CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 9.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.11 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1191/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quyết,

giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên

Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh;

Xét Tờ trình số 432/TTr-SNV ngày 14/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quyết, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh, đến giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Quyết được hưởng lương Chủ tịch công ty nhà nước hạng III, bậc 1, hệ số 5,65.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh và ông Nguyễn Xuân Quyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương