TRƯỜng đẠi học hà NỘItải về 10.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích10.45 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI


Số : /TB - ĐHHN - CTSVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng

đối với sinh viên khóa 2009, 2010 và 2011, năm học 2012 - 2013.
Kính gửi: Các khoa đào tạo chính quy
Thực hiện Quyết định số 157/2077/QĐ –TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Công văn số 10607/BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2077/QĐ –TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Nhà trường thông báo và hướng dẫn sinh viên làm thủ tục vay vốn tín dụng năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối tượng được vay vốn:

a. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

b. Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

c. Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.2. Thủ tục xin giấy xác nhận:

- Giấy xác nhận đối tượng được vay vốn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (theo Quyết định số 157/2077/QĐ –TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).

- Giấy xác nhận sinh viên đề nghị được vay vốn (mẫu 01 HSSV – theo Hướng dẫn số 2162A/NHCH-TD ngày 02/10/20017 của Ngân hàng Chính sách xã hội).

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn nộp các giấy tờ liên quan (bản phôtô) cho Nhà trường (qua phòng Công tác sinh viên, P.108 - nhà A) từ ngày 21/8 đến 21/9/2012. Quá thời gian qui định trên, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc vay vốn tín dụng theo qui định của Nhà nước.Đề nghị các khoa triển khai Thông báo này đến sinh viên.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:

  • Các khoa đào tạo chính quy;

  • Lưu VT, CTSV.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương