Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-cp ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý, đầu tư phát triển đô thịtải về 12.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.89 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 588/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 12 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế

và du lịch sinh thái Bù Gia Mập
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý, đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ 3/2013-Khóa IX ngày 08/3/2013 (tại Thông báo số 1488- TB/TU ngày 13/3/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 406/TTr-SNV ngày 08/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Hồng Trà - Nguyên Bí thư Huyện ủy Bù Đốp - P.Trưởng Ban TT;

3. Ông Trần Văn Lân - Phó Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập - P. Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Song Đoàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và MT - P.Trưởng ban;

5. Ông Trần Ngọc Thuấn - Phó Giám đốc Sở VHTT và DL - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Bình - P.GĐ Sở Kế hoạch và đầu tư - Ủy viên;

7. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

8. Ông Võ Tất Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên;

9. Ông Phan Văn Đon - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Ủy viên;

10. Ông Huỳnh Thanh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên;

11. Ông Đặng Thế Nhàn - P. Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp - Ủy viên;

12. Ông Bùi Quốc Minh - P.Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Việt Hải - GĐ Công ty THH MTV CS Phước Long - Ủy viên.Điều 2.

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu và giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

2. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ban Quản lý dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập để hoạt động.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, huyện Bù Gia Mập, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương