Sinh viên không đƯỢc tham dự KỲ thi cuồi kntiitải về 59.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích59.66 Kb.
SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC THAM DỰ KỲ THI CUỒI KNTIII.08


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Lý do

Tổng số buổi nghỉ/ 160

1

Hoàng Quốc Cường

12.11.1990

A2

nghỉ học quá số buổi quy định

36

2

Lê Văn Thắng

10.07.1990

A2

nghỉ học quá số buổi quy định

39

3

Nguyễn Đức Cường
A2

nghỉ học quá số buổi quy định

54

4

Hà Quốc Đạt

16.11.1988

A3

nghỉ học quá số buổi quy định

57

5

Ngô Nam Anh

23.07.1990

A4

nghỉ học quá số buổi quy định

55

6

Nguyễn Việt Cường

27.11.1990

A4

nghỉ học quá số buổi quy định

35

7

Trần Thị Minh Thịnh

05.06.1989

A4

nghỉ học quá số buổi quy định

38

8

Lương Anh Tuấn
A4

nghỉ học quá số buổi quy định

40

9

Nguyễn Thị Ngọc Anh

10.10.1990

A5

nghỉ học quá số buổi quy định

47

10

Trần Như Chính

05.09.1986

A6

nghỉ học quá số buổi quy định

67

11

Vũ Đình Tiếp

17.09.1990

A6

nghỉ học quá số buổi quy định

35

12

Ngô Đức Trọng

09.11.1990

A6

nghỉ học quá số buổi quy định

47

13

Lê Văn Tuấn

27.01.1989

A6

nghỉ học quá số buổi quy định

43

15

Dulguun
A9

nghỉ học quá số buổi quy định

35

16

Phạm Hồng Phong

18.05.1990

A10

nghỉ học quá số buổi quy định

35

18

Nguyễn Ngọc Tuấn

14.02.1989

A11

nghỉ học quá số buổi quy định

82

19

Ngô Văn Linh
A11

nghỉ học quá số buổi quy định

97

20

Nguyễn Xuân Đoàn

24.03.1990

A12

nghỉ học quá số buổi quy định

36

21

Lương Thị Loan

26.06.1990

A12

nghỉ học quá số buổi quy định

39

22

Nguyễn Xuân Quảng

23.09.1989

A12

nghỉ học quá số buổi quy định

39

23

Đào Ngọc Thuỷ

06.07.1990

1C

nghỉ học quá số buổi quy định

38

24

Đỗ Mạnh Hùng

23.12.1990

2C

nghỉ học quá số buổi quy định

42

25

Nguyễn Minh Phương

26.11.1990

2C

nghỉ học quá số buổi quy định

38

26

Hoàng Nguyễn Minh Diễm

06.11.1990

1D

nghỉ học quá số buổi quy định

34

27

Phạm Trà My

02.04.1990

2D

nghỉ học quá số buổi quy định

40

30

Nguyễn Đình Huấn
1TC

nghỉ học quá số buổi quy định

60

31

Nguyễn Văn Sơn
2TC

nghỉ học quá số buổi quy định

45

32

Tô Văn Huân
2TC

nghỉ học quá số buổi quy định

36
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương