Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-bgdđT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ gd&ĐT về việc ban hành quy chế hoạt động của trường trung học phổ thông chuyêntải về 11.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích11.2 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 16 tháng 02 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long,

tỉnh Bình Phước.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Theo Công văn số 355/BGDĐT-KHTC ngày 31/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thỏa thuận thành lập Trường THPT chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3413/SGDĐT-TCCB ngày 15/11/2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 08/02/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trường).

Địa điểm của Trường: Đặt tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.Điều 2.

1. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Tổ chức và hoạt động của Trường được thực hiện theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Trường do Hiệu trưởng điều hành và có không quá 03 Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng. Việc bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh.4. Biên chế của trường thuộc biên chế sự nghiệp giáo dục, tính chung trong tổng biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương