THÔng báo v/v thu học phí các lớp tại chức tiếng Trungtải về 13.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.04 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012
THÔNG BÁO

V/v thu học phí các lớp tại chức tiếng Trung
Kính gửi: Khoa Tiếng Trung
Theo quyết định thu học phí hiện hành ( QĐ 227/QĐ-ĐHHN ngày 10 tháng 03 năm 2011), Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí các lớp tại chức tiếng Trung như sau:
1. MỨC THU:

Khóa 2009 : Học phí HP7 : 3.100.000 đ

Khóa 2010 : Học phí HP5 : 3.100.000 đ.

Khóa 2011 : Học phí HP3 : 3.100.000 đ.

2. THỜI HẠN NỘP:

Từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 09/11/2012.

Quá thời hạn trên những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ bị xử lý theo quy định số 1307/ĐHHN-TB-TV Ngày 25 tháng 9 năm 2007 về thời hạn nộp học phí và hình thức xử lý đối với sinh viên không hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp học phí (Nộp phạt 0,2%/ 1 ngày nộp muộn kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).

T/L HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

- Lưu: Văn thư, Tài vụ

- Khoa Nhật


Bùi Kim Cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012
THÔNG BÁO

V/v thu học phí các lớp tại chức tiếng Trung
Kính gửi: Khoa Tiếng Trung
Theo quyết định thu học phí hiện hành ( QĐ 227/QĐ-ĐHHN ngày 10 tháng 03 năm 2011), Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí các lớp tại chức tiếng Trung như sau:
1. MỨC THU:

Khóa 2011 : Học phí HP2 : 2.600.000 đ.

2. THỜI HẠN NỘP:

Từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 12/10/2012.

Quá thời hạn trên những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ bị xử lý theo quy định số 1307/ĐHHN-TB-TV Ngày 25 tháng 9 năm 2007 về thời hạn nộp học phí và hình thức xử lý đối với sinh viên không hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp học phí (Nộp phạt 0,2%/ 1 ngày nộp muộn kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
T/L HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

- Lưu: Văn thư, Tài vụ- Khoa Nhật


Bùi Kim Cương
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương