HỢp chất của clo a. Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua I. Hiđro clorua Axit clohiđrictải về 286.24 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích286.24 Kb.
  1   2   3

PowerPlusWaterMarkObject34796752Tài liệu khóa học : Học thêm Hóa học 10HỢP CHẤT CỦA CLO
A. HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA

I. Hiđro clorua - Axit clohiđric

1. Công thức phân tử - công thức cấu tạo

a) Công thức phân tử : HCl

b) Công thức cấu tạo : H - Cl

HCl là phân tử phân cực, clo có số oxi hoá -1 là mức oxi hoá thấp nhất.

2. Tính chất vật lí

a) Là chất khí màu không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí.

b) Tan nhiều trong nước do H2O và HCl đều là các phân tử phân cực. Khi hiđro clorua tan vào nước sẽ tạo dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch axit clohiđric đậm đặc dễ “bốc khói” trong không khí ẩm.

3. Tính chất hoá học

Hiđro clorua khô không thể hiện tính chất hoá học.

Tính chất của dung dịch axit clohiđric

a) Theo phản ứng trao đổi :

- Là axit mạnh, phân li hoàn toàn

HCl + H2O  Cl- + H3O+

- Mang đủ các tính chất của axit

+ Làm quì tím chuyển sang màu đỏ

+ Tác dụng với oxit bazơ  muối + H2O

CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

+ Tác dụng với bazơ  muối + H2O

Ca(OH)2 + 2HCl  CaCl2 + 2H2O

+ Tác dụng với muối

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O

+ Tác dụng với kim loại đứng trước H  muối + H2

2HCl + Mg  MgCl2 + H2

b) Theo phản ứng oxi hoá khử: HCl có tính khử của Cl- và tính oxi hoá của H+

+ Tính khử: tác dụng với các chất oxi hoá

Thí dụ:


4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

16HCl(đặc + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

KClO3 + 6HCl 3Cl2 + 3H2O + 3KCl

+ Tính oxi hoá: Tác dụng với kim loại (đã xét ở trên)

4. Ứng dụng - Điều chế

a) Ứng dụng:

- Là nguyên liệu để điều chế nhiều chất quan trọng như các muối clorua: KCl, NaCl, ...

- Là hoá chất cần thiết dùng trong phòng thí nghiệm và các ngành công nghiệp.

b) Điều chế

+ Trong công nghiệp:- Phương pháp tổng hợp: H2 + Cl2 2HCl

- Phương pháp sunphat:2NaCl + H2SO4 (đặc nóng) 2HCk(khí) + Na2SO4/NaSHO4

NaCl + H2SO4 (đặc nóng) HCk(khí) + NaHSO4

- Hiện nay, một lượng lớn HCl thu được từ quá trình clo hoá các chất hữu cơ (chủ yếu là hiđrocacbon)

+ Trong phòng thí nghiệm:

Phương pháp sunphat:2NaCl + H2SO4 (đặc nóng) 2HCk(khí) + Na2SO4/NaSHO4

NaCl + H2SO4 (đặc nóng) HCk(khí) + NaHSO4

: file.php -> 219 -> Tai lieu -> Phan I
file.php -> TRƯỜng đẠi học hà NỘi trung tâm Đào tạo Từ xa
file.php -> Học thêm Hóa học 11 axit bazơ muối câu 1
file.php -> TRƯỜng đẠi học hà NỘI Độc lập- tự do- hạnh phúc quy đỊnh về HỌc tập của sinh viên trưỜng đẠi học hà NỘI
file.php -> Danh sách giao lưu đại học Sookmyung ( 8/1/2014) Lớp 4H12
file.php -> THÔng báo v/v thu học phí các lớp tại chức tiếng Trung
file.php -> TÀi năng khoa học trẻ trưỜng đẠi học hà NỘI
file.php -> Sinh viên không đƯỢc tham dự KỲ thi cuồi kntii
file.php -> TRƯỜng đẠi học hà NỘI
file.php -> Số Đvht: 6 Đvht trình độ: Sinh viên năm thứ tư
Phan I -> I. kiến thức trọng tâm cấu tạo nguyên tử


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương