GIẤy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 2020tải về 28.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.48 Kb.
#21728
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày ...  tháng ...  năm 2015
GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN 482
Tên cổ đông (Cá nhân/ Tổ chức): ...................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Số CMND (GPĐKKD): .................................................................................................

Cấp ngày: ………./……../………. Tại: .........................................................................

Tổng số cổ phần sở hữu:……………...………...............................................................

(bằng chữ: ......................................................................................................................)

Tôi xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần 482.

Tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.
CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu là tổ chức))


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày ...  tháng ...  năm 2015
GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 482
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN 482
Người Ủy quyền:

Tên cổ đông (Cá nhân / Tổ chức): ...................................................................................

CMND / GPĐKKD số: ....................................................................................................

Nơi cấp ……………………………………....…... Ngày cấp: ………./……../………..

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Tổng số cổ phần sở hữu:……………...………................................................................(bằng chữ: ......................................................................................................................)

Người Được ủy quyền:

Họ tên: .............................................................................................................................

CMND số:…………......……do ….................……………...cấp ngày: …./…./…….....

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty CP 482 tổ chức vào ngày 23/04/2015, trong phạm vi số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của tôi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức vào ngày 23/04/2015.Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

 NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Quý cổ đông không tự lựa chọn được người ủy quyền xin ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT của công ty, có danh sách kèm theo ở trang sau.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN 482


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Trọng Cẩm

Chủ tịch HĐQT

181719011

19/04/2012

CA Nghệ An

2

Lê Hòa Nguyễn

Ủy viên HĐQT

182008921

26/08/2009

CA Nghệ An

3

Cao Hoài Thanh

Ủy viên HĐQT

181733965

23/04/2010

CA Nghệ An

4

Đặng Văn Khoa

Ủy viên HĐQT

182201720

04/03/1998

CA Nghệ An

Каталог: resources -> upload -> file -> 2015
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
file -> Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
file -> CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
file -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file -> CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
file -> 1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
2015 -> C ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng ty

tải về 28.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương