Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ubnd ngày 09/7/2012 của ubnd tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 2015)tải về 63.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích63.1 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 434/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ

quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015);

Căn cứ Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 261/TTr-SNV ngày 14/3/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

về thanh niên năm 2013

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND

ngày 20/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015) và Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013;UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013. Cụ thể như sau:

Số

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan

thực hiện

Thời gian

thực hiện

I

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-20201

Cụ thể hóa và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã khi xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của sở, ngành, huyện, thị xã trong năm 2013 và các năm tiếp theo để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2013

2

Bố trí nhân lực, kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến thanh niên do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã phê duyệt

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, các sở ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2013

3

Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án phát triển thanh niên theo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh); đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị xã thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành.


Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và các sở, ngành khác có liên quan.

Trong năm 2013

4


Hoàn thành việc xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 1 (2012 - 2015).

Sở Tài chính, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng.

Trước ngày 31/3/2013

5

Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên để nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên theo tinh thần Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trước ngày 31/3/2013

6

Tổ chức sơ kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012 - 2015)

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý IV

năm 2013


II

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên1

Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã.

Quý II

năm 2013


2

Tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến thanh niên

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thị xã.

Quý II

năm 2013


3

Tổ chức hội nghị cấp tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả 07 năm triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Quý II

năm 2013III

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên1

Kiện toàn và bố trí đủ công chức của Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã bảo đảm đủ biên chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ.


Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã.

Quý II

năm 2013


2

Bổ sung nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn khác trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên

Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã.

Quý II

năm 2013


3

Bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn cho UBND cấp xã, đồng thời phân công công chức giữ chức danh Văn phòng - Thống kê thuộc UBND xã, phường, thị trấn thực hiện.

Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã.

Quý II


năm 2013

IV

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên


Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo nội dung Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở các cấp, các ngành giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý III

năm 2013V

Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến


Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC, ngày 16/4/2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.


Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Trong năm 2013


VI

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên


Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên do sở, ngành và UBND huyện, thị xã ban hành.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý III

năm 2013


VII

Thực hiện chế độ báo cáo


- Báo cáo kết quả tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên;

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

- Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.
Sở Nội vụ

Trước ngày 31/12/2013KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương