Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II tà Nốt Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninhtải về 14.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.4 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 907/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 03 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh về ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau khi quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, tái định cư cho các dự án di dời và ổn định dân ra khỏi lâm phần trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư), huyện Lộc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 119/TTr-STNMT ngày 09/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng đường giao thông từ Tà Thiết đi Hoa Lư (đoạn II Tà Nốt - Hoa Lư) thuộc xã Lộc Thiện, Lộc Tấn và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước với tổng giá trị dự toán là 27.801.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ một triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

(Có Phương án GPMB tổng thể kèm theo).Điều 2: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lộc Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương