Công nhận trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên đạt chuẩn quốc giatải về 8.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.01 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1431/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 17 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc giaCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010); Quyết định số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh xét duyệt, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 và đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 1300/TTr-GD&ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2008 về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên và Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chuyên Ngoại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương