Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tintải về 11.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích11.9 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1337/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số TTr-STTTT ngày 13/6/2012,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh (Ban chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và TT - Phó Trưởng ban;

3. Trần Văn Vân - GĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

5. Ông Trương Văn Phẩm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

6. Ông Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ - Thành viên;

7. Ông Quách Ái Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở TT và TT - Thành viên;

9. Ông Phan Văn Quý - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

10. Ông Phạm Thụy Luân - P. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

11. Mời ông Hà Anh Dũng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền Thông để thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 16/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương