CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 95.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích95.08 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1360/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo

Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Công văn số 1327/LN-LĐTBXH-HCCB ngày 23/10/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 56 đối tượng là Cựu chiến binh thuộc các huyện: Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, PCTVX UBND tỉnh;

- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố;- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG

Được cấp thẻ HYT theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số: 1360/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)


STT

Họ tên

Năm sinh

Nơi ở hiện nay

Nơi đăng ký khám chữa bệnh

1

Nguyễn Trọng Kỳ

1954

Xã Tân Chi - huyện Tiên Du

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

2

Nguyễn Trọng Thu

1957

Xã Tân Chi - huyện Tiên Du

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

3

Cao Văn Nghĩa

1955

Xã Tân Chi - huyện Tiên Du

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

4

Phan Khắc Luật

1955

Xã Tân Chi - huyện Tiên Du

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

5

Nguyễn Đăng Đang

1957

Xã Phật Tích - huyện Tiên Du

Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du

6

Nguyễn Thế Quý

1955

Phường Tiền An- thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

7

Nguyễn Khắc Hùng

1957

Phường Thị cầu - thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

8

Dương Mai Ban

1957

Phường Thị cầu - thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

9

Nguyễn Ngọc Quang

1952

Phường Thị cầu - thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

10

Hoàng Kim Thành

1954

Phường Đáp cầu- thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

11

Nguyễn Văn Tuấn

1957

Phường Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

12

Nguyễn Đức Thịnh

1953

Phường Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

13

Nguyễn Văn Đông

1952

Phường Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

14

Phạm Tiến Đức

1957

Phường Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

15

Phạm Mai Nguyên

1951

Xã Hà Mãn - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

16

Nguyễn Đức Phúc

1952

Xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

17

Dư Văn Dương

1952

Xã Ninh Xá - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

18

Đỗ Văn Thuận

1955

Xã Hà Mãn - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

19

Nguyễn Sỹ Hưng

1952

Xã Đại Đồng Thành - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

20

Nguyễn Sỹ Chí

1949

Xã Đại Đồng Thành - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

21

Vũ Xuân Tình

1953

Xã Thanh Khương - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

22

Nguyễn Duy Mâu

1950

Xã Thanh Khương - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

23

Trần Bá Giá

1941

Xã Thanh Khương - huyện Thuận Thành

Bệnh viện đa khoa Thuận Thành

24

Nguyễn Văn Ý

1952

Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

25

Trần Văn Xanh

1957

Xã Dũng Liệt - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

26

Trần Thế Hùng

1950

Xã Trung Nghĩa - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

27

Trần Văn Gia

1942

Xã Hòa Tiến - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

28

Trần Bình Thanh

1957

Xã Hòa Tiến - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

29

Phùng Văn Vỵ

1952

Xã Hòa Tiến - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

30

Nguyễn Tiến Chanh

1945

Xã Hòa Tiến - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

31

Nguyễn Văn Hà

1953

Xã Văn Môn - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

32

Nguyễn Văn Liên

1952

Xã Văn Môn - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

33

Đào Thị Nhàn

1957

Xã Tam Giang - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

34

Nguyễn Văn Bình

1942

Xã Tam Đa - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

35

Nguyễn Văn Hồi

1947

Xã Tam Đa - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

36

Trần Thọ Mận

1956

Xã Tam Đa - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

37

Nguyễn Hữu Chung

1953

Xã Tam Đa - huyện Yên Phong

Bệnh viện đa khoa Yên Phong

38

Nguyễn Văn Bội

1954

Xã Bồng Lại - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

39

Nguyễn Văn Do

1957

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

40

Nguyễn Văn Miều

1946

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

41

Nguyễn Văn Viện

1955

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

42

Nguyễn Văn Ngô

1954

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

43

Nguyễn Văn Phang

1954

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

44

Nguyễn Văn Long

1952

Xã Phù Lãng - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

45

Đào Văn Hồng

1956

Xã Đào Viên - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

46

Nguyễn Hữu Biên

1943

Xã Việt Hùng - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

47

Nguyễn Văn Nhặt

1946

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quể Võ

48

Nguyễn Thị Liên

1952

Xã Việt Thống - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

49

Ngô Văn Ngư

1945

Xã Đào Viên - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

50

Đỗ Viết Mai

1955

Xã Phương Liễu - huyện Quế Võ

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

51

Nguyễn Đức Khoa

1953

Xã Đại Lai - huyện Gia Bình

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình

52

Trần Danh Đình

1954

Xã Đại Lai - huyện Gia Bình

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình

53

Phạm Đức Tá

1955

Xã Đại Lai - huyện Gia Bình

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình

54

Nguyễn Đình Tĩnh

1956

Xã Phú Lương - huyện Lương Tài

Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài

55

Dương Văn Kết

1946

Phường Đồng Kỵ - thị xã Từ Sơn

Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn

56

Đỗ Thị Đấu

1953

Phường Đồng Kỵ - thị xã Từ Sơn

Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn


Tổng số: 56 đối tượng./.


: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương