TRƯỜng đẠi học hà NỘI Độc lập- tự do- hạnh phúc quy đỊnh về HỌc tập của sinh viên trưỜng đẠi học hà NỘItải về 15.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.63 Kb.
#821
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
QUY ĐỊNH VỀ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  166 /QĐ/ĐHHN ngày 22 tháng 02 năm 2011

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội )

 

 Ðiều 1: Học tập trên lớp- Sinh viên đại học, cao đẳng các hệ chính quy và không chính quy, học viên của đơn vị đào tạo sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên) của Trường Đại học Hà Nội được tạo mọi điều kiện học tập theo khoản 3, Điều 4 và phải thực hiện nhiệm vụ học tập theo khoản 4, Điều 5 Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007, sau đây gọi tắt là Quy chế 42.

- Sinh viên phải tham dự đầy đủ các giờ lên lớp lý thuyết, thực hành, seminar hoặc tiểu luận theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Hà Nội. Trong giờ học sinh viên phải học tập với ý thức tự giác, tích cực và nỗ lực cao nhất.

- Sinh viên phải đến lớp đúng giờ; nếu cần đến lớp muộn hoặc nghỉ học sớm đều phải báo cáo hoặc xin phép giảng viên bằng đơn. Các đơn vị giảng dạy phải tiến hành kiểm tra sỹ số sinh viên hàng ngày theo quy định trong Sổ theo dõi giảng dạy và học tập. Trước khi kết thúc mỗi học phần, đơn vị giảng dạy phải tổng kết sỹ số của sinh viên để có cơ sở xét duyệt cho phép sinh viên đủ tư cách thi.

Điều 2 : Nghỉ học tạm thời, bảo lưu và buộc bị thôi học

- Sinh viên có quyền nghỉ học tạm thời, được bảo lưu hoặc bị buộc thôi học theo Điều 6, Điều 7 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006, sau đây gọi tắt là Quy chế 25, Điều 12 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007, sau đây gọi tắt là Quy chế 36, Điều 41 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành theo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008, sau đây gọi tắt là Quy chế 45.

- Sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu phải có đơn gửi Hiệu trưởng qua Phòng Đào tạo, nêu rõ lý do và phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (nếu ốm đau) hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc lý do khác); đơn vị giảng dạy kiểm tra, có ý kiến, sau đó chuyển Phòng Đào tạo xem xét trước khi trình Hiệu trưởng ra quyết định.

 Ðiều 3: Dự thi hết học phần- Việc dự thi hết học phần thực hiện theo Điều 11, 12 của Quy chế 25, Điều 9, Điều 10, Điều 12 Quy chế 36. Điều 38 Quy chế 45.

- Sinh viên nghỉ học không có lý do chính đáng quá 1/5 số tiết của học phần không được dự thi hết học phần, phải nhận điểm 0 ở bài thi kết thúc học phần và phải học lại đủ số tiết đã nghỉ học và tự chịu chi phí, kể cả chi phí thi hết học phần. Kết quả thi lần tiếp của trường hợp này sẽ được tính là kết quả thi lần 2.

- Sinh viên tự ý bỏ thi phải nhận điểm 0 ở bài thi kết thúc học phần và tự nộp lệ phí thi hết học phần. Những sinh viên này chỉ còn quyền dự thi một lần ở kỳ thi phụ sau đó.

- Sinh viên nghỉ học có lý do chính đáng quá 1/5 số tiết của học phần phải học lại đủ số tiết đã nghỉ học mới được thi hết học phần và tự chịu chi phí, kể cả lệ phí thi hết học phần. Kết quả thi lần hai của trường hợp này sẽ được công nhận là kết quả thi lần 1.

- Trong trường hợp cần thiết, đơn vị giảng dạy quyết định số tiết học lại của sinh viên, báo cáo Ban Giám hiệu qua Phòng Đào tạo.

Ðiều 4: Các hình thức xử lý sinh viên vi phạm quy chế học tập

- Sinh viên nghỉ học không có lý do chính đáng có thể bị buộc thôi học theo mục c, khoản 4, Điều 6 Quy chế 25, khỏan 3, Điều 12 Quy chế 36.

- Sinh viên nghỉ học không có lý do chính đáng nhưng chưa đến mức bị buộc thôi học ngoài việc thực hiện Điều 3 Quy chế này còn phải chịu hình thức kỷ luật từ mức Khiển trách, Cảnh cáo đến Đình chỉ học tập 1 năm học theo Phụ lục của Quy chế 42. Hình thức kỷ luật cụ thể thực hiện theo Điều 20 Quy chế 42.

- Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật thực hiện theo Điều 21 Quy chế 42.

Ðiều 5: Ðiều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng cho các khoá đào tạo cử nhân hệ chính quy, bằng đại học thứ hai, học cùng lúc hai chương trình, cao học và cử nhân hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Hà Nội và có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều không còn hiệu lực thi hành. Các đơn vị, cá nhân không chấp hành đúng một trong các điều khoản của quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ mức độ vi phạm. Các đơn vị, cá nhân chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các điều khoản của quy định sẽ được xem xét trong các đợt đánh giá, rèn luyện và bình xét thi đua, khen thưởng dành cho sinh viên . Mọi điều chỉnh, thay đổi quy định này đều phải được Hiệu trưởng phê duyệt.


HIỆU TRƯỞNG

tải về 15.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương