Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (“fap”) Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2016 giới thiệUtải về 0.94 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu22.04.2018
Kích0.94 Mb.
#37041
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (“FAP”)

Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2016
GIỚI THIỆU:
Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter (“SPUH”), và các đơn vị có liên quan, đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân đều được chăm sóc cần thiết và nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế khác bất kể khả năng thanh toán của họ là gì.


 1. ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ:
 1. Bệnh nhân không có bảo hiểm

Dịch Vụ Nguồn Thông Tin của SPUH xem xét mọi tài khoản cho bệnh nhân không có bảo hiểm (tự thanh toán). Quy trình này yêu cầu chúng tôi kiểm tra nhóm bệnh nhân này để xác định điều kiện hội đủ tiềm năng cho các chương trình hỗ trợ của Tiểu Bang hoặc Liên Bang cũng như thông tin đến mọi bệnh nhân, người đại diện, bác sĩ giới thiệu, và nhân viên SPUH biết rằng có thể cần phải hỗ trợ tài chính.
 • Chăm sóc thiện nguyện

Những bệnh nhân nào không đáp ứng yêu cầu của Medicaid/Chăm Sóc Gia Đình New Jersey sẽ được kiểm tra xem xét Chương Trình Chăm Sóc Thiện Nguyện New Jersey:
 • Thu nhập gia đình (theo quy mô gia đình) phải thấp hơn hoặc bằng hai trăm phầm trăm mức nghèo khó liên bang (“FPL”) để đủ điều kiện được chăm sóc miễn phí. Đối với các cá nhân, tài sản phải không được vượt quá $7,500 và, đối với gia đình, tài sản phải không được vượt quá $15,000.

Để hoàn tất việc nộp đơn, người nộp đơn phải cung cấp các hồ sơ sau đây:
 • Hồ sơ nhận dạng bệnh nhân và gia đình thích hợp;

 • Bằng chứng cư ngụ tại New Jersey (vào ngày dịch vụ) (Lưu ý: Hồ sơ này không yêu cầu đối với trường hợp Chăm Sóc Cấp Cứu);

 • Bằng chứng về thu nhập tổng cộng; và

 • Bằng chứng về tài sản (vào ngày dịch vụ).


Danh sách hoàn chỉnh các hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp khi nộp đơn.
Khi nộp đơn đầy đủ, SPUH sẽ có quyết định về điều kiện hội đủ FAP trong vòng mười (10) ngày. Nếu đơn xin có vẻ như không đầy đủ, SPUH sẽ có văn bản từ chối, trình bày chi tiết những hồ sơ cần bổ sung thêm để được chấp thuận. SPUH cho phép thời hạn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày dịch vụ để người nộp đơn có thể hoàn tất nộp đơn xin.

Khi quyết định về điều kiện hội đủ, chúng tôi sẽ xem xét mọi số dư tài khoản và thực hiện điều chỉnh số dư yêu cầu và các khoản hoàn trả, nếu thích hợp.


Chương trình hỗ trợ tài chính:
Không yêu cầu phải nộp đơn đề nghị FAP, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu được (từ tất cả các nguồn tiềm năng trong và ngoài) để đánh giá điều kiện hội đủ tham gia chương trình Chăm Sóc Thiện Nguyện hoặc các chương trình Chính Phủ khác khi xác định số tiền thích hợp sẽ được tính dựa trên mức tỷ lệ.
SPUH kiểm tra điều kiện hội đủ để được bao trả bên thứ ba thông qua Relay Health Clearance.
Tất cả những bệnh nhân tự thanh toán do không đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ của Tiểu Bang và Liên Bang, không tuân theo hoặc không có khả năng thanh toán (hoặc đăng ký) khoản bao trả thiết yếu tối thiểu theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng sẽ được xem là đủ điều kiện có cơ sở được Hỗ Trợ Tài Chính và được giảm chi phí của họ xuống khoản nào thấp hơn trong hai khoản:


 • số tiền được tính theo thang trượt New Jersey nếu chúng trong phạm vi từ 201% đến 300% “FPL”;

 • 115% mức Medicare, nếu trong vòng 301% đến 500% FPL; hoặc

 • Tỷ lệ phần trăm Số Tiền Thường Thanh Toán (“AGB”) như được xác định trong VẬT CHỨNG I.

Điều kiện hội đủ FAP có thể được cập nhật vào bất kỳ lúc nào trong chu kỳ xuất hóa đơn và thu tiền.


Cá nhân nào được xác định có cơ sở nhận được khoản thấp hơn khoản hỗ trợ rộng rãi nhất hiện có theo FAP sẽ được cung cấp:


 • Thông báo về cơ sở xác định hợp lý điều kiện hội đủ FAP và giải thích cách thức mà họ có thể yêu cầu hỗ trợ rộng rãi hơn;
 • Thời hạn hợp lý, nói chung lên đến 30 ngày, để yêu cầu hỗ trợ rộng rãi hơn trước khi thực hiện Hành Động Thu Tiền Đặc Biệt (“ECA”); và
 • Xác định lại tình trạng điều kiện hội đủ FAP của cá nhân nếu yêu cầu hỗ trợ rộng rãi hơn được tiếp nhận.

 1. Bệnh nhân có bảo hiểm

Tất cả bệnh nhân đủ điều kiện FAP có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe vẫn còn hiệu lực sẽ không chịu trách nhiệm cá nhân về việc thanh toán nhiều hơn AGB, như được xác định dưới đây, không bao gồm các khoản hoàn trả từ công ty bảo hiểm y tế đã được áp dụng vào tài khoản của người đó.

Trong trường hợp bệnh nhân có bảo hiểm và khoản bảo hiểm không bao trả 100% chi phí, bệnh nhân có thể cũng có đủ điều kiện được chăm sóc miễn phí hoặc được giảm giá.


 1. CƠ SỞ TÍNH PHÍ đối với Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính – Số Tiền Thường Thanh Toán:

Cơ sở tính AGB dựa trên việc sử dụng “Biện Pháp Xem Xét Lại” được tính dựa trên các yêu cầu thanh toán cho phép (bao gồm cả trách nhiệm của công ty bảo hiểm và cá nhân) trong thời hạn hai mươi tháng. Việc tính toán và các khoản phí liên quan được trình bày chi tiết trong VẬT CHỨNG II cho từng đơn vị được bao trả theo chính sách này.


Quyết định của AGB và phương pháp sử dụng sẽ được xác định và tính toán tối thiểu mỗi năm.
Những cá nhân đủ điều kiện theo FAP sẽ không bị tính phí chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác cao hơn AGB – vì vậy SPUH sẽ không áp dụng chi phí tổng cộng cho những cá nhân đủ điều kiện theo FAP đối với bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế nào.


 1. CHÍNH SÁCH THU TIỀN:

Các tiêu chuẩn sau đây đã được thiết lập nhằm đảm bảo rằng mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo bệnh nhân không đủ điều kiện tham gia chương trình Chính Phủ, họ được phép tiếp cận hoặc có khả năng được bao trả bảo hiểm y tế bên thứ ba, và chúng tôi đã hết sức cố gắng nhất có thể để thu khoản thanh toán nghĩa vụ còn tồn đọng– bao gồm tình trạng điều kiện hội đủ FAP (và nếu đủ điều kiện, chắc chắn rằng các khoản phí/chi phí đã được điều chỉnh theo mức hiện hành). Các tiêu chuẩn này bao gồm những điều sau đây:
 1. Số dư tài khoản phải thu phải được xác định là số tiền trách nhiệm của bệnh nhân (hoặc của người bảo lãnh). Nếu tài khoản trước đây đủ điều kiện Medicaid hoặc Chăm Sóc Thiện Nguyện, chúng tôi sẽ cố gắng xem xét mọi hồ sơ hiện tại và kiểm tra điều kiện hội đủ tiềm năng.
 1. Phải có hồ sơ về các khoản ghi chú trong tài khoản mà ít nhất bốn (4) bản sao kê thanh toán sau xuất viện với số dư được xác nhận của bệnh nhân đã được gửi đến địa chỉ hiện tại torng hồ sơ. Nội dung trong bản sao kê phải có tính chất lũy tiến – với khoản cuối cùng có nội dung trình bày rõ ràng rằng sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu số dư không đáp ứng đầy đủ, hoặc kế hoạch thanh toán được thiết lập, thì tài khoản đủ điều kiện được chuyển sang một trong các cơ quan thu hộ bên ngoài của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng thông báo “30 ngày” cũng phải:
 • Gửi văn bản thông báo đến cá nhân, trình bày rằng có khoản hỗ trợ tài chính dành cho những cá nhân đủ điều kiện;

 • Bao gồm phần trình bày của bất kỳ ECA nào khác rằng SPUH dự kiến thực hiện ngoài việc gửi đến một cơ quan thu hộ bên ngoài (vui lòng tham khảo mục số 5 dưới đây); và

 • Bao gồm một bản PLS.

Ngoài ra, SPUH phải cố gắng hợp lý thông báo bằng miệng cho cá nhân biết về FAP.
 1. Phải có khoảng thời gian tối thiểu 120 ngày kể từ ngày bản sao kê thanh toán đầu tiên sau khi xuất viện, trước khi bất kỳ hành động xử lý nợ xấu nào và khả năng chuyển đến một trong các cơ quan thu hộ bên ngoài của chúng tôi.
 1. Nếu vào bất kỳ lúc nào mà cơ quan thu hộ bên ngoài của chúng tôi được thông báo rằng bệnh nhân/người bảo lãnh đủ điều kiện FAP, thì bệnh viện tiếp tục lựa chọn:
  1. Thu hồi tài khoản từ cơ quan thu hộ và bắt đầu lại quy trình thu tiền với số dư được điều chỉnh mà bệnh nhân/người bảo lãnh đang thanh toán không nhiều hơn khoản tiền mà họ chịu trách nhiệm thanh toán như là cá nhân đủ điều kiện FAP và hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào đã trả vượt quá số dư được điều chỉnh (nếu cao hơn $5); hoặc
  1. Đề nghị cơ quan thu hộ giữ lại tài khoản và bắt đầu lại quy trình thu tiền với số dư được điều chỉnh mà bệnh nhân/người bảo lãnh đang thanh toán không nhiều hơn khoản tiền mà họ chịu trách nhiệm thanh toán như là cá nhân đủ điều kiện FAP và hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào đã trả vượt quá số dư được điều chỉnh (nếu cao hơn $5).
 1. Ngoài số bốn (được trình bày chi tiết ở trên – “4”), sau khi xác định điều kiện hội đủ FAP, SPUH có thể thực hiện thêm các ECA khác bao gồm, nhưng không giới hạn:
 1. Thực hiện động thái yêu cầu quy trình pháp lý hoặc xét xử – bao gồm nắm giữ thế chấp, xiết nợ, khởi kiện dân sự;
 1. Báo cáo thông tin bất lợi cho cơ quan hoặc văn phòng tín dụng; và
 1. Trì hoãn, từ chối, hoặc yêu cầu thanh toán trước khi yêu cầu chăm sóc không cần thiết về mặt y khoa hoặc cấp cứu vì không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc trước đây được bao trả theo FAP.
 1. CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC Y TẾ CẤP CỨU

Bệnh nhân vào và được điều trị trong Khoa Cấp Cứu sẽ được chăm sóc thích hợp bất kể khả năng thanh toán hoặc điều kiện hội đủ được hỗ trợ tài chính của họ. Việc kiểm tra hoặc điều trị sẽ không bị trì hoãn đế xác định chắc chắn bảo hiểm, điều kiện hội đủ FAP, hoặc tình trạng thanh toán tuân theo các quy định trong Đạo Luật Điều Trị Y Tế Khẩn Cấp và Hoạt Động Lao Động (EMTALA).
 1. CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC NGOÀI CƠ SỞ BỆNH VIỆN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CẤP CỨU HOẶC CẦN THIẾT VỀ MẶT Y TẾ KHÁC VÀ DÙ HỌ CÓ ĐƯỢC BAO TRẢ THEO FAP CỦA SPUH HAY KHÔNG

Xem Vật chứng III để biết danh sách các nhà cung cấp khác ngoài cơ sở bệnh viện cung cấp dịch vụ cấp cứu hoặc cần thiết về mặt y tế khác tại cơ sở bệnh viện, bao gồm có hay không họ được bao trả theo FAP của SPUH. Vui lòng lưu ý rằng Vật chứng này sẽ được cập nhật tốt thiểu theo hàng quý, nếu cần.
 1. THÔNG BÁO / CÔNG BỐ FAP

Các biện pháp sau đây đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin về FAP của SPUH được “công bố rộng rãi”, có sẵn và tính toán để đến với nhữg thành viên có thể tìm kiếm dịch vụ của chúng tôi.
 1. FAP của SPUH và Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Thông Thường (“PLS”) của FAP đều có trên trang web của chúng tôi -- www.saintpetershcs.com.
 1. Các bản giấy FAP và PLS cũng có sẵn theo yêu cầu và được gửi miễn phí qua đường bưu điện cũng như được cung cấp tại nhiều khu vực khác nhau trong toàn cơ sở bệnh viện – bao gồm bộ phận Tiếp nhận, Đăng ký bệnh nhân, Khoa cấp cứu, Dịch vụ nguồn thông tin, và Xuất viện. Mọi yêu cầu bằng văn bản phải được gửi đến:


Saint Peter's University Hospital

Attn: Resource Services

254 Easton Avenue

New Brunswick, NJ 08901


 1. Có thể yêu cầu bằng lời các bản in giấy FAP và PLS bằng cách liên lạc:


Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter

Khoa: Dịch vụ nguồn thông tin

Số điện thoại: 732.745.8600 Máy nhánh: 5019

 1. SPUH cam kết hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân đủ điều kiện nhưng không có khả năng thanh toán một phần hoặc toàn bộ cho các dịch vụ y tế của họ. Để hoàn tất mục tiêu thiện nguyện này, SPUH, và các đơn vị có liên quan, sẽ công bố rộng rãi FAP và PLS này trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
 1. FAP và PLS có sẵn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cấu thành con số thấp hơn trong 5% hoặc 1,000 cá nhân, trong khu vực dịch vụ chính hệ thống chăm sóc sức khỏe Thánh Peter.

f) Biển thông báo dành cho bệnh nhân/người bảo lãnh về FAP sẽ được đặt ở những nơi dễ thấy, bao gồm Khoa Tiếp Nhận, Dịch Vụ Lưu Động, và khu vực Phòng Cấp Cứu, và sẽ cung cấp số điện thoại cũng như địa điểm văn phòng có thể cung cấp thông tin về việc nộp đơn đề nghị FAP của bạn.VẬT CHỨNG I – SỐ TIỀN THƯỜNG THANH TOÁN (AGB) BIỂU MỨC PHÍ / PHÍ (là tỷ lệ phần trăm của chi phí)

Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter (SPUH)

 • Mẹ – Tỷ lệ ca
   • Sinh thường: 17.5%

   • Sinh mổ: 19.8%
 • Trẻ sơ sinh – Một ngày
   • Phòng dành cho trẻ nhỏ: 28.0%

   • NICU: 18.2%
 • Y tế / Giường giải phẫu: 13.7% chi phí
 • Phẫu thuật trong ngày : 17.7%
 • Y tế trong ngày : 19.1%
 • Thông tim: 11.8%
 • Phòng thí nghiệm về giấc ngủ: 19.8%
 • Quan sát: 11.5%
 • Khoa cấp cứu:
  • 281: 31.4%

  • 282: 44.5%

  • 283: 24.1%

  • 284: 10.8%

  • 285: 9.1%

  • Chăm sóc chính: 11.0%


VẬT CHỨNG I – AGB BIỂU MỨC PHÍ / PHÍ – Tiếp theo


 • Phẫu thuật béo phì: 14.3%
 • Phẫu thuật bằng rô-bô: 13.2%
 • Thăm khám tại phòng khác: 23.7%
 • Chỉ phòng thí nghiệm & Bệnh học: 18.9%
 • Xạ trị (không bao gồm Phẫu thuật bằng rô-bô): 18.9%
 • Tất cả các bện nhân ngoại trú khác: 20.2%


VẬT CHỨNG II – CƠ SỞ TÍNH PHÍ (TÍNH AGB)
Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter (SPUH)
Bệnh Viện Đại Học Thánh Peter đã quyết định sử dụng Biện Pháp “Xem Xét Lại” để tính Số Tiền Thường Thanh Toán (“AGB”). Tỷ lệ AGB được tính hàng năm dựa trên kỳ 12 tháng trước đó và bao gồm các nhóm người thanh toán sau đây:


 1. Trả tiền theo dịch vụ Medicare; và
 1. Công ty bảo hiểm y tế cá nhân (bao gồm Medicare Advantage).

Bệnh nhân đủ điều kiện FAP sẽ không bị tính phí cao hơn AGB đối với chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác.MỤC III -- Financial Assistance Program (FAP, Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính)

Danh Sách Xác Định Tính Hội Đủ Điều Kiện Cho FAP, Bác Sĩ Được Bao Trả -- Tính từ ngày 01/01/2018 (Sắp Xếp Theo Họ)


Họ

Tên

Tên Đệm Viết Tắt

Chức Danh Chính Của Bác Sĩ

Được FAP Bao Trả


Abdi

Zahra

J

MD

No


Abend

Paul
DO

No


Abraham

Daniel

J

MD

No


Abraham

Ruby
MD

No


Abreu

Arnaldo
MD

No


Acharya

Rashmi
MD

No


Addeo

Jessica

A

DPM

No


Adolfsen

Stephen
MD

No


Agarwal

Nalini
MD

No


Agarwala

Ajay

K

MD

No


Aggarwal

Roopali
MD

No


Agrin

Richard
MD

No


Aguh

Chikezie

J

MD

Yes


Ahmad

Mir

S

MD

No


Ahmad

Khoshnood
MD

No


Ahmadi

David

F

MD

No


Ahmed

Kamran
MD

Yes


Ahuja

Kavita

B

DO

No


Ahuja

Naveen
MD

No


Akyar

Selma

E

MD

No


Albert

Aaron
MD

No


Alcid

David
MD

Yes


Alexander

Fred
MD

No


Allegar

Nancy

E

MD

No


Allende

Jenys
MD

No


Alsheikh

Huda

Y

MD

No


Alter

Mark
MD

No


Altmann

Dory

B

MD

No


Altobelli, III

Anthony
MD

No


Alvaro

Joseph
MD

No


Amara

Shobha
MD

Yes


Amin

Kunal
DPM

No


Amir

Saba
MD

Yes


Amorosa

Judith

K

MD

No


Anderson

Terry

M

MD

No


Andrei

Valeriu

E

MD

No


Angrist

Richard

C

MD

No


Ankamah

Andrew

K

MD

No


Anschel

David

J

MD

No


Antonacci

Mark

D

MD

No


Anwar

Mujahid
MD

Yes


Apelian

Ara
MD

No


Arabi

Nida
MD

No


Arkovitz

Marc

S.

MD

No


Armenti

Ronald
DPM

No


Aronson

Scott

L

MD

No


Arora

Tanisha
MD

No


Arun

Aparna
MD

No


Arya

Adarsh

V

MD

No


Asprec

Claro

M

MD

No


Athouriste

Olphabine
DO

No


Avendano

Graciano

F

MD

No


Avital

Itzhak
MD

Yes


Azer

Andrew

E

MD

No


Azer

George

S

MD

No


Aziz

Shahid

R

DMD

No


Babcock

Karen

R

MD

Yes


Babu

Sarath
MD

No


Bacus

Saleem
MD

No


Bagay

Leslie

A.

MD

No


Baione

William

A

MD

No


Bakshi

Neshi
MD

No


Balinski

Beth

A

DO

No


Ballal

Raj

S

MD

No


Balog

Joshua

D

MD

No


Каталог: SaintPeters -> media -> SaintPeters -> Patients

tải về 0.94 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương