CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 12.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.34 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1022/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm sinh hóa tự động của Ban Bảo vệ,

chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Công văn số 9559/BTC-HCSN ngày 15/7/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm sinh hóa tự động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm sinh hóa tự động (mới 100%).

2. Giá gói thầu: 4.802.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm linh hai triệu đồng chẵn).

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí ngân sách đã giao cho đơn vị năm 2015.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 và Quí IV năm 2015.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đơn vị có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định và phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 1% gói giá thầu theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 25/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức mua sắm, quản lý và sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP , TH.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Lương Thành: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương