I. triết học tâm lý HỌc lôgic họC 1/ triết họCtải về 136.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích136.71 Kb.

I. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGIC HỌC

1/ TRIẾT HỌC


1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 559 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình giới thiệu một cách có hệ thống các kiến thức về bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Vị trí, đối tượng, phương pháp của CNXHKH; Lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN không tưởng; Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của CNXHKH; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH...

Vv 3415-16

2/ TÂM LÝ HỌC


2. 25 thuật đắc nhân tâm/ John C. Maxwell  . - H.: Lao động - xã hội, 2008 . - 236 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Tâm lý học; Thuật đắc nhân tâm; Nghệ thuật sống; Nghệ thuật sống đẹp

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những kinh nghiệm quý báu trong hàng chục năm nghiên cứu và giảng dạy về nghệ thuật sống của hai tác giả John C. Maxwell và Les Parrot. Qua những câu chuyện nhỏ thú vị của John C. Maxwell, cùng những phân tích tâm lý sâu sắc của Les Parrot, cuốn sách cung cấp 25 bí quyết để trở thành “viên nam châm” với bất cứ ai gặp bạn, như: Nhìn ra những ý định tốt đẹp trong mỗi con người; Xây đắp những kỷ niệm và thường xuyên gợi nhớ lại chúng; Làm cho mọi người những việc họ không thể tự làm; Chia sẻ bí mật cùng ai đó...

Vv 3426-27

3. Bằng sức mạnh tư duy: Tiểu sử tự thuật đặc biệt/ Kornai János . - Thanh Hoá: Nxb Thanh Hoá, 2008 . - 668 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Hồi ký; Tư duy; Sức mạnh tư duy; Tiểu sử tự thuật

Tóm tắt: Hồi ký của Kornai giới thiệu về bản thân tác giả, như mọi hồi ký khác, song chỉ nói về các công trình chính của ông; về quá trình chuyển biến tư duy qua từng thời kỳ, qua từng tác phẩm của ông; về cảm nhận của ông với thời cuộc liên quan đến các vấn đề mà ông nghiên cứu, đến những sự kiện mà ông đã trải qua, đến những nơi mà ông đã đến; về việc nghiên cứu chính nội tâm của ông, đánh giá lại các công trình của ông một cách phê phán.

Vv 3509-10

4. Các vấn đề tư tưởng căn bản: Tuyển tập tiểu luận dùng tham khảo/ Michael W. Alssid, William Kenney . - H.: Từ điển Bách khoa, 2008 . - 543 tr.; 14 x 22 cm

Từ khóa: Tư tưởng; Tư tưởng căn bản; Tiểu luận; Con người

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 82 bài tiểu luận, được sắp đặt theo 9 phần: Giáo dục khai phóng; Ngôn ngữ và văn chương; Bản chất của con người; Đời sống nội tâm; Con người sáng tạo; Triển vọng của nền văn minh; Con người trong thương trường; Con người trong xã hội; Hoàn cảnh tự nhiên của con người.

Vv 3450-51

5. Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam/ Nguyễn Duy Quý . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 381 tr.; 14.5x20.5 cm

Từ khóa: Tư duy; Đổi mới tư duy; Việt Nam; Đổi mới ở Việt Nam

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về quá trình diễn ra công cuộc đổi mới tư duy ở Việt Nam và những thành tựu đã đạt được trong quá trình vận động và phát triển để đổi mới; đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, hệ thống chính trị, văn hoá, xã hội, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Vv 3452-53

6. Giải phẫu sự phụ thuộc/ Takeo Doi  . - H.: Tri thức, 2008 . - 229 tr.; 12 x 20cm

Từ khóa: Amae; Nhật Bản; Sự phụ thuộc; Tâm lý học

Tóm tắt: Cuốn sách giải mã amae - khái niệm trung tâm chi phối tính cách, những phẩm chất đặc hữu của người Nhật. Amae trong tiếng Nhật là sự phụ thuộc, là khái niệm then chốt không chỉ cấu tạo tâm lý cá nhân người Nhật mà còn là chìa khoá để mở vào, thấu hiểu cấu trúc tổng thể xã hội Nhật. Tác giả lý giải vấn đề tại sao vai trò cá nhân trong xã hội Nhật rất yếu, không được thiết lập vững chắc như ở phương Tây. Theo ông, một trong những then chốt quan trọng đó là chính tinh thần amae: cá nhân Nhật gắn với nhóm, với những tương tác mang tính cộng đồng, với những khái niệm mà họ xếp mình vào và tự nguyện chịu phụ thuộc. Vì thế, người Nhật giỏi về sự đồng nhất hoá và thường có khuynh hướng phô bày sức mạnh vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Từ đó, khái niệm tự do, quyền lợi cá nhân của người Nhật cũng được hiểu khác với phương Tây. Đó là một thứ “vòng tròn đồng tâm” của nhiều nhóm chứ không chia nhỏ hoặc tách rời.

Vv 3397-98

7. Những con người lạ thường/ Darold A. Treffert  . - H.: Phụ nữ, 2009 . - 383 tr.; 14 x 20.5 cm

Từ khóa: Tâm lý học; Hội chứng bác học

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những người bị dị tật bẩm sinh do não nhưng lại được tạo hoá ban cho khả năng lạ thường về trí tuệ - những người mang hội chứng bác học. Tác giả cũng khẳng định vai trò quan trọng của những người ruột thịt trong gia đình, cùng với những người trực tiếp chăm sóc các bác học và đưa ra thông điệp: Với những người mang hội chứng bác học, điều tốt nhất là đào tạo tài năng chứ không phải loại bỏ khuyết tật.

Vv 3434-35

8. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm/ Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng  . - H.: Thế giới, 2008 . - 223 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Tâm lý học; Tâm lý học lứa tuổi; Tâm lý học sư phạmTóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 2 phần: Phần Tâm lý học lứa tuổi và Phần Tâm lý học sư phạm. Phần Tâm lý học lứa tuổi trình bày các hiện tượng và quy luật tâm lý theo các lứa tuổi, qua đó nêu lên nguyên nhân, động lực của sự phát triển tâm lý cùng những đặc trưng tâm lý qua các giai đoạn phát triển. Phần Tâm lý học sư phạm nghiên cứu các hiện tượng và quy luật tâm lý dưới ảnh hưởng của tác động sư phạm, chủ yếu là dạy học và giáo dục.

Vv 3467

9. Trưởng thành: Trách nhiệm là chính mình/ Osho . – H.: Văn hoá thông tin, 2007 . – 195 tr.; 14.5x20.5 cm

Từ khóa: Trưởng thành; Trách nhiệm; Trí tuệ

Tóm tắt: Cuốn sách này đưa ra những lời khuyên về trưởng thành qua con đường đi tới trí tuệ, nghệ thuật của siêu việt lên trên vấn đề, chứ không chỉ là giải quyết chúng, và bí mật của biến đổi khủng hoảng trong cuộc sống thành bùng nổ sáng tạo.

Vv 3464-65

10. Tư duy lại khoa học: Tri thức và công chúng trong Kỷ nguyên bất định/ Helga Nowontny, Peter Scott, Michael Gibbons  . - H.: Tri thức, 2009 . - 506 tr.; 14 x 20.5 cm

Từ khóa: Khoa học; Phương pháp khoa học; Tư duy khoa học

Tóm tắt: Khoa học cần phải được tư duy lại trong một “khung thực tiễn” (praxis) mới, đó là vấn đề cuốn sách này đặt ra. Hoàn cảnh hậu công nghiệp với những biểu hiện: tri thức hỗn hoà, bất định và phức hợp… đòi hỏi khoa học phải nhận thức lại tiến trình và vị trí của mình. Tác giả đề nghị thay đổi thiết chế khoa học từ phương thức khoa học tác động một chiều lên xã hội đến chấp nhận phương thức khoa học phải được bối cảnh hoá, chịu tương tác, chất vấn bởi xã hội.

Vv 3515

II. XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

1/ CHÍNH TRỊ


11. Biến đổi cơ cấu giai tầng ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa/ Phùng Thị Huệ  . – H.: Khoa học xã hội, 2008 . – 227 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Xã hội học; Cơ cấu giai tầng; Biến đổi giai tầng; Phân hoá giai tầng; Thời kỳ cải cách mở cửa; Trung Quốc

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những diễn tiến trong bức tranh biến đổi giai tầng trong xã hội Trung Quốc và cho thấy sự biến đổi và phân hoá giai tầng là hệ quả trực tiếp của quá trình cải cách kinh tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế và quá trình phân công lao động. Bên cạnh đó nó còn chịu tác động mạnh mẽ của nhiều nhân tố khác như: nội dung của những cải cách thể chế chính trị, sự phát triển của văn hoá, giáo dục và tư tưởng…

Vv 3458-59

12. Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội/ N.M.Voskresenskaia, N.B.Davletshina  . - H.: Tri thức, 2009 . - 242 tr.

Từ khóa: Chính trị; Chế độ dân chủ; Chế độ liên bang; Dân chủ; Nhà nước; Nước Nga

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Thế nào là dân chủ; Xã hội và các giá trị dân chủ; Quyền con người trong xã hội dân chủ; Nhà nước và Chính quyền; Chế độ liên bang và các hình thức tổ chức Nhà nước khác...

Vv 3395-96

13. Chính trị học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn  . – H.: Chính trị - Hành chính, 2009 . – 458 tr.; 15 x 22 cm

Từ khóa: Chính trị; Chính trị học; Tư tưởng chính trị; Văn hoá chính trị; Thể chế chính trị

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: 1. Những vấn đề về quyền lực chính trị và cầm quyền; 2. Hệ thống chính trị và các thể chế chính trị; 3. Những vấn đề về văn hoá chính trị và con người chính trị; 4. Những vấn đề về tư tưởng chính trị.

Vv 3528-29

14. Hiện đại hoá và hậu hiện đại hoá/ Ronald Inglehart . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 601 tr.; 16 x 24 cm

Từ khóa: Xã hội học; Hiện đại hoá; Hậu hiện đại hoá

Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ 2 đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990, được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Trên cơ sở đó, tác giả đã có những đánh giá, nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hoá, kinh tế và chính trị đang diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới.

VL 1675-76

15. Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ Trung Quốc: Sách tham khảo/ Trịnh Cư, Nguyễn Duy Hùng, Lê Văn Yên  . – H.: Chính trị quốc gia 2009 . – 356 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Đội ngũ cán bộ; Đào tạo; Bồi dưỡng; Quản lý; Trung Quốc

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến mọi mặt của công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Trung Quốc trong thời gian gần đây như: Chế độ cán bộ, công chức; Cải cách thể chế chính trị; Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và việc nâng cao tố chất và năng lực đối với cán bộ lãnh đạo của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Cải cách công tác cán bộ - nhân sự giai đoạn 2001 – 2010; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Vv 3530

16. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tinh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên hiện nay/ Vũ Đình Hoè, Đoàn Minh Tuấn  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 467 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Nguồn nhân lực; Dân tộc thiểu số; Chất lượng nguồn nhân lực; Các tỉnh miền núi phía Bắc; Tây Nguyên

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ thực trạng và khuyến nghị những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực con người ở vùng dân tộc thiểu số phía Bắc và Tây Nguyên. Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Những vấn đề chung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay; 2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc; 3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên.

Vv 3466

2/ KINH TẾ


17. 2011 trào lưu trong thập kỷ tới/ Richard Laermer  . – HCM: Văn hoá Sài Gòn, 2009 . – 310 tr.; 14 x 21 cm

Từ khóa: 2011; Trào lưu; Tiếp thị; Kinh doanh

Tóm tắt: Cuốn sách được gắn kết với những tiên đoán đáng giá (và những hiện thực) trên mọi khía cạnh trong cuộc sống: lối sống, làm việc, vui chơi, mua, bán, chuyện trò, sách vở, giải trí… Cuốn sách được chia thành 9 phần, với hơn 72 chương cung cấp cách thức để: Đọc những dấu hiệu; Chi phối các xu hướng; Nắm bắt cái mới và loại bỏ những cái ù lì; Đón đầu những thay đổi; Tham vấn các vấn đề đúng đắn từ phía các chuyên gia; Tìm và lọc bỏ những ý tưởng hão huyền và những giả mạo vô giá trị; Tách biệt những xu thế thực thụ ra khỏi những xu thế nhất thời; Tận dụng công nghệ trong mọi thứ; Thu lợi được từ việc đón đầu cạnh tranh.

Vv 3460-61

18. 80 người làm thay đổi thế giới: Kinh doanh sạch và lợi nhuận lâu dài/ Sylvain Darnil, Marthieu La Roux  . - H.: Tri thức, 2009 . - 366 tr.; 12 x 20 cm

Từ khóa: Quản lý kinh tế; Kinh doanh sạch

Tóm tắt: Những nhân vật được trình bày ở đây là những người đầy nhiệt huyết, những nhà kinh doanh ý thức được các nguy cơ và quyết tâm hành động thay vì chịu đựng. Quyển sách này là một thông điệp lạc quan, nó chứng minh rằng chúng ta có thể tưởng tượng được những giải pháp cũng hữu hiệu, tiện lợi, sinh lợi khác - mà lại bền vững, tôn trọng con người lẫn môi trường hơn nhiều.

Vv 3436-37

19. Đường về nô lệ/ F.A.Hayek  . – H.: Tri thức, 2008 . – 440 tr.

Từ khóa: Cải cách kinh tế; Kế hoạch hóa; Kinh tế; Kinh tế thị trường
Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh đầy đủ tư duy kinh tế - xã hội phong phú và sâu sắc của tác giả, nhưng nhất quán trong thông điệp ngắn gọn: Bất cứ thể chế chính trị nào (dù là Liên Xô cũ hay Đức Quốc xã…) quốc hữu hóa tư liệu sản xuất xã hội và kế hoạch hóa tập trung sớm muộn đều dẫn đến sự nghèo khổ và bất bình đẳng mà Hayek gọi là Nô lệ. Tác giả phê phán nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bằng cách so sánh các nguyên lý của nó với các nguyên lý thị trường của nền kinh tế thị trường, tác giả đã gián tiếp làm nổi bật được thị trường là gì, đâu là những thứ thị trường có thể mang đến cho con người và làm thế nào để con người có thể khai thác thị trường một cách có hiệu quả.

Vv 3393-94

20. Hành trình tới thành công/ John C. Maxwell  . - H.: Lao động - xã hội, 2008 . - 261 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Quản lý kinh tế; Nghệ thuật lãnh đạo; Chìa khoá thành công

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ với độc giả ý nghĩa của thành công: Thành công là một cuộc hành trình. Để đến đích cuối cùng, bạn phải chuẩn bị hành trang đầy đủ, vượt qua những trở ngại, và đừng đi một mình, hãy để gia đình, những người bạn sát cánh cùng bạn trong suốt hành trình. Chìa khoá thành công đó là: Xác định rõ ràng mục đích cuộc sống; Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân; Giúp mọi người cùng toả sáng.

Vv 3501-02

21. Kim cương trong mỏ vàng/ John C. Maxwell  . – H.: Lao động – xã hội, 2008 . – 317 tr.; 13 x 20.5 cm

Từ khóa: Quản lý; Lãnh đạo; Nghệ thuật lãnh đạo

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những lời khuyên bổ ích và những bài tập lý thú từ John C. Maxwell – chuyên gia hàng đầu thế giới nghệ thuật lãnh đạo qua 26 tuần với 130 lời khuyên tương ứng mỗi lời khuyên cho từng ngày. Đồng thời, cuốn sách cung cấp cách: Xác định những thời khắc quyết định năng lực lãnh đạo của bạn; Lắng nghe để lãnh đạo xuất sắc hơn; Thiết lập mối liên kết…

Vv 3438-39

22. Những điều hay trong quản trị hiện đại  . - H.: Từ điển Bách khoa, 2008 . - 335 tr.; 13x20.5 cm

Từ khóa: Quản lý kinh tế; Quản trị; Nghệ thuật lãnh đạo; Nghệ thuật quản lý

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những chiến lược tăng trưởng phù hợp dựa trên sự phân tích số liệu, chỉ tiêu tài chính và mức độ tăng trưởng doanh nghiệp cụ thể. Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần: 1. Nghệ thuật lãnh đạo và các chiến lược trong quản lý; 2. Nghệ thuật quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 3. Nghệ thuật xây dựng thương hiệu và bán hàng.

Vv 3456-57

23. Phát triển nông thôn bền vững: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới/ Trần Ngọc Ngoạn (chủ biên)  . – H.: Khoa học xã hội, 2008 . – 278 tr.

Từ khóa: Nông thôn; Phát triển nông thôn bền vững; Kinh nghiệm thế giới

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu yêu cầu phát triển mới của các quốc gia trên thế giới về phát triển nông thôn bền vững; Khung khổ lý thuyết làm cơ sở phát triển bền vững nông thôn; Một số kinh nghiệm quốc tế trong việc ứng dụng các phương pháp nhằm phát triển bền vững nông thôn.

Vv 3413-14

24. Quản lý nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Nhật Bản: Bài học kinh nghiệm cho doanh nhân Việt Nam/ Phạm Quý Long  . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 320 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Kinh tế; Doanh nghiệp; Quản lý nguồn nhân lực; Kinh nghiệm; Nhật Bản

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương với những nội dung cơ bản như: Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành mô hình quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhật Bản; Những nội dung chủ yếu trong mô hình quản lý nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Nhật Bản; Khả năng và điều kiện vận dung kinh nghiệm Nhật Bản trong quản lý nguồn nhân lực ở doanh nghiệp Việt Nam.

Vv 3411-12

25. Quản trị quan hệ công chúng: Sách chuyên khảo/ Lưu Văn Nghiêm  . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009 . - 495 tr; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Quan hệ công chúng; Quản trị.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn với sự tham khảo có chọn lọc sách, tài liệu – tư liệu của nước ngoài và có sự liên hệ khái quát thực tiễn về quan hệ công chúng ở Việt Nam. Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Bản chất của quan hệ công chúng (QHCC); Cơ sở lý thuyết về QHCC; Công chúng và công luận; QHCC và pháp luật; Phương pháp kỹ thuật thực hiện mục tiêu QHCC quảng cáo - thông báo và xuất bản...

Vv 3448-49

26. Truyền thông hiệu quả trong khủng hoảng: Vượt qua khủng hoảng – Tiến tới cơ hội/ Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow, Mathew W. Seeger  . – H.: Tri thức, 2009 . – 349 tr.; 13 x 20.5 cm

Từ khóa: Quản lý; Lãnh đạo; Khủng hoảng; Truyền thông; Truyền thông hiệu quả

Tóm tắt: Cuốn sách này đưa ra các chiến thuật thu thập được từ 20 năm nghiên cứu, tư vấn cho công ty, và kinh nghiệm cá nhân của tác giả trong việc biến một cuộc khủng hoảng thành một cơ hội thay vì một thảm họa. Các bài học chủ chốt về việc truyền đạt thông tin để tạo ra sự phục hồi, phát triển, và cơ hội sau khi khủng hoảng xảy ra được minh họa trong các chương. Điểm then chốt trong lý lẽ của cuốn sách này là luận điểm: các kĩ năng truyền đạt thông tin có hiệu quả cao là rất cần thiết trong việc tạo ra các cơ hội tích cực, có tính làm mới tại các thời điểm bước ngoặt này. Hãy truyền đạt thông thông hiệu quả để biến khủng hoảng thành cơ hội.

Vv 3446-47

3/ NHÀ NƯỚC, PHÁP QUYỀN


27. Quy định pháp luật về quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức  . - H.: CHính trị quốc gia, 2009 . - 486 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Pháp luật; Pháp lệnh; Quy định pháp luật; Cán bộ; Công chức

Tóm tắt: Cuôn sách tập hợp các văn bản pháp luật quy định về tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức: Luật cán bộ, công chức năm 2008; Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003; Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân năm 2002; Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002 và những quy định cụ thể về cán bộ, công chức...

Vv 3500

4/ XÃ HỘI


28. Chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Quảng Ninh năm 2006 - 2007  . - H,: Thống kê, 2008 . - 91 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Chỉ số phát triển con người; HDI; Quảng Ninh

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương: 1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; 2. Quan điểm phát triển con người; 3. Phương pháp tỉnh chỉ số phát triển con người theo mô hình tam giác tại Quảng Ninh; 4. Vị thế HDI của tỉnh Quảng Ninh trong khu vực.

Vv 3409-10

29. Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội  . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 643 tr.; 16 x 24 cm

Từ khóa: Công bằng xã hội; Trách nhiệm xã hội; Đoàn kết xã hội

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 53 bài viết thu được tại Hội thảo “Công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội” do Viện Triết học và Hội Hành động vì sự phát triển con người Thiên chúa giáo - Đức (Misereor) phối hợp tổ chức tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Các bài viết được tách thành 3 vấn đề thảo luận tại hội thảo đó là: công bằng xã hội, trách nhiệm xã hội và đoàn kết xã hội. Qua đó giúp bạn đọc có thể hình dung một cách trực tiếp những biểu hiện và ý nghĩa của những vấn đề này đối với sự phát triển của xã hội hiện đại cũng như hiểu được những vấn đề lý luận trong quan hệ giữa chúng đối với vận mệnh mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng thế giới trong việc cần phải làm gì để thực hiện công bằng xã hội, phát huy trách nhiệm xã hội và xây dựng khối đoàn kết xã hội một cách hiệu quả trong điều kiện hiện nay.

Vv 3421-22

 1. Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức / Nguyễn Văn Dân  . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 311 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Xã hội tri thức; Xã hội thông tin; Xã hội kinh tế tri thức

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về quan điểm của các nhà khoa học trên thế giới về xã hội tri thức, về những vấn đề và những lĩnh vực liên quan đến xã hội tri thức (trong đó có xã hội thông tin và xã hội kinh tế tri thức - những lĩnh vực vốn được nhiều người đồng nhất với xã hội tri thức); về những đặc điểm của xã hội tri thức cùng những thách thức và triển vọng đối với sự phát triển của thế giới nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng.

Vv 3494-95

 1. Hệ thống an sinh xã hội của EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Đinh Công Tuấn (chủ biên)  . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 231 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: An sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội; EU; Bài học kinh nghiệm

Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu tính đặc thù của 3 mô hình an sinh xã hội chủ yếu của EU là mô hình thị trường xã hội ở Đức và Pháp, mô hình xã hội dân chủ ở Thuỵ Điển và mô hình thị trường tự do của Anh (có sự so sánh với nước Mỹ). Những ưu điểm và hạn chế của hệ thống an sinh xã hội của các nước này, phương hướng cải cách hệ thống an sinh xã hội của chính phủ các nước EU và rút ra bài học kinh nghiẹm cho Việt Nam.

Vv 3480-81

 1. Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2000 - 2010  . - H.: Thống kê, 2007 . - 195 tr.; 20.5 x 29.5 cm

Từ khóa: Mức sống; Mức sống hộ gia đình; Khảo sát; Điều tra chọn mẫu; Việt Nam

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn dựa trên các báo cáo kỹ thuật của dự án VIE/01/022, nội dung của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các trở ngại trong sự phối hợp; Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Lập ngân sách và huy động kinh phí cho khảo sát mức sống hộ gia đình; Đánh giá nhu cầu thông tin, thiết kế và thử nghiệm phiếu hỏi; Tuyển chọn và tập huấn cán bộ điều tra thực địa; Chuẩn nghèo ở Việt Nam...

VL 1669-70

 1. Khoa học xã hội Nam Bộ: Nhìn về lịch sử, nhìn vào hiện tại, nhìn ra khu vực/ Bùi Thế Cường (chủ biên)  . - H.: Từ điển Bách khoa, 2009 . - 506 tr.

Từ khóa: Chính sách tôn giáo; Con người; Khoa học xã hội; Nam Bộ; Tiềm năng xã hội; Vấn đề xã hội

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến hai mặt của xã hội và con người: nhìn một phía là những tệ nạn xã hội, nhìn phía kia là sức mạnh tiềm tàng của con người, của cộng đồng; Những khó khăn của người nhập cư và những đóng góp của họ đối với phát triển. Cuốn sách phác hoạ những chân dung lớn trong lịch sử Việt Nam như: Đặng Nguyên Cẩn và những chiến hữu của ông trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc những năm 1920, nhà báo yêu nước Dương Tử Giang và Lê Văn Giảng trong vai trò kiến tạo Phật giáo Theravada ở VN, Cao Văn Thỉnh - Viện trưởng đầu tiên của Viện Phát triển bền vững Nam Bộ. Đồng thời, cuốn sách giới thiệu những bài viết về vấn đề tôn giáo (kết quả nghiên cứu năm 2006 của các học giả và cộng tác viên của Viện PTBV Nam Bộ và Tạp chí Khoa học xã hội).

Vv 3405-06

 1. Lịch sử và lý thuyết xã hội học/ Lê Ngọc Hùng  . - H.: ĐH Quốc gia HN, 2009 . - 491 tr.; 14.5x20.5 cm

Từ khóa: Xã hội học; Lịch sử xã hội học; Lý thuyết xã hội học

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề lý luận về lịch sử ra đời của xã hội học, sự thống nhất trong tính đa dạng của các hệ thống lý thuyết và các quan niệm xã hội học. Những luận điểm gốc của sự ra đời và phát triển xã hội học với đóng góp chủ yếu của các nhà khoa học xã hội vĩ đại như Comte, Marx, Spencer, Durkheim, Simmel và Weber. Một số chủ thuyết lớn của xã hội học hiện đại, nhấn mạnh lý thuyết của một số nhà khoa học nổi tiếng của thời kỳ kế tục và phát triển mới khoa học xã hội ở thế kỷ 20.

Vv 3486-87

 1. Nghiên cứu Trung Quốc học: Những bài viết chọn lọc/ Nguyễn Huy Quý  . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 879 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Trung Quốc học; Trung Quốc; Kinh tế; Chính trị; Quan hệ đối ngoại

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập một cách tương đối toàn diện đến các lĩnh vực khác nhau trong quá trình cải cách, phát triển của Trung Quốc: lịch sử, văn hoá, chính trị, kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại.

Vv 3507-08

 1. Nhân học phát triển: Lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã/ Jean Pierre Olivier De Sardan  . - H.: Khoa học xã hội, 2008 . - 327 tr.

Từ khóa: Nhân học; Phương pháp điều tra điền dã; Nghiên cứu điền dã

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết đã công bố của tác giả từ năm 2001 tới năm 2003: Phương pháp điều tra điền dã nhân học - xã hội (Đúc kết phương pháp luận và một số hướng dẫn dành cho sinh viên); Ba lối tiếp cận trong ngành nhân học về sự phát triển; Nạn tham nhũng thường ngày; Bà đỡ và nhân viên thuế quan (Văn hoá nghề nghiệp địa phương và văn hoá bàn giấy quan liêu tư nhân tại vùng Tây Phi).

Vv 3428-29

 1. Phương pháp luận nghiên cứu các quan hệ và quy luật xã hội/ Lê Ngọc Tòng (chủ biên)  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 160 tr.; 13 x 19 cm

Từ khóa: Xã hội học; Quan hệ xã hội; Quy luật xã hội; Phương pháp luận nghiên cứu.

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra cách tiếp cận các quan hệ và quy luật xã hội như là một công cụ lý thuyết để nhận biết, lý giải nhiều vấn đề trong khoa học và thực tiễn đời sống. Các tác giả đã làm rõ các khái niệm như giá trị, nhu cầu, lợi ích, động cơ, quan hệ xã hội và quy luật xã hội, đồng thời tìm ra mối liên hệ giữa các khái niệm này, qua đó tìm ra được cơ chế hình thành các quan hệ xã hội và phương pháp nhận thức chúng.

Vv 3454-55

5/ SÁCH TRA CỨU - THỐNG KÊ


 1. Niên giám thóng kê 2008  . - H.: Thống kê, 2009 . - 819 tr.; 17 x 24.5 cm

Từ khóa: Niên giám; Niên giám thống kê; Năm 2008

Tóm tắt: Niên giám gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và địa phương năm 2008. Ngoài ra, Niên giám còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

VL 1665-66

III. VĂN HOÁ - GIÁO DỤC

1/ VĂN HOÁ


 1. Con người và văn hoá: Từ lý luận đến thực tiễn phát triển/ Trịnh Thị Kim Ngọc  . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 675 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Văn hoá; Con người; Quan điểm truyền thống; Quan điểm hiện đại; Nghiên cứu văn hóa

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 24 bài nghiên cứu được chia làm 2 phần. Phần 1 đề cập đến những quan điểm truyền thống và hiện đại của phương Đông và phương Tây về mối quan hệ giữa con người và văn hoá; những thách thức của con người và văn hoá dưới ảnh hưởng của làn sóng thứ ba. Phần 2 giới thiệu những nghiên cứu về ứng dụng thực tiễn các quan điểm truyền thống và hiện đại trong sự nghiệp phát triển con người ở Việt Nam.

Vv 3462-63

 1. Cơ sở văn hoá Việt Nam/ Huỳnh Công Bá  . - Huế: Thuận Hoá, 2008 . - 591 tr.; 15 x 23 cm

Từ khóa: Văn hoá; Cơ sở văn hoá; Thành tố văn hoá; Văn hóa Việt Nam; Việt Nam

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến điều kiện hình thành văn hoá Việt Nam, tiến trình văn hoá VN và các vùng văn hoá VN. Đồng thời, cuốn sách cũng trình bày các thành tố văn hoá VN: văn hoá nhận thức, văn hoá vật chất, văn hoá xã hội, văn hoá tinh thần.

Vv 3423-24

 1. Không gian văn hóa nguyên thủy: Nhìn theo lý thuyết chức năng/ Robert Lowie  . - H.: Tri thức, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2008 . - 598 tr.; 14.5x20.5 cm

Từ khóa: Văn hóa; Không gian văn hóa; Văn hóa nguyên thủy

Tóm tắt: Bằng cách lý giải theo chức năng luận, tác giả đã tìm thấy nhiều sự kiện giống nhau ở những không gian văn hóa hết sức khác nhau và ít có liên hệ với nhau trên thế giới như ở thổ dân da đỏ châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, vùng Sibérie. Trong không gian văn hóa này, tác giả đề cập đến các vấn đề của xã hội nguyên thủy như: hôn nhân, chế độ đa hôn, gia đình, thị tộc, chính quyền, pháp luật...

Vv 3417-18

 1. Sự biến đổi các giá trị văn hoá trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Duy Bắc  . - H.: Từ điển Bách khoa, Viện Văn hoá, 2008 . - 555 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Văn hoá; Giá trị văn hoá; Kinh tế thị trường; Việt Nam

Tóm tắt: Cuốn sách xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về văn hoá, giá trị văn hoá, biến đổi giá trị văn hoá; chỉ ra thực trạng biến đổi các giá trị văn hoá, phát triển văn hoá trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống đường lối, chính sách về phát triển văn hoá và con người, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hình thành các giá trị văn hoá mới trong điều kiện hiện nay.

Vv 3520-21

 1. Văn hoá tín ngưỡng của một số dân tộc trên đất Việt Nam/ Nguyễn Mạnh Cường  . - H.: Văn hoá - thông tin, Viện Văn hoá, 2008 . - 564 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Văn hoá; Văn hoá tín ngưỡng; Dân tộc thiểu số; Việt Nam

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đời sống văn hoá tín ngưỡng của một số dân tộc tiêu như: Thái, Hmông, Chăm, Bahnar, Hoa, Khmer... ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trước những thách thức hội và nhập.

Vv 3407-08

 1. Văn hoá ứng xử Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thanh Tuấn  . - H.: Từ điển Bách khoa, Viện Văn hoá, 2008 . - 415 tr.

Từ khóa: Văn hoá; Văn hoá ứng xử; Việt Nam

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Triết lý về văn hoá ứng xử Việt Nam; Phát triển văn hoá và con người với văn hoá ứng xử; Thực trạng biến đổi văn hoá ứng xử Việt Nam hiện nay; Sự tác động của xã hội đến xu hướng biến đổi của văn hoá ứng xử; Định hướng, giải pháp điều tiết văn hoá ứng xử trong giai đoạn xây dựng xã hội công nghiệp theo hướng hiện đại.

Vv 3401-02

2/ GIÁO DỤC


 1. Giáo dục dân số và sức khoẻ sinh sản vị thành niên thông qua các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường/ Nguyễn Hữu Châu (chủ biên)  . - H., 2008 . - 337 tr.

Từ khóa: Giáo dục dân số; Hoạt động ngoại khoá; Sức khoẻ sinh sản; Giáo dục sức khỏe sinh sản

Tóm tắt: Nội dung tài liệu giới thiệu các mô hình tổ chức hoạt động ngoại khoá về giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản vị thành niên, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện và cung cấp đầy đủ các tư liệu cần thiết hỗ trợ cho công tác chuẩn bị.

Vv 3476-77

 1. Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ Phan Văn Nhân  . - H.: Đại học Sư phạm, 2009 . - 366 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp; Đào tạo nghề; Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề; Kinh tế thị trường; Hội nhập quốc tế

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 phần với những nội dung cơ bản sau: Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Những cơ sở tâm lý của giáo dục nghề nghiệp; Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường; Tổ chức giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở tiếp cận lấy người học làm trung tâm; Tổ chức đào tạo nghề lưu động; Giám sát tổ chức dạy học.

Vv 3498

 1. Giáo dục vì cuộc sống: Chuẩn bị cho trẻ em bản lĩnh để đối đầu với những thách thức trong cuộc sống/ J. Donald Walters . - HCM: Nxb Trẻ, 2008 . - 217 tr.; 14 x 20 cm

Từ khóa: Giáo dục; Tâm lý giáo dục; Phương pháp giáo dục

Tóm tắt: Cuốn sách là lời cổ vũ nồng nhiệt cho việc thay đổi phương thức giáo dục hiện hành, dựa trên một cái nhìn thấu đáo đi sâu vào tiềm năng của mỗi con người. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra phương cách nuôi dưỡng óc sáng tạo, trí khôn và trực giác ở mỗi đứa trẻ, và cách đánh thức những khả năng chưa được khai thác của trẻ.

Vv 3492-93

 1. Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản: Dành cho sinh viên khoa Địa lý các trường đại học sư phạm/ Nguyễn Minh Tuệ  . - H., 2009 . - 334 tr.

Từ khóa: Giáo dục dân số; Sức khoẻ sinh sản; Giáo trình; Giáo dục sức khỏe sinh sản

Tóm tắt: Nội dung giáo trình bao gồm 4 chương đề cập đến những vấn đề chung về giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản, Dân số và phát triển, Sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ sinh sản vị thành niên, Chính sách và chiến lược dân số - sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam.

Vv 3470-71

 1. Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản: Dành cho sinh viên ngành Tâm lý - Giáo dục các trường đại học sư phạm/ Trần Quốc Thành (chủ biên), Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Hồng An  . - H., 2009 . - 335 tr.

Từ khóa: Giáo dục dân số; Sức khoẻ sinh sản; Giáo dục sức khỏe sinh sản; Giáo trình

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương với những nội dung cơ bản sau: Khái quát chung về giáo dục dân số; Cơ sở khoa học của giáo dục dân số; Sức khoẻ sinh sản; Sức khoẻ sinh sản vị thành niên; Chính sách và chương trình dân số.

Vv 3468-69

 1. Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản: Dành cho sinh viên khoa Sinh học các trường đại học sư phạm/ Lê Đình Tuấn (chủ biên)  . - H., 2009 . - 347 tr.

Từ khóa: Giáo dục dân số; Sức khoẻ sinh sản; Giáo dục sức khỏe sinh sản; Giáo trình

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Tổng quan về giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản; Một số nội dung cơ bản của dân số học; Sức khoẻ sinh sản; Chính sách dân số.

Vv 3472-73

 1. Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản: Dùng cho sinh viên khoa Giáo dục chính trị trong các trường đại học sư phạm  . - H., 2009 . - 336 tr.

Từ khóa: Giáo dục dân số; Sức khoẻ sinh sản; Giáo dục sức khỏe sinh sản; Giáo trình

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách gồm 5 chương đề cập đến các vấn đề: Tổng quan về giáo dục dân số và sức khoẻ sinh sản; Một số nội dung cơ bản về dân số; Dân số và phát triển; Sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ sin sản vị thành niên; Chính sách và chiến lược dân số - sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam.

Vv 3474-75

 1. Học tập cũng cần chiến lược/ Joe Landsberger  . - H.: Lao động - xã hội, 2008 . - 277 tr.; 14.5 x 20.5cm

Từ khóa: Học tập; Chiến lược học tập; Kỹ năng học tập; Phương pháp học tập

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các phương pháp học hiện đại và hiệu quả đang được áp dụng trên khắp thế giới, đều được mô tả chi tiết và kèm theo nhiều ví dụ dễ hiểu. Cuốn sách gồm 3 chương: 1. Bước chuẩn bị; 2. Chiến lược; 3. Các dạng và cách làm bài tập.

Vv 3399-3400

 1. Những thách thức trong việc xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới/ Jamil Salmi  . - H.: Ngân hàng Thế giới, 2009 . - 108 tr.

Từ khóa: Giáo dục đại học; Đại học đẳng cấp thế giới; Xếp hạng trường đại học

Tóm tắt: Tài liệu đánh giá sức mạnh của giáo dục đại học phục vụ phát triển dựa trên quan điểm về sự xuất sắc trong nghiên cứu và học thuật với những mức độ cạnh tranh nhất. Tài liệu cũng nghiên cứu tầm ảnh hưởng ngày càng rõ ràng của các bảng xếp hạng trong việc định hướng cho những tranh luận về chính sách giáo dục đại học trên thế giới.

VL 1673-74

 1. Tổng quan những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đánh giá giáo dục trong thế kỷ 21/ Vương Thanh Hương  . - H., 2008 . - 45 tr.

Từ khóa: Phương pháp đánh giá giáo dục; Tổng quan.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đánh giá giáo dục: trắc nghiệm chuẩn, các bài trắc nghiệm do các địa phương hay do các trường tự soạn thảo, các dự án học tập, đánh giá năng lực thực hiện, hồ sơ...

VL 1659

 1. Tổng quan về mô hình trường "Charter school" ở Hoa Kì/ Trịnh Thị Hồng Hà  . - H., 2008 . - 28 tr.

Từ khóa: Mô hình trường học; Chater school; Tổng quan; Hoa Kì

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số mô hình trường "charter school' ở bang Florida và bang Maryland ở Hoa Kì: chương trình giáo dục, những thông tin chung về các trường charter school, những yêu cầu đặc biệt với charter school, sự khác biệt giữa charter school và các trường công lập quận/huyện khác...

VL 1660-61

 1. Ứng xử sư phạm/ Nguyễn Văn Hộ, Trịnh Trúc Lâm  . - H.: ĐH Quốc gia HN, 2005 . - 234 tr.; 13x19 cm

Từ khóa: Tâm lý giáo dục; Ứng xử sư phạm; Giao tiếp sư phạm; Tình huống sư phạm.

Tóm tắt: Cuốn sách làm sáng tỏ bản chất của ứng xử trong giao tiếp giữa thầy và trò theo quan điểm hoạt động và giáo dục, đồng thời chỉ ra một số khó khăn mà giáo viên thường gặp phải khi giải quyết các tình huống sư phạm trong hoạt động ứng xử.

Vv 3488-89

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC


 1. 100 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất trên thế giới/ John Simmons  . - H.: Văn hoá thông tin, 2008 . - 596 tr.; 13.5 x 21 cm

Từ khóa: Nhà khoa học; Tiểu sử; Sự nghiệp.

Tóm tắt: Các nhà khoa học được giới thiệu trong cuốn sách này đều là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của mình, họ có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của thế giới hiện nay. Họ nổi tiếng nhờ phát hiện ra những sự vật mới trong giới tự nhiên, chứ không phải nổi tiếng vì đã vận dụng chúng vào các lĩnh vực khác. Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, những công trình nổi bật của các khoa học gia vĩ đại, những trải nghiệm thăng trầm, những khó khăn thử thách mà họ phải đối mặt.

Vv 3503-04

 1. 46 vị trạng nguyên Việt Nam/ Đặng Việt Thuỷ  . - H.: Quân đội nhân dân, 2009 . - 260 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Trạng nguyên; Tiểu sử; Việt Nam; Thi cử thời phong kiến

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu vài nét về thi cử thời phong kiến, tiểu sử của 5 vị đỗ đầu các đại khoa đầu tiên ở Việt Nam và 46 vị trạng nguyên Việt Nam qua các triều Trần, Lê, Mạc và Lê trung hưng.

Vv 3432-33

 1. Bàn về vấn đề lý luận: Sách chuyên khảo/ Ngô Doãn Vịnh  . - H.: Chính trị quốc gia, 2009 . - 470 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Lý luận; Lý luận học; Phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu lý luận; Nghiên cứu khoa học

Tóm tắt: Nội dung chủ yếu của cuốn sách bàn về các đối tượng nghiên cứu của "lý luận học"; hình thức và lôgíc tư duy lý luận; các khái niệm, phạm trù lý luận và việc vận dụng lý luận; phương pháp nghiên cứu lý luận, quan hệ giữa nghiên cứu lý luận với nghiên cứu khoa học và những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.

Vv 3518-19

 1. Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học/ Thomas S. Kuhn  . - H.: Tri thức, 2008 . - 421 tr.; 12 x 21 cm

Từ khóa: Khoa học; Cách mạng khoa học; Khoa học chuẩn định; Lý thuyết khoa học

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề: Vai trò của sử học; Con đường dẫn đến khoa học chuẩn định; Khoa học chuẩn định - giải bài toán đố; Hiện tượng dị thường và sự xuất hiện của các phát triển khoa học; Khủng hoảng và sự xuất hiện của các lý thuyết khoa học; Bản chất và tính tất yếu của cách mạng khoa học...

Vv 3516-17

 1. Đọc sách như một nghệ thuật/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren  . - H.: Lao động - xã hội, 2008 . - 332 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Đọc sách; Nghệ thuật đọc sách; Phương pháp đọc sách

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn đọc các cấp độ đọc khác nhau: từ phương diện đọc sơ cấp, qua việc đọc lướt có hệ thống và đọc kỹ lưỡng, đến đẩy nhanh tốc độ đọc. Đồng thời, cuốn sách cũng giúp bạn đọc thấy chính xác đâu là cách đọc sách đích thực, cùng những giá trị và niềm vui nó mang lại.

Vv 3490-91

 1. Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 678 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Chính trị; Kinh tế học chính trị; Kinh tế học chính trị Mác - Lênin; Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình gồm 3 phần: 1. Phần mở đầu ; 2. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; 3. Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Vv 3531

 1. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 475 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Chính trị; Đảng cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình gồm 3 phần: 1. Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945); 2. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945 - 1975); 3. Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 2000).

Vv 3532

 1. Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo/ Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân  . - H.: Tài chính, 2008 . - 382 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Thống kê; Lý thuyết thống kê; Phân tích dự báo; Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình đề cập đến các vấn đề như: Tổng quan về thống kê học; Khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; Phân tổ thống kê; Điều tra chọn mẫu; Hồi quy và tương quan; Dãy số biến động theo thời gian...

Vv 3499

 1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 489 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo trình

Tóm tắt: Giáo trình gồm 12 chương, mở đầu trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp theo tập trung luận chứng các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, chương cuối là việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Vv 3522-23

 1. Lược sử Việt Nam/ Trần Hồng Đức  . - H.: Văn hoá thông tin, 2009 . - 651 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Lịch sử; Lược sử; Việt Nam

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ buổi bình minh đến tận ngày nay qua những chặng đường dựng nước và giữ nước gian nan, hào hùng của dân tộc: Truyền thuyết Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng - Lạc Long Quân - Âu Cơ; Nhà Thục (257 - 208 TCN) 50 năm, Quốc hiệu Âu Lạc, Kinh Đô Phong Khê; Phong kiến Trung Hoa thống trị lần thứ nhất; Thời kỳ đấu tranh chống phong kiến Trung Hoa lần thứ hai (43 - 543 TCN) 500 năm, Bà Triệu khởi nghĩa; Thời kỳ xây dựng nền tự chủ; Cuộc xâm lược nước ta của Thực dân Pháp và những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời; Việt Nam dân chủ cộng hoà...

Vv 3511-12

 1. Phong trào Duy Tân với các khuôn mặt tiêu biểu/ Nguyễn Q. Thắng . - H.: Văn hoá thông tin, 2006 . - 737 tr.; 14.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Lịch sử; Phong trào Duy Tân; Cách mạng dân chủ

Tóm tắt: Quyển sách này giới thiệu các khuôn mặt tiêu biểu của phong trào Duy Tân nhân kỉ niệm 100 năm ngày phong trào Duy Tân bị người Pháp ở Đông Dương và chính phủ Nam triều dập tắt (1908-2008). Phong trào Duy Tân là một phong trào cách mạng tân văn hoá được các nhà yêu nước Việt Nam cận đại khởi xướng từ các năm 1903-1908. Đây là một cuộc vận động cách mạng dân chủ đầu tiên trong lịch trình cách mạng Việt Nam. Phong trào được dẫn đạo bởi các nhà trí thức xuất thân từ khoa bảng, nhưng họ lại biết quí chuộng cái học thực nghiệm Tây Phương. Họ là những người có hoài bão lớn muốn xoá bỏ ách thống trị của người Pháp bằng cách hô hào chấn dân khí, hậu dân sinh đối với người Việt Nam.

Vv 3526-27

 1. Phương pháp dân chủ/ Phạm Văn Bính (chủ biên)  . - H.: Chính trị quốc gia, 2008 . - 209 tr.; 13.5 x 20.5 cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp dân chủ

Tóm tắt: Cuốn sách xác định và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản trong phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất hướng áp dụng phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh trong hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.Vv 3505-06

 1. Sách dạy đọc nhanh/ Tony Buzan  . - HCM: Tổng hợp TP HCM, 2008 . - 311 tr; 14 x 21.5 cm

Từ khóa: Đọc sách; Nghệ thuật đọc sách; Phương pháp đọc sách

Tóm tắt: Tony Buzan cung cấp thông tin về đôi mắt và bộ não nhằm giúp bạn cải thiện mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động đọc hiểu của bạn đồng thời chứng minh một điều: có thể đọc với tốc độ trên 1000 từ mỗi phút. Phương pháp tiên tiến của tác giả trong việc tiếp cận đề tài này đã giúp kỹ thuật đọc nhanh trở nên dễ hiểu, và bạn có thể áp dụng được ngay để nâng cao tốc độ, mức độ tiếp thu và chất lượng đọc hiểu của mình.

Vv 3524-25

BẢN TIN
KHOA HỌC GIÁO DỤC
Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội. ĐT: 04.39423755 - 04.39423754 - 04.39423969

Email: tttv106@yahoo.com
MỤC LỤC


I. TRIẾT HỌC - TÂM LÝ HỌC - LÔGIC HỌC 1

1/ TRIẾT HỌC 1

2/ TÂM LÝ HỌC 1

II. XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ 4

1/ CHÍNH TRỊ 4

2/ KINH TẾ 6

3/ NHÀ NƯỚC, PHÁP QUYỀN 10

4/ XÃ HỘI 10

5/ SÁCH TRA CỨU - THỐNG KÊ 14

III. VĂN HOÁ - GIÁO DỤC 14

1/ VĂN HOÁ 14

2/ GIÁO DỤC 16IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 20

: upload -> File -> Thu Muc Sach Moi
File -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
File -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
File -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
File -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Thu Muc Sach Moi -> Can Multiculturalism Be Exported? Dilemmas of Diversity on Nigeria’s Sesame Square
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương