CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 31.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích31.38 Kb.
#555
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1778 /KBNN-QLNQ Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

V/v đấu thầu trái phiếu

Chính phủ đợt 48/2016
Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 48/2016, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 3 năm đã trúng thầu đợt 42/2016, cụ thể:

1. Nội dung trái phiếu đợt 42/2016

- Mã trái phiếu: TD1619439

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 3.900.000.000.000 đồng (ba nghìn chín trăm tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm

- Lãi suất danh nghĩa: 5,5%/năm

- Ngày phát hành trái phiếu: 21/04/2016

- Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 19/05/2019

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 19/05 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Nội dung đợt phát hành bổ sung

- Mã trái phiếu: TD1619439

- Khối lượng trái phiếu gọi thầu: 3.000.000.000.000 đồng (ba nghìn tỷ đồng)

- Kỳ hạn: 3 năm

- Ngày tổ chức phát hành trái phiếu: 04/05/2016

- Ngày phát hành bổ sung trái phiếu: 05/05/2016

- Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 05/05/2016

- Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 19/05/2019

- Lãi suất danh nghĩa: 5,5%/năm

- Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

- Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

- Phương pháp xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu TD1619439, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 21/04/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: 120227 của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và làm các thủ tục niêm yết, đăng ký, lưu ký bổ sung trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, QLNQ (4 bản).

Trần Kim Vân
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1780/KBNN-QLNQ Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

V/v đấu thầu trái phiếu

Chính phủ đợt 49/2016
Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 49/2016, theo các nội dung sau:

1. Trái phiếu được phát hành lần đầu

2. Mã trái phiếu: TD1621470

3. Khối lượng trái phiếu gọi thầu: 4.000.000.000.000 đồng

4. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm

5. Ngày tổ chức phát hành trái phiếu: 04/05/2016

6. Ngày phát hành trái phiếu: 05/05/2016

7. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 05/05/2016

8. Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 05/05/2021

9. Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

10. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá

11. Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

12. Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 05/05 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

13. Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

14. Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: 120227 của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và niêm yết khối lượng, đăng ký lưu ký trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, QLNQ (4 bản).

Trần Kim Vân

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1779 /KBNN-QLNQ Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

V/v đấu thầu trái phiếu

Chính phủ đợt 50/2016
Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 50/2016, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 10 năm đã trúng thầu đợt 21/2016, cụ thể:

1. Nội dung trái phiếu đợt 21/2016

- Mã trái phiếu: TD1626456

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm

- Lãi suất danh nghĩa: 6,9%/năm

- Ngày phát hành trái phiếu: 03/03/2016

- Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 03/03/2026

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 03/03 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Nội dung đợt phát hành bổ sung

- Mã trái phiếu: TD1626456

- Khối lượng trái phiếu gọi thầu: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng)

- Kỳ hạn: 10 năm

- Ngày tổ chức phát hành trái phiếu: 04/05/2016

- Ngày phát hành bổ sung trái phiếu: 05/05/2016

- Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 05/05/2016

- Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu: 03/03/2026

- Lãi suất danh nghĩa: 6,9%/năm

- Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

- Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

- Phương pháp xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu TD1626456, kỳ hạn 10 năm, phát hành ngày 03/03/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: 120227 của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và làm các thủ tục niêm yết, đăng ký, lưu ký bổ sung trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC- Lưu: VT, QLNQ (4 bản).
Trần Kim Vân

tải về 31.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương