tay ở VÙng V theo kỹ thuật adelaide nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương