Commerce department international trade


ARTICLE 3: SHIPMENT - DELIVERYtải về 1.84 Mb.
trang4/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.84 Mb.
#224
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ARTICLE 3: SHIPMENT - DELIVERY

3.1 Time of shipment: not later than September 1993

3.2 Port of loading: Indonesia main ports

3.3 Destination port: Hochiminh City Port

3.4 Notice of shipment:

Within 2 days after the sailing date of carrying vessel to S.R Vietnam, the Seller shall notify by cable to the Buyer the following information:

+ L/C number

+ Amount


+ Name and nationality of the vessel

+ Bill of Lading number/ date

+ Port of loading

+ Date of shipment

+ Expected date of arrival at discharging port

3.5 Shipping mark:

UREA

46% NITROGEN MINIMUM1% BIURET MAXIMUM

0.5% MOISTURE MAXIMUM

50 KGS NET

USE NO HOOKS

MADE IN INDONESIA

One side printed in green color

3.6 Discharging terms:

When Notice of Readiness tendered before noon, laytime shall be commenced from 13:00 on the same date,

- When Notice of Readiness tendered afternoon, laytime shall be commenced from 8:00 on next date

3.7 Discharging term: 900MT/ day WWDSHEX EIU

Dem/ Des: USD 2,000/ half

ARTICLE 4: PAYMENT

4.1 By irrevocable Letter of Credit at sight forn B/L date for the full amount of the conntract value

4.2 L/C Beneficiary: KOLON INTERNATIONAL CORP.
45 Mugyo- Dong, Chung Gu, Seoul - Korea

4.3 L/C advising Bank: KOREA FIRST BANK


Seoul - Korea

4.4 Bank of Opening L/C: VIETCOMBANK/ EXIMBANK

4.5 Time of opening L/C: within Sep. 15 1999

4.6 Payment documents:

Payment shall be made upon receipt of the following documents:

- 3/3 of clean on board Bill of Lading marked FREIGHT PREPAID

- Commercial invoice in triplicate

- Packing list in triplicate

- Certificate of origin issued by manufaturer

- SUCOFINDO's Certificate on quality/ weight

- One copy of sailing telex/ shipping advice

- Remark: the shipping document acceptable

- 1/3 B/L ( the top copy ) and transport documents sent by DHL

ARTICLE 5: FORCE MAJEURE

Strike, sabotage, which may be occures in Origin Country shall be considered as Force MajeureARTICLE 6: ARBITRATION

6.1 In the execution course of this contract, all disputes not reaching at amicable agreement shall be settled by the Economic Arbitration board of Hochiminh City under the rules of the International Chamber of Commerce whose awards shall be final and binding both parties

6.2 Arbitration fee and other related charges shall be borne by the losing party, unless otherwise agreed.

ARTICLE 7: PENALTY

7.1 To delay shipment/ delay payment

In case delay shipment/ delay payment happens, the penalty for delay interest will be based on annual rate 15 percent

7.2 To delay opening L/C:

In case delay opening L/C happens, the Seller has the right to delay shipment

7.3 To cancellation of contract

If Seller or Buyer want to cancelled the contract, 5% of the total contract value would be charged as penalty to that party.

ARTICLE 8: GENERAL CONDITION

8.1 By signing this contract, previous correspondence and negotiations connected herewith shall be null and void

8.2 This contract comes into effect from signing date, any amendment and additional clause to these conditions shall be valid only if made in written form and duty confirmed by both sides.

8.3 This contract is made in 6 Ennglish originals, each side keeps 3.FOR THE BUYER

FOR THE SELLER

Hợp đồng phân bón (bản tiếng Việt)Hợp đồng phân bón

Số: 01-93/XYZ- ABC

Ngày 13/08/1999

Giữa:..........

Ðịa chỉ:.....

Ðiện thoại:.........

Telex:...........Fax:.........

Do ông ................ làm đại diện

Dưới đây gọi là Bên Mua

Và:.................................

Ðịa chỉ:.................

Ðiện thoại:...............

Telex:.................. Fax:................

Do Ông ..................... làm đại diện

Dưới đây gọi là : Bên BánHai bên thoả thuận kí hợp đồng với những điều kiện và qui cách được nêu ra dưới đây:

Điều 1: Hàng hoá và quy cách kỹ thuật

1.1 Tên hàng: Phân urê

1.2 Nguồn gốc: Indonesia

1.3 Qui cách kỹ thuật:

- Nitrogen ( đạm) : 46% tối thiểu

- Ẩm độ: 0,5% tối đa

- Biuret: 1,0% tối đa

- Màu sắc: trắng

- Hạt rời: được xử lí bằng Anti- Caking

1.4 Ðóng gói: 50 kg không kể bao PP có lớp trong bằng PE 2% tổng số bao dùng làm bao dự phòng ( bao không) được cung cấp miễn phí

Điều 2: Đơn giá- Số lượng - Tổng giá trị

2.1 Ðơn giá: 178,00 USD/ MT C&F cảng Hồ Chí Minh

2.2 Số lượng: 10.000 MT (+/- 10% tuỳ theo lựa chọn của bên Bán)

2.3 Tổng trị giá: 1.780.000 USD ( +/- 10% tuỳ theo lựa chọn của Bên Bán)

Ghi bằng chữ: Một triệu bảy trăm tám mươi ngàn USD

Điều 3: Gửi và giao hàng

3.1 Thời gian gửi hàng: không trễ hơn tháng 9 năm 1999

3.2 Cảng bốc hàng: những cảng chính ở Indonesia

3.3 Cảng đến: Cảng tp Hồ Chí Minh

3.4 Thông báo gửi hàng:

Trong vòng 02 ngày sau ngày khởi hành của tàu vận tải đến nước CHXHCN Việt Nam, bên Bán sẽ phải thông báo cho bên Mua bằng điện tín những thông tin sau đây:

+ L/C số...

+ Giá trị

+ Tên và quốc tịch tàu

+ Cảng bốc hàng

+ Ngày gửi hàng

+ Ngày dự kiến tàu đến ở cảng dỡ hàng

3.5 Kí mã hiệu vận tải: kí mã hiệu của bên Bán

3.6 Những điều kiện dỡ hàng: khi thông báo sẵn sàng được gửi tới trước 21:00 giờ trưa, thời gian dỡ hàng bắt đầu từ 13:00 giờ cùng ngày. Khi thông báo sẵn sàng dỡ hàng được gửi tới vào buổi chiều, thời gian dỡ hàng sẽ bắt đầu từ 8:00 giờ sáng của ngày hôm sau

3.7 Ðiều kiện dỡ hàng: 900 MT/ ngày ( EEDSHESEIU) ngày làm việc tốt trời không kể chủ nhật và ngày lễ không được tính kể cả khi sử dụng

Tiền phạt/ tiền thưởng: 2 000 USD/1000 USD

Ðiều 4: Thanh toán

4.1 Bằng L/C không huỷ ngang, trả tiền ngay từ ngày cấp vận đơn đường biển cho tổng trị giá hợp đồng

4.2 Người thụ hưởng L/C: KOLON INTERNATIONAL CORP.

45 Mugyo Dong, Chung Gu, Seuol - Korea

4.3 Ngân hàng thông báo L/C : KOREA FIRST BANK


Seoul - Korea

4.4 Ngân hàng mở L/C : VIETCOMBANK/ EXIMBANK

4.5 Tthời hạn mở L/C: trong ngày 15/09/1999

4.6 Chứng từ thanh toán: Việc thanh toán sẽ phải thực hiện khi nhận được những chứng từ sau đây:

- 3/3 vận đơn đường biển xếp hàng hoàn hảo có ghi cước trả trước

- Hoá đơn thương mại 03 bản

- Phiếu đóng gói hàng hoá 03 bản

- Giấy chứng nhận xuất xứ do người sản xuất cấp

- Giấy chứng nhận số lượng/ chất lượng cảu SUVOVINDO

- Một bản telex của tàu về thời gian khởi hành / phiếu thông báo gửi hàng

- 1/3 bộ vận đơn đường biển ( bản gốc) và những chứng từ vận tải được gửi đến bên mua bằng DHL ( thư trực tiếp trao tay)

Ghi chú: Chứng từ vận tải của bên thứ ba được chấp nhận

Ðiều 5: Bất khả kháng

Ðình công, phá hoại có thể xảy ra ở bất cứ nước xuất xứ hàng hoá sẽ được xem như trường hợp bất khả kháng

Ðiều 6: Trọng tài

6.1 Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp không được thoả thuận hoà giải sẽ phải được giải quyết bằng một hội đồng Trọng tài kinh tế của Tp Hồ Chí Minh theo những luật lệ của Phòng Thương mại quốc tế. Quyết định của Hội đồng trọng tài kinh tế sẽ phải là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên

6.2 Lệ phí trọng tài và những chi phí liên hệ khác do bên thua kiện chịu, trừ khi có những thoả thuận khác

Ðiều 7: Xử phạt

7.1 Ðối với việc gửi hàng chậm trễ/ việc thanh toán chậm trễ : trong trường hợp việc gửi hàng hoặc thanh toán chậm trễ xảy ra, tiền phạt do sự chậm trễ phải chịu lãi sẽ dựa trên lãi suất hàng năm 15%

7.2 Ðối với việc chậm trễ mở L/C: trong trường hợp việc chậm trễ mở L/C xảy ra, bên bán có quyền gửi hàng chậm trễ

7.3 Huỷ bỏ hợp đồng: Nếu bên mua hoặc bên bán huỷ bỏ hợp đồng, 5% tổng giá trị hợp đồng sẽ phải được tính là tiền phạt cho bên đó

Ðiều 8: Ðiều kiện chung

8.1 Bằng việc kí hợp đồng này, những văn bản giao dịch và những đàm phán trước đây theo đó sẽ không có giá trị và vô hiệu

8.2 Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký, mọi điều khoản sửa đổi bổ sung cho những điều kiện này sẽ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và nghĩa vụ được 2 bên xác nhận

8.3 Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 03 bản 

Ðại diện bên mua

Ðại diện bên bán

7-10


2. Exporting - Where are the Risks?
THE PROBLEM

What risks face the exporter beyond the risks of doing normal local business? And what safeguards exist - to protect the exporter's interests?


THE PRINCIPLE

Exporting creates risks for everyone involved: governments, exporters and buyers alike. For the exporter, non-payment is the major risk: insurance. a bank guarantee or, most beneficially, a letter of credit offer proteciion. Problems in making delivery are best tackled by agreements tailored to the exporter's needs.


IN MORE DEPTH

In every export deal, there are four principal parties: the exporter, the importer, and the governments of the two countries involved. Each party faces a series of risks and should take protective measures.
Government: The government represents the interests of its people. These interests do not always coincide with the interests of an exporter who wants to maximize profit. All countries take measures to protect what they see as their best interests. One obvious example is the trade in weapons: countries such as Germany strictly control the export of weapons to areas of potential conflicts, international arms embargoes against countries perceived as aggressive are common. 4 In such a case, the threat to the national interest is obvious. Similariy, in time of famine, a government normally prohibits the export of food—regardless of the potential profits of an exporter.

Foreign exchange is another area where shortages often occur and where governments act to protect the interests of the country at large. Where a government sees a risk, it has little choice but take action to protect the country. The export license, phytosanirary certificate, certificate of origin, and many similar documents are the direct result. And governments not only restrict; they also promote – with direct incentive, tax credits, retention schemes, and so on. In practice, the individual exporter can do little to influence government policy or to alter public law, the instrument that the government uses to express its will. In regulating the relations between themselves, however, the exporter and the importer have a great deal of freedom; profitable use of this freedom is, in effect, the subject of this book.


The Exporter

For the exporter, every deal poses risks. The most obvious risk is the risk of non-payment—what happens if the goods are delivered but the buyer fails to pay? This is a risk in every kind of business, but it is particularly acute in exporting: the buyer is a long way off; he can make excuses that are difficult to check.


------------------------------------------------------

4 Until early 1994, the countries in the “western alliance” used the COCOM (Coordinating Committee on Multilateral Export Controls) rules to control the export of weapons or strategic equipment such as computers to the Warsaw Pact countries.

Some typical examples:

- The goods never arrived;

- The goods arrived damaged;

- The central bank has no foreign exchange to make payment;

- A government regulation makes payment impossible.


Or he can simply disappear. Almost as damaging as non-payment is late payment: if, as sometimes happens, the exporter hopes for payment within thirty days but is not paid for eighteen months, then money must be borrowed from the bank: an expected profit can vanish in a matter of weeks.
And there are other problems too. The crucial moment for the exporter in any deal is the moment of delivery: as soon as delivery has successfully taken place, the exporter's main duties are discharged and the right to collect payment takes effect. But many things can delay delivery. For an example, let's go back to the Office Enterprises deal: Alec Patel is selling chairs made in Verbena to a company in Esperanza. Verbena is an island, so the chairs must go by sea. Who is responsible for organizing transport? If we assume that Patel and Gomez agreed FOB delivery 5, then the buyer, Gomez, must nominate a ship and Patel must load the goods on board. But what if the expected ship fails to arrive? The chairs will stand at the docks, rotting and rusting, earning nothing, even though Patel must pay to his suppliers the money he spent in manufacturing the chairs. A long delay will hurt him financially.

How can the exporter protect himself? The most obvious course is to deal only with trading partner's who are known to be trustworthy—and solvent. Unfortunately this strategy is not always practicable, in particular, the first business with a new partner is always risky. Two valuable mechanisms, however, protect the exporter against the risk of non-payment: third-pany security and the letter of credit.


Third-Party Security

The exporter can often secure a promise from a third party that if the buyer fails to pay, the invoice will be paid anyway. Such a promise may be given by an insurance company—in this case the exporter takes out an export credit insurance policy to cover the greater part of the risk. Unfortunately, however, this kind of insurance is not available in all countries. Alternatively, the promise is given by a bank in the form of a bank guarantee—the buyer's bank guarantees that if the buyer fails to pay, the bank will pay instead. The disadvantages here are that such guarantees are expensive and that buyers are reluctant to establish them.


Letter of Credit

A letter of credit, if the terms are properly negotiated, ensures payment on delivery of the goods. As soon as the goods are shipped, the exporter takes the shipping documents to an agreed bank, often in his neighborhood. If the shipping documents are in order, the bank pays the agreed sum immediately. The letter of credit is obviously an ideal arrangement for the exporter, and it is the basis of most export trade around the world.

But what about the other risks, the failure of the ship to arrive which we mentioned earlier, or unreasonable complaints made by the buyer when he finally receives the goods? Before asking how exporters protect themselves in such cases, let us look at the risks faced by the buyer—the importer.
The Importer

Caveat emptor is an old principle of law: buyer beware. This is easy enough in a vegetable market or when one is buying a used car, but internationally it is difficult for the buyer to be sufficiently wary. The dangers are obvious: late delivery of the goods, delivery of goods that are inadequate in quantity or in quality, failure by the exporter to make necessary repairs or to supply spare parts when things go wrong. How is the buyer to limit such risks when his best weapon refusal to pay—is taken out of his hands, in most cases, by the mechanism of the letter of credit.
----------------------------------------------------------------------------

5 FOB – Free on board – delivery means delivery takes place when the goods “cross the ship’s rail.” For full details of FOB and other terms of trade, see Chapter 1, section 6 below.
In some cases, in particular when purchasing capital equipment, the buyer asks for a performance guarantee. Like the payment guarantee, this is a promise made by a bank—in this case though, it is a promise to compensate the buyer if equipment fails to function as specified. Another safeguard is the retention. If goods are delivered subject to a warranty period of, say. six months, many buyers ask for a retention: they retain perhaps 5% of the contract price until the goods are no longer under warranty: they finally pay this 5% but only if no warranty claims are in the pipeline. However, neither the guarantee nor the retention is common in simple agreements for the export of goods. There has to be something more. The answer lies, as we shall see in the next section, in the contract and in the law the private law that supplements the agreement between the parties.

CASE STUDY

A RISKY BUSINESS

Verbena Knits export sweaters and other traditional knitwear made of synthetic fibers. An importer from Esperanza contracts with Verbena Knits for a consignment of pullovers. The order is large: about 12% of Verbena Knits annual turnover. Terms:  • Payment by confirmed, irrevocable, at-sight letter of credit;

  • Letter of credit to be opened four weeks before delivery due

  • Delivery: FOB Port Verbena

  • Delivery date: 8 weeks after signing contract (Manufacture takes 4 weeks.)

  • Defects liability period (warranty): 6 months from acceptance by buyer.

Below is a schedule of events during contract performance. At each stage there is some risk to Verbena Knits. State the risk and then evaluate its seriousness in each case.

Step 1: Ordering Raw Materials

A local supplier has been ordered to provide Verbena with necessary materials.

The risk: ................................................................................................

□ SERIOUS □ MODERATE □ NEGLIGIBLEStep 2: Manufacture and delivery

Verbena Knits manufactures the goods and delivers them to the ship.

The risk: ................................................................................................

□ SERIOUS □ MODERATE □ NEGLIGIBLEStep 3: Collection of the letter of credit

Verbena Knits presents the shipping documents to the bank and asksmanufactures the goods and delivers them to the ship.

The risk: ................................................................................................

□ SERIOUS □ MODERATE □ NEGLIGIBLEStep 4: Open Package Inspection and Warranty Period

Verbena Knits inspects the goods on their arrival in Esperanza. Then the defects liability period begins.

The risk: ................................................................................................

□ SERIOUS □ MODERATE □ NEGLIGIBLE


Step 1: Verbena knits has ordered materials before the letter of credit is open. If the letter of credit is not opened or if opening is delayed, Verbena Knits will have unnecessary raw materials on its hands. This could be expensive. Risk – serious.

Step 2: Until he has collected payment, the seller always runs the risk of non-payment. However, with the letter of credit mechanism, this risk is small. Risk- neglibible.

Step 3: Everything now depends on the correctness of shipping documents. If the seller has correct documents, he will almost certainly paid. But many sellers present incorrect documents to the bank. Risk-Moderate

Step 4: Again everything depends on how well the seller has done his job. Correct goods will be accepted. Even so, open package inspection is a difficult time for the seller if the buyer has changed his mind about the order, this is when he tries to make trouble. Risk – Moderate.
Translate into Vietnamese

Contract for Newsprinting paper

Contract ( No 205 TL)

Between:

Vietnam Scientific- Production Union of Geodesy and Cartograhpy

Lang Trung - Dong Da - Ha Noi - Vietnam

Tel: 42.846829 Telex: 294887 Vietco VT

Hereinafter called the BuyerAnd:

BOO SON Co., LTD

RM. 306, DONGHWA BLDG

19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU

SEOUL, KOREA

Cable address: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA

Hereinafter called Seller

It has been agreed that Buyer buys and Seller sells on the terms and conditions as follows:


Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt)

HỢP ĐỒNG GIẤY IN BÁO 

HỢP ĐỒNG SỐ 205 TL

Ngày 1 tháng 12 năm 1999

Giữa:

Liên hiệp Khoa học sản xuất Trắc địa Bản đồ

Ðịa chỉ: Láng Trung - Ðống Ða - Hà Nội - Việt Nam

Ðiện thoại: 42.846829

Telex: 294887 Vietco VT

Fax: 84-4-56446

Dưới đây gọi là người MuaVà:

Công ty BOO SON, LTD

Ðịa chỉ: RM. 306, DONGHWA BLDG

19-2, NONHYUN - DIONG, KANGNAM - KU

SEOUL, KOREA

Ðịa chỉ điện tín: TWOHANDCO, SEOUL, KOREA

Dưới đây gọi là Người Bán

Hai bên thoả thuận: Người Mua mua và người Bán bán các mặt hàng với các điều khoản sau:
Каталог: 2012
2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
2012 -> Windows dvd maker Tạo dvd album ảnh trình chiếu trên đầu dvd phổ thông

tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương