Học thêm Hóa học 11 axit bazơ muối câu 1tải về 29.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.27 Kb.
#240

powerpluswatermarkobject34796752Tài liệu khóa học : Học thêm Hóa học 11AXIT - BAZƠ - MUỐI
Câu 1: Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng phương trình ion rút gọn làA. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6).

Câu 2: Cho phản ứng hoá học:

FeS2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (1)

Phương trình ion rút gọn của phản ứng (1) là

A. 2FeS2 + 22 + 7 2 + 11SO2 + 11H2O

B. 2FeS2 + 28 + 11 2 + 15SO2 + 14H2O

C. 2FeS + 20 + 7 2 + 9SO2 + 10H2O

D. FeS2 + 24 + 9 + 11SO2 + 12H2O

Câu 3: Cho 4 phản ứng:

(1) Fe + 2HCl FeCl2 + H2(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ làA. (2), (4). B. (3), (4). C. (2), (3). D. (1), (2).

Câu 4: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 5. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 5: Dãy các chất và ion nào sau đây là axit ?

A. HCOOH, ,, . B. Al(OH)3, , , .C. , H2S, , . D. , ZnO, HCOOH, H2SO4.

Câu 6: Theo định nghĩa axit - bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây là lưỡng tính ?

A. , , H2O. B. ZnO, Al(OH)3, , .

C. , , . D. Zn(OH)2, Al2O3, , H2O.

Câu 7: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính ?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 8: Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH ?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3. B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.

C. ZnO, NH4HCO3, Al(OH)3. D. Zn(OH)2, NaHCO3, CuCl2.

Câu 9: Để nhận biết các dung dịch HCl, NaCl, NaOH, BaCl2, Na2CO3, chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất sau ?

A. Na. B. HCl. C. KOH. D. Quỳ tím.

Câu 10: Có 5 dung dịch muối: NH4NO3, KNO3, MgCl2, FeCl3, AlCl3. Hoá chất sau đây không nhận biết được các dung dịch muối trên là

A. Na. B. KOH. C. HCl. D. Ba.

Câu 11: Có các dung dịch muối đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn là: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2. Chỉ được sử dụng một dung dịch chứa một chất tan nào sau đây để nhận biết các dung dịch muối ?

A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. HCl. D. Quỳ tím.Câu 12: Hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3

A. có bọt khí sủi lên.

B. có kết tủa màu nâu đỏ.

C. có kết tủa màu lục nhạt.

D. có kết tủa màu nâu đỏ đồng thời bọt khí sủi lên.

Câu 13: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa a mol Ca(HSO4)2. Hiện tượng quan sát được là

A. sủi bọt khí. B. vẩn đục.

C. sủi bọt khí và vẩn đục. D. vẩn đục, sau đó trong trở lại.

Câu 14: Cho dung dịch HCl vừa đủ, dung dịch AlCl3 và khí CO2 dư lần lượt vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy

A. có khí thoát ra. B. dung dịch trong suốt.C. có kết tủa trắng. D. có kết tủa trắng sau đó tan dần.

Câu 15: Ba dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Câu 16: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ và Cl-. Để có thể thu được dung dịch chỉ có KCl từ dung dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất là

A. Na2CO3. B. K2CO3. C. NaOH. D. AgNO3.

Câu 17: Cho dung dịch chứa 0,2 mol NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng kết tủa BaCO3 thu được là

A. 39,1 gam. B. 19,7 gam. C. 39,4 gam. D. 38,9 gam.Câu 18: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48. B. 3,36. C. 2,24. D. 1,12.

Câu 19: Rót 1 lít dung dịch A chứa NaCl 0,3M và (NH4)2CO3 0,25M vào 2 lít dung dịch B chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng cả hai dung dịch giảm là

A. 47,5 gam. B. 47,2 gam. C. 47,9 gam. D. 47,0 gam.

Câu 20: Một dung dịch chứa 0,02 mol , 0,03 mol , x mol và y mol . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,03 và 0,02. B. 0,05 và 0,01. C. 0,01 và 0,03. D. 0,02 và 0,05.

Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn

Nguồn: Hocmai.vnHocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - -


tải về 29.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương