resources/upload/File/vanban
  CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
  CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
  Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
  CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
  1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
  Về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 12/cp ngàY 26 tháng 1 NĂM 1995 VỀ việc ban hành đIỀu lệ BẢo hiểm xã HỘi chính phủ
  BỘ TÀi chính số 132 /1999/tt-btc ngàY 15 tháng 11 NĂM 1999 HƯỚng dẫn bán cổ phần cho nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia – duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh 1447/1999/QĐ-btm ngàY 10/12/99 VỀ việc ban hành quy chế VỀ thuê MÁy móC, thiết bị CỦa nưỚc ngoàI
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  V/v uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 85/cp ngàY 17 tháng 12 NĂM 1996 quy đỊnh việc thi hành pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ CỦa các tổ chức trong nưỚC ĐƯỢc nhà NƯỚc giao đẤT, cho thuê ĐẤT
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 20/2003/tt-blđtbxh ngàY 22 tháng 9 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 39/2003/NĐ-cp ngàY 18/4/2003 CỦa chính phủ VỀ tuyểN lao đỘNG
  Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài thủ TƯỚng chính phủ
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 7-LĐtbxh/tt ngàY 11-4-1995 HƯỚng dẫn thực hiện một số ĐIỀu của bộ luậT lao đỘng ngàY 23-6-1994 VÀ nghị ĐỊnh số 195-cp ngàY 31-12-1994 CỦa chính phủ VỀ thời giờ LÀm việC, thời giờ nghỉ ngơI
  P310 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 nghị ĐỊnh của chính phủ
resources/uploads/file
  Thư viện pháp luậT
resources/upload/File/vanban
  Đ Đối với các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; dự án có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh, quốc phòng
  THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 12/2005/tt-bxd ngàY 15 tháng 7 NĂM 2005 HƯỚng dẫn một số NỘi dung về quản lý chất lưỢng công trình xây dựng và ĐIỀu kiện năng lực của tổ chứC, CÁ nhân trong hoạT ĐỘng xây dựNG
  Ubnd tỉnh bắc ninh ban quản lý CÁc kcn
  Căn cứ Nghị định số 75 /cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư
  CỦa chính phủ SỐ 164/2003/NĐ-cp ngàY 22 tháng 12 NĂM 2003 quy đỊnh chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp chính phủ
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng- thưƠng binh và XÃ HỘi số 07/2003/tt-blđtbxh ngàY 12 tháng 3 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 01/2003/NĐ-cp ngàY 9 tháng 01 NĂM 2003 VỀ việc sửA ĐỔI
  I. nguyên tắc chung
  I. LẬP, XÉt duyệt quy hoạch chi tiết và quản lý XÂy dựng khu kcn theo quy hoạCH
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/file/2015/4
  GIẤy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 2020
resources/upload/file/2015/7
  C ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng ty
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/File/vanban
  Nghị định của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-cp ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-cp ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 41-cp ngàY 6 tháng 7 NĂM 1995 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của bộ luật lao đỘng về KỶ luật lao đỘng và trách nhiệm vật chất chính phủ
  PHẦn I nộp tiền thuê ĐẤT
  Quyết định của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số 718/2001/QĐ-bkh ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm
  BỘ TÀi chính số: 81 /1999/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/tt-btc ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-cp ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (gtgt)
  Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Đấu thầu, thay thế Quy chế Đấu thầu đã ban hành kèm theo Nghị định số 43/cp ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 93/cp ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ
resources/uploads/files
  Ubnd tỉnh bắc kạn sở thông tin và truyềN thôNG
resources/upload/File/vanban
  I/ ĐỐi tưỢng áp dụNG
resources/upload/word
  Nghị ĐỊnh số 96/2006/NĐ-cp ngàY 14/9/2006 CỦa thủ TƯỚng chính phủ
resources/upload/File/vanban
  I. phạm VI áp dụNG
resources/uploads/file
  CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
resources/upload/file/2014/6
  Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch
directory resources upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương