I. TÀI liệu từ CƠ SỞ DỮ liệu oecdtải về 81.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích81.31 Kb.

I. TÀI LIỆU TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU OECD1. Education at a Glance 2014: OECD Indicators in Education at a Glance . - Tổng quan giáo dục 2014­: các chỉ số về giáo dục của OECD . - OECD, 2014 . - 568 p.

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp dữ liệu thường niên về cấu trúc, tài chính và hoạt động của hệ thống giáo dục tại 34 quốc gia OECD và một số nước đối tác; dữ liệu các cuộc khảo sát của OECD về đánh giá năng lực người lớn và khảo sát về dạy và học. Từ đó, cuốn sách đưa ra các phân tích về tác động của khủng hoảng tài chính tới các vấn đề lĩnh hội giáo dục, việc làm, thu nhập và tài chính công.

Từ khóa: Education statistics; Education evaluation; Education; Giáo dục; Thống kê giáo dục; Đánh giá giáo dục


http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2014_eag-2014-en
2. Education at a Glance 2014: Highlights from Education at a Glance . - Tổng quan về giáo dục 2014: các điểm nổi bật ­. - OECD, 2014 . - 96 p.

Tóm tắt: Cuốn sách nêu tóm tắt về các thống kê giáo dục, cung cấp dữ liệu về các vấn đề “nóng” của giáo dục ngày nay, bao gồm: các bậc đào tạo và số lượng sinh viên; giáo dục đại học và việc làm; kinh tế và lợi ích xã hội của giáo dục; chi trả trong giáo dục;…

Từ khóa: Education; Education statistics; Education evaluation; Giáo dục; Thống kê giáo dục; Đánh giá giáo dục


http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2014_eag_highlights-2014-en
3. Measuring Innovation in Education: A New Perspective in Educational Research and Innovation . - Đo lường đổi mới trong giáo dục: quan điểm mới trong đổi mới và nghiên cứu giáo dục . - OECD, 2014 . - 332 p.

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin so sánh quốc tế mới về sự đổi mới trong giáo dục so với các ngành khác; phân tích hai phương pháp tiếp cận để nắm bắt được mức độ và loại hình của sự đổi mới diễn ra trong các hệ thống giáo dục; đề xuất cách tiếp cận mới để đo lường sự đổi mới trong giáo dục.

Từ khóa: Education innovation; Educational Research; Đổi mới giáo dục; Khoa học giáo dục

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/measuring-innovation-in-education_9789264215696-en
4. Equity, Excellence and Inclusiveness in Education: Policy Lessons from Around the World in International Summit on the Teaching Profession . - Công bằng, xuất sắc và toàn diện trong giáo dục: Bài học về chính sách tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về giáo dục . - OECD, 2014 . - 112 p.

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp lại những vấn đề được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ tư về giáo dục, chỉ ra các bước xây dựng hệ thống trường học bình đẳng và đạt hiệu quả cao. Các phân tích được trình bày đi kèm với các ví dụ thực tiễn đã được thực hiện hoặc có tính khả thi ở nhiều quốc gia.

Từ khóa: Education policy; Chính sách giáo dục; Education equity; Bình đẳng giáo dục

http://www.oecd-ilibrary.org/education/equity-excellence-and-inclusiveness-in-education_9789264214033-en

5. TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning . - Kết quả điều tra quốc tế về học tập TALIS năm 2013: quan điểm quốc tế về dạy và học . - OECD, 2014 . - 440 p.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày kết quả cuộc điều tra quốc tế về học tập (TALIS) của OECD lần thứ hai (thực hiện năm 2013), cung cấp thông tin trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào các nước có thể chuẩn bị cho giáo viên đối mặt với những thách thức trong các trường học hiện nay?”; từ đó giúp các nước xem xét và xác định các chính sách để nâng cao chất lượng dạy học.

Từ khóa: Education policy; Chính sách giáo dục; Teaching quality; Chất lượng dạy học

http://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en

6. Trade Policy in Asia: Higher Education and Media Services . - Chính sách thương mại ở châu Á: Giáo dục đại học và dịch vụ truyền thông
. - OECD, 2014 . - 300 p.

Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp cho người đọc quan điểm toàn diện và nhất quán về chính sách thương mại trong các lĩnh vực giáo dục đại học và các dịch vụ truyền thông qua các nền kinh tế của châu Á. Tài liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về các xu hướng toàn cầu trong từng khu vực, sau đó trình bày các nghiên cứu tại các quốc gia cụ thể.

Từ khóa: Media services; Trade policy; Higher education; Dịch vụ truyền thông; Chính sách thương mại; Giáo dục đại học

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/trade-policy-in-asia-higher-education-and-media-services_9789264215061-en

7. Financial Education for Youth: The Role of Schools . - Vai trò của nhà trường trong giáo dục tài chính . - OECD, 2014 . - 182 p.

Tóm tắt: Cuốn sách chỉ ra các thách thức đối với giáo dục tài chính trong trường học, cung cấp hướng dẫn thực tiễn và các nghiên cứu tình huống để giúp đỡ các nhà chính sách, cũng như so sánh khung chương trình đang được sử dụng hiện nay.

Từ khóa: Finance; Financial education; Tài chính; Giáo dục tài chính

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-education-in-schools_9789264174825-en

8. Leadership for 21st Century Learning in Educational Research and Innovation . - Học tập kĩ năng lãnh đạo trong thế kỉ 21 . - OECD, 2014 . - 208 p.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các khái niệm, quan niệm trong học tập kĩ năng lãnh đạo, phân tích và chỉ ra các chiến lược có tính khả thi. Các ví dụ về kinh nghiệm thực tiễn của các nước như Na Uy, Áo, Úc, Sing-ga-po, … được đưa ra. Cuốn sách cũng đưa ra cái nhìn tổng quát, trả lời các câu hỏi “tại sao, như thế nào, ai, ở đâu, khi nào” về vấn đề học tập kĩ năng lãnh đạo.

Từ khóa: Leadership; Learning leadership; Kĩ năng lãnh đạo; Học tập kĩ năng lãnh đạo

http://www.oecd-ilibrary.org/education/leadership-for-21st-century-learning_9789264205406-en

9. Women and Financial Education: Evidence, Policy Responses and Guidance . - Giáo dục tài chính cho phụ nữ . - OECD, 2014 . - 100 p.

Tóm tắt: Cuốn sách nêu tầm quan trọng của việc giáo dục tài chính cho phụ nữ và trẻ em gái, phân tích nhu cầu giáo dục tài của nhóm đối tượng này. Cuốn sách cũng chỉ ra thực trạng sự khác biệt trong nhận thức về giáo dục tài chính của hai giới.

Từ khóa: Financial education; Women; Giáo dục tài chính; Phụ nữ

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/finance-and-investment/women-and-financial-education_9789264202733-en

10. Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching . - Giáo viên trong thế kỉ 21: Sử dụng đánh giá để nâng cao chất lượng giảng dạy. - OECD, 2014 . - 126 p.

Tóm tắt: Cuốn sách thảo luận về vấn đề chất lượng giáo viên và các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo viên, vai trò của công tác đánh giá giáo viên và tác động của đánh giá giáo viên tới việc cải tiến trường học và giáo viên.

Từ khóa: Teacher quality; Teaching quality; Chất lượng giáo viên; Chất lượng dạy học

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/teachers-for-the-21st-century_9789264193864-en

11. Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment . - Hợp lực để nâng cao chất lượng học tập: quan điểm quốc tế về đánh giá trong giáo dục . - OECD, 2014 . - 672 p.

Tóm tắt: Cuốn sách bàn về các vấn đề các quốc gia gặp phải trong quá trình đánh giá giáo dục, đưa ra các phân tích so sánh và giải pháp đối với vấn đề đánh giá và xây dựng khung đánh giá để nâng cao chất lượng, công bằng và hiệu quả giáo dục.

Từ khóa: Evaluation; Assessment; Đánh giá

http://www.oecd-ilibrary.org/education/synergies-for-better-learning-an-international-perspective-on-evaluation-and-assessment_9789264190658-en

12. Innovative Learning Environments . - Đổi mới môi trường học tập . - OECD, 2014 . - 216 p.

Tóm tắt: Cuốn sách bàn về vấn đề xây dựng môi trường học tập tạo điều kiện cho người học tham gia một cách tích cực nhất; trong đó chú trọng tới vai trò của công nghệ, các mạng kết nối và sự thay đổi văn hóa tổ chức. Các ví dụ minh họa trong cuốn sách gồm 40 trường hợp thực tiễn được đưa ra từ kinh nghiệm của các nước đã và đang được thực hiện.

Từ khóa: Learning environment; Môi trường học tập

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/innovative-learning-environments_9789264203488-en

13. Skills Development and Training in SMEs . - Đào tạo và phát triển kĩ năng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ . - OECD, 2014 . - 164 p.

Tóm tắt: Cuốn sách bàn về vấn đề đào tạo và phát triển kĩ năng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và xem xét các tác động của vấn đề này tới 3 cấp: công ty và người lao động, ngành công nghiệp, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, tài liệu đặc biệt chú trọng tới “kĩ năng thân thiện với môi trường” – một xu hướng mới của các cuộc cách mạng và chuyển đổi kinh tế trong các thập kỉ tới. Các trường hợp trình bày trong cuốn sách được lấy từ kinh nghiệm thực tiễn của 6 quốc gia OECD: New Zealand, Ba Lan, Bỉ, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Từ khóa: Green skills; Skills development; Skills training; Kĩ năng thân thiện với môi trường; Phát triển kĩ năng; Đào tạo kĩ năng

Publication date : 21 June 2013
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/skills-development-and-training-in-smes_9789264169425-en

II. TÀI LIỆU ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI QUỸ CHÂU Á14. Adolesence . - Tuổi vị thành niên/ John W. Santrock.  . - Boston: Mc Graw Hill, 2008 . - 503 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập các vấn đề liên quan đến lứa tuổi vị thành niên và tâm lý trẻ ở lứa tuổi này như: sự phát triển tâm - sinh lý, sự phát triển nhân cách và các mối quan hệ xã hội; trường học và định hướng nghề nghiệp…Từ khóa: Adolesence; Adolesence psychology; Trẻ vị thành niên; Tâm lý học trẻ vị thành niên

Kí hiệu kho : AL..AL100015. Asian universities: historical perspectives and contemporary challenges . - Đại học châu Á: quan điểm lịch sử và các thách thức đương thời/ Philip G. Altbach & Toru Umakoshi.  . - London, 2004 . - 377 p.

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến bối cảnh lịch sử của các trường đại học ở châu Á và các vấn đề đang gặp phải hiện nay. Bên cạnh đó, tác giả bàn đến giáo dục đại học ở một số nước châu Á phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản…

Từ khóa: Higher education; Asia; Giáo dục đại học; Châu Á

Kí hiệu kho : Av..Av149616. Child growth and development 10/11 . - Sự trưởng thành và phát triển của trẻ 10/11/ Ellen N. Junn, Chris J. Boyatzis (editors)  . - New York: Mc Graw Hill, 2010 . - 157 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo nghiên cứu về sự phát triển của trẻ, được chia thành các nội dung: Quá trình thai nghén; Nhận thức, ngôn ngữ và tiếp thu; Sự phát triển cảm xúc và phát triển về mặt xã hội; Vai trò của cha mẹ và gia đình; Ảnh hưởng văn hóa và xã hội tới sự phát triển của trẻ.Từ khóa: Children; Child development; Trẻ em; Sự phát triển của trẻ

Kí hiệu kho : AL..AL1006-0717. Child Growth and development 11/12 . - Sự trưởng thành và phát triển của trẻ 11/12 / Ellen N. Junn; Chris J. Boyatzis (editors)  . - New York: Mc Graw Hill, 2010 . - 195 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo nghiên cứu về sự phát triển của trẻ qua các giai đoạn; sự phát triển về nhận thức xã hội của trẻ cũng như vai trò của cha mẹ; ảnh hưởng của gia đình và xã hội tới sự phát triển của trẻ.Từ khóa: Child development; Children; Sự phát triển của trẻ; Trẻ em

Kí hiệu kho : AL..AL1004-0518. Elementary and intermediate algebra: a unified approach . - Đại số sơ cấp và trung cấp: cách tiếp cận hợp nhất / Stefan Baratto; Barry Bergman  . - Boston: Mc Graw Hill, 2008 . - 1243 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của đại số, các phương pháp sư phạm để có thể giúp sinh viên tiếp cận với những khái niệm và vấn đề trong đại số một cách hiệu quả nhất.Từ khóa: Mathemathics; Algebra; Toán học; Đại số

Kí hiệu kho : AL..AL99919. Essentials of life-span development . - Các yếu tố cần thiết để nâng cao tuổi thọ tối đa/ John W. Santrock  . - Boston: Mc Graw Hill, 2008 . - 434 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày theo thứ tự thời gian với 17 chương, tập trung đề cập các vấn đề quan trọng và các nghiên cứu về các giai đoạn từ thời kỳ trước sinh đến giai đoạn tuổi già và qua đời.Từ khóa: Developmental psychology; Tâm lý học phát triển

Kí hiệu kho : AL..AL100220. Financing higher education worldwide : cost-sharing in international perspective . - Tài chính giáo dục đại học toàn cầu: quan điểm quốc tế về chia sẻ chi phí / D. Bruce Johnstone  . - New York, 2006. . - 291 p.

            Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề liên quan đến tài chính giáo dục đại học: các giải pháp về mặt chi phí tài chính, các quan điểm và chính sách chia sẻ chi phí, các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên…Từ khóa: Education costs; Higher education; Chi phí giáo dục; Giáo dục đại học

Kí hiệu kho : Av..Av148321. Global issues 08/09 . - Các vấn đề toàn cầu 08/09/ Ed. by R. M. Jackson.  . - Boston: Mc Graw Hill, 2009 . - 189 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo về các vấn đề toàn cầu trong thế kỷ 21: vấn đề dân số, sản xuất thực phẩm, vấn đề môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, kinh tế chính trị toàn cầu...Từ khóa: Global issues; Vấn đề toàn cầu

Kí hiệu kho : AL..AL100322. Human development 10/11 . - Sự phát triển của con người 10/11/ Ed. by K. L. Freiberg  . - New York: Mc Graw Hill, 2011 . - 195 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo nghiên cứu về sự phát triển của con người qua các thời kì và các giai đoạn, sự ảnh hưởng của các yếu tố xã hội tới sự phát triển tâm sinh lý của con người.Từ khóa: Human development; Sự phát triển của con người

Kí hiệu kho : AL..AL101023. International higher education: reflections on policy and practice . - Giáo dục đại học trên thế giới qua chính sách và thực tiễn/ Philip Altbach.  . - Massachusetts, 2006 . - 187 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các vấn đề của giáo dục đại học toàn cầu trong thời điểm hiện nay: toàn cầu hóa và quốc tế hóa trong giáo dục đại học; đại học nghiên cứu; các vấn đề tài chính; giáo dục đại học tư; tự do học thuật….Từ khóa: Higher education; Education management; Giáo dục đại học; Quản lý giáo dục

Kí hiệu kho : Av..Av1487-8824. Life-span development . - Nâng cao tuổi thọ tối đa/ John W. Santrock  . - Boston: Mc Graw Hill, 2008 . - 639 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới sự phát triển tuổi thọ trung bình của con người qua phân tích sự phát triển tâm lý và sinh học của từng giai đoạn: giai đoạn bắt đầu, giai đoạn thơ ấu, thời  niên thiếu, giai đoạn vị thành niên, giai đoạn trước tuổi trưởng thành…Từ khóa: Developmental psychology; Tâm lý học phát triển

Kí hiệu kho : AL..AL100125. Mathematics for elementary teachers: a conceptual approach . - Toán học cho giáo viên tiểu học: tiếp cận khái niệm/ Albert B. Bennett, Jr.; Laurie J. Burton; L. Ted Nelson  . - Boston: Mc Graw Hill, 2010 . - 808 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các khái niệm cơ bản về toán học, các kiến thức, kĩ năng toán học và các phương pháp đẩy mạnh việc dạy và học toán học.Từ khóa: ; Mathematics; Teaching mathematics; Toán học; Giảng dạy toán học

Kí hiệu kho : AL..AL99626. Mathematics for elementary teachers: an activity approach . - Toán học cho giáo viên tiểu học: tiếp cận hoạt động / Albert B. Bennett, Jr.; Laurie J. Burton; L. Ted Nelson . - Boston: Mc Graw Hill, 2010 . - 350 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các vấn đề trong giảng dạy toán học, đưa ra các hoạt động giúp giáo viên tiểu học và trung học nâng cao kiến thức và khả năng ứng dụng các dạng bài trong quá trình giảng dạy.Từ khóa: Mathematics; Teaching mathematics; Toán học; Giảng dạy toán học

Kí hiệu kho : AL..AL997-9827. Positive changes: the education, science and technology policies of Korea . - Những thay đổi tích cực về chính sách giáo dục, khoa học & công nghệ của Hàn Quốc/ Ju-Ho Lee (edited)  . - Korea, 2013 . - 688 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những thay đổi tích cực đã và đang diễn ra của chính sách giáo dục, khoa học và công nghệ của Hàn Quốc. Cuốn sách tập trung vào bốn chiến lược phát triển khoa học, giáo dục và công nghệ của Hàn Quốc: không bỏ lỡ tài năng; bồi dưỡng tài năng và phát huy sức sáng tạo; cải cách giáo dục đại học; phục hưng khoa học và công nghệ bằng sức sáng tạo.Từ khóa: Policy reform; Human talents; Korea; Nhân tài; Cải cách chính sách; Hàn Quốc

Kí hiệu kho : Av..Av150228. Policy analysis for educational leaders : a step-by-step approach / Nicola A. Alexander . - Phân tích chính sách cho các nhà lãnh đạo giáo dục: tiếp cận từng bước . - Boston : Pearson, 2013 . - 215 p.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản trong phân tích chính sách giáo dục. Không chỉ thảo luận và đánh giá các chính sách giáo dục hiện hành, tài liệu còn đưa ra các hướng dẫn giúp các nhà quả lý trường học hiểu rõ về các chính sách và các biện pháp thực hiện các chính sách giáo dục.

Từ khóa: Education policy; Leadership; Chính sách giáo dục; Kĩ năng lãnh đạo

Kí hiệu kho : AL..AL101129. Private higher education: a global revolution . - Giáo dục đại học tư thục: cách mạng toàn cầu/ Philip G. Altbach, Daniel C. Levy edited  . - New York, 2005 . - 300 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục đại học tư thục trên thế giới. Cuốn sách trình bày bối cảnh toàn cầu và thực tiễn cũng như các bước ngoặt của giáo dục đại học tư thục tại các khu vực trên thế giới: châu Phi; châu Á; châu Âu; châu Mỹ Latinh; Trung Đông; Hoa Kỳ.Từ khóa: Higher education; Private higher eucation; Giáo dục đại học; Đại học tư thục

Kí hiệu kho : Av..Av1490-9130. Private higher education: an international bibliography . - Thư mục quốc tế về giáo dục đại học tư thục/ Alma Maldonado ... et al.]..  . - Greenwich, Conn. :   Information Age Pub.,   2004. . - v, 267 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách bàn về xu hướng nghiên cứu giáo dục đại học tư thục, thư mục các tài liệu là sách, bài báo và báo cáo về đại học tư nhân chia theo khu vực địa lý; thư mục các luận văn là luận án nghiên cứu về đại học tư thục…Từ khóa: Higher education; Giáo dục đại học; Private university; Đại học tư thục

Kí hiệu kho : Av..Av148931. Private promethus: private higher education and development in the 21st century . - Giáo dục đại học tư thục và sự phát triển trong thế kỉ 21 / Philip G. Altbach.  . - Boston, 2003 . - 234 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các quan điểm so sánh về giáo dục đại học tư thục và thực tiễn giáo dục đại học tư ở một số nước trên thế giới như Chilê, Ấn Độ, Malaysia…, và một số nước đang phát triển khác.Từ khóa: Higher education; Private higher education; Giáo dục đại học; Đại học tư thục

Kí hiệu kho : Av..Av149532. Social problems in a diverse society. - Các vấn đề xã hội trong xã hội đa nguyên / Diana Kendall  . - Boston: Pearson, 2004 . - 467 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những vấn đề toàn cầu trong thế kỉ 21: chính sách xã hội và các vấn đề xã hội; phân cách giàu nghèo; phân biệt sắc tộc; bất bình đẳng giới; mại dâm; tội phạm và xét xử tội phạm; các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể chất...Từ khóa: Social problems; Vấn đề xã hội

Kí hiệu kho : AL..AL1008-0933. The 7 triggers to yes: the new science behind influencing people’s decisions . - 7 cách để có ảnh hưởng tới quyết định của người khác/ Russell H. Granger  . - New York: Mc Graw Hill, 2008 . - 249 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các cách để thuyết phục người khác qua các đặc điểm tâm lý và cảm xúc của con người.Từ khóa: Business; Kinh doanh; Management; Persuasion; Quản lý; Thuyết phục

Kí hiệu kho : Av..Av148034. The changing academic workplace: comparative perspectives . - Các quan điểm so sánh về thay đổi trong môi trường học thuật/ Philip G. Altbach.  - Massachusetts, 2000 . - 320 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các vấn đề trong quản lý các trường đại học hiện nay và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trên thế giới: hệ thống lãnh đạo giáo dục đại học, vấn đề tự do học thuật…Từ khóa: Higher education; Education management; Giáo dục đại học; Quản lý giáo dục

Kí hiệu kho : Av..Av148435. The international imperative in higher education . - Những vấn đề cấp bách trong giáo dục đại học/ Philip G. Altbach  . - Rotterdam: Sense Publisher, 2013 . - 191 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách tập trung đề cập đến các vấn đề ảnh hưởng đến giáo dục đại học toàn cầu: chảy máu chất xám và hiện tượng trao đổi chất xám, vai trò của tiếng Anh trong quá trình toàn cầu hóa, tự do học thuật...Từ khóa: Higher education; Comparative Education; Giáo dục đại học; Giáo dục so sánh

Kí hiệu kho : Av..Av150036. The road to academic excellence : the making of world-class research universities . - Xây dựng trường đại học nghiên cứu tầm cỡ thế giới/ Philip G. Altbach; Jamil Salmi (editors)  . - Washington: The World Bank, 2011 . - 363 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới quá trình phát triển của trường đại học nghiên cứu, các vấn đề trong việc xây dựng một trường đại học nghiên cứu tầm cỡ hàng đầu thế giới, đồng thời đưa ra bài học kinh nghiệm xây dựng và quản lý trường đại học nghiên cứu của một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Malaysia, Chi-lê...Từ khóa: Higher education; Research university; Giáo dục đại học; Đại học nghiên cứu

Kí hiệu kho : Av..Av149937. Tradition and transition: the international imperative in higher education . - Truyền thống và chuyển đổi trong giáo dục đại học / Philip G. Altbach.  - Boston., 2007 . - 277 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách khảo sát một số vấn đề chính đang có những tác động đến giáo dục đại học trên toàn thế giới, các vấn đề toàn cầu, các vấn đề học thuật chuyên ngành, bối cảnh cụ thể ở mỗi quốc gia…Từ khóa: Higher education; Giáo dục đại học

Kí hiệu kho : Av..Av1485-8638. Trends in global higher education: tracking an academic revolution . - Các xu hướng trong giáo dục đại học toàn cầu/ Philip G. Altbach;  . - Rotterdam: UNESCO Publishing, 2010 . - 253 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên những thay đổi của giáo dục đại học toàn cầu kể từ sau Hội thảo quốc tế về Giáo dục đại học của UNESCO về giáo dục đại học năm 1998cho tới Hội thảo lần kế tiếp diễn ra vào năm 2009. Các vấn đề được tập trung đề cập là: bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục; dạy, học và chương trình; đảm bảo chất lượng; sự phát triển của giáo dục đại học tư thục; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông...Từ khóa: Higher education; Access to education and training; Giáo dục đại học; Tiếp cận giáo dục

Kí hiệu kho : Av..Av150139. Women’s collegesand universities in international perspective: an overview .  - Tổng quan về các trường đại học phụ nữ trên thế giới . - Massachusetts., 2004 . - 291 p.

            Tóm tắt:  Cuốn sách cung cấp danh mục quốc tế của các trường đại học và cao đẳng của phụ nữ. Ngoài việc cung cấp danh mục, cuốn sách đưa ra câu hỏi và đề xuất cách thức mới để nâng cao giáo dục cho phụ nữ trên toàn thế giới.Từ khóa: Higher education; Women; Giáo dục đại học; Phụ nữ

Kí hiệu kho : Av..Av148240. World class worldwide: transforming research university in Asia and Latin America . - Sự thay đổi của các trường đại học nghiên cứu ở châu Á và Mỹ Latinh / edited by Philip G. Altbach and Jorge Balán  . - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2007 . - 323 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến vai trò của các trường đại học nghiên cứu trong hệ thống học thuật của thế giới; Nguyên nhân và các vấn đề thường gặp trong việc triển khai hoạt động của các trường đại học nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trên thế giới…Từ khóa: Higher education; Research university; Giáo dục đại học; Đại học nghiên cứu

Kí hiệu kho : Av..Av1481


MỤC LỤC


I. TÀI LIỆU TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU OECD 1

II. TÀI LIỆU ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI QUỸ CHÂU Á 6
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương