C ng ty cæ phÇn 482 ®iÒu lÖ c ng tytải về 436.8 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích436.8 Kb.
#21729
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


c«ng ty cæ phÇn 482

************


®iÒu lÖ c«ng ty
(Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số: 43/NQ-ĐHĐCĐ của

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 482 ngày 23/04/2015)

Vinh, th¸ng 04 n¨m 2015

MỤC LỤCI


Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ ...............................................

1
Điều 1

Giải thích thuật ngữ...................................................................................

1
II


Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty.............................................................................

2

Điều 2

Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty........................................................................................

2

IIIMục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty....................

3
Điều 3

Mục tiêu hoạt động của Công ty.................................................................

3
Điều 4

Phạm vi kinh doanh và hoạt động...............................................................

4
Điều 5

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong công ty.........................

4
IV


Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập....................................................

4
Điều 6

Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.......................................................

4
Điều 7

Chứng nhận cổ phiếu...................................................................................

5
Điều 8

Chứng chỉ chứng khoán khác......................................................................

5
Điều 9

Chuyển nhượng cổ phần..............................................................................

5
Điều 10

Thu hồi cổ phần...........................................................................................

5
V


Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....................................................

6
Điều 11

Cơ cấu tổ chức, quản lý...............................................................................

6
VI

Cổ đông và đại hội đồng cổ đông.............................................................


6
Điều 12

Quyền của cổ đông......................................................................................

6
Điều 13

Nghĩa vụ của cổ đông..................................................................................

7
Điều 14

Đại hội đồng cổ đông..................................................................................

8
Điều 15

Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông...........................................

9
Điều 16

Các đại diện được uỷ quyền........................................................................

10
Điều 17

Thay đổi các quyền.....................................................................................

10
Điều 18

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông..................................................................................

11

Điều 19

Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông....................................

12
Điều 20

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông................

12
Điều 21

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.......................................

14
Điều 22

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..........................................................

14

Điều 23

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông............................................................

16
Điều 24

Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông...............................

16
VII


Hội đồng quản trị......................................................................................

16
Điều 25

Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.......................

16

Điều 26


Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị..........................................

17
Điều 27

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị....................................................

20
Điều 28

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị...........................................................

20
VIII


Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty.............

23
Điều 29

Tổ chức bộ máy quản lý..............................................................................

23
Điều 30

Cán bộ quản lý.............................................................................................

23
Điều 31

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành….

23
Điều 32

Thư ký Công ty............................................................................................

24
IX


Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác.................................

2

25

Điều 33

Trách nhiệm cẩn trọng.................................................................................

25
Điều 34

Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.......................

25
Điều 35

Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.......................................................

26
Điều 36

Các trách nhiệm khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác.…………………....……………………..........

27

X


Ban kiểm soát.............................................................................................


27
Điều 37

Thành viên Ban kiểm soát...........................................................................

27
Điều 38

Ban kiểm soát..............................................................................................

29
XI


Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty.................................................

29
Điều 39

Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ..................................................................

29
XII

Công nhân viên và công đoàn...................................................................


30
Điều 40

Công nhân viên và công đoàn.....................................................................

30
XIII


Phân phối lợi nhuận..................................................................................

30
Điều 41

Phân phối lợi nhuận.....................................................................................

30
XIV


Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán

31
Điều 42

Tài khoản ngân hàng...................................................................................

31
Điều 43

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ...................................................................

31
Điều 44

Năm tài chính..............................................................................................

31
Điều 45

Chế độ kế toán.............................................................................................

31
XV


Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng.................................................................................................

32

Điều 46

Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý....................................................

32
Điều 47

Báo cáo thường niên....................................................................................

32
XVI

Kiểm toán công ty......................................................................................


32
Điều 48

Kiểm toán....................................................................................................

32
XVII

Con dấu......................................................................................................


33
Điều 49

Con dấu.......................................................................................................

33
XVIII

Chấm dứt hoạt động và thanh lý.............................................................


33
Điều 50

Chấm dứt hoạt động....................................................................................

33
Điều 51

Gia hạn hoạt động.......................................................................................

33
Điều 52

Thanh lý.......................................................................................................

33
XIX

Giải quyết tranh chấp nội bộ....................................................................


34
Điều 53

Giải quyết tranh chấp nội bộ.......................................................................

34
XX

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ........................................................................


34
Điều 54

Bổ sung và sửa đổi Điều lệ..........................................................................

34
XXI

Ngày hiệu lực.............................................................................................


34
Điều 55

Ngày hiệu lực..............................................................................................

34

Каталог: resources -> upload -> file -> 2015
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
file -> Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
file -> CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
file -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file -> CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
file -> 1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
2015 -> GIẤy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 2020

tải về 436.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương