CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích15.42 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 785/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 31 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH


Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí
CBĐT xây dựng công trình: Nâng cấp, láng nhựa đường vào xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 318/TTr-SKHĐT ngày 26/3/2009; đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số 26/TTr-SGTVT ngày 27/02/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, láng nhựa đường vào xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, láng nhựa đường vào xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Phước.

3. Dự kiến quy mô đầu tư:

Cấp đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005, đường cấp IV, cấp kỹ thuật 40, với các tiêu chuẩn như sau:

- Chiều dài tuyến: 12 km.

- Vận tốc thiết kế: 40 km/h.

- Chiều rộng nền đường: 9 m.

- Chiều rộng mặt đường: 6 m.

- Bề rộng lề đường: 2 x 1,5 m:

- Cống thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT, tải trọng H30 - XB80.

- Tải trọng thiết kế đường: 10 tấn/trục.

- Kết cấu mặt đường: Đá 4 x 6 chèn đá dăm dày 20 cm, láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5 kg/m2 trên lớp nhựa lót 1 kg/m2.

- Hệ thống thoát nước ngang bằng cống tròn, cống hộp BTCT, thoát nước dọc bằng mương đất hở, các đoạn cần gia cố bằng mương xây đá hộc.

4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011.

6. Nội dung, khối lượng công việc chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát địa chất, địa hình;

- Lập dự án đầu tư;

- Thẩm định dự án đầu tư.7. Dự toán chi phí: 293.705.251 đồng.

(Hai trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn, hai trăm năm mươi mốt đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát (bước lập DAĐT): 225.177.251 đồng.

- Chi phí lập dự án đầu tư: 65.184.000 đồng.

- Chi phí thẩm định dự án đầu tư: 3.344.000 đồng.

Các chi phí trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.8. Tổ chức thực hiện:

- Khảo sát: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.- Lập dự án đầu tư: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương