CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 35.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.95 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 524/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 09 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ


về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

(Kèm theo Quyết định số 524/QĐ-UBND

ngày 09/3/201 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội,

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh), đồng thời tập trung chỉ đạo và thực hiện ngay các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp để các ngân hàng thương mại tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế và giảm tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, bất động sản.

2. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã:

- Phấn đấu tăng thu ngân sách địa phương vượt 7 - 8% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2011. Chỉ đạo quyết liệt, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, cưỡng chế thu nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên và chống gian lận kê khai thuế; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá tài sản công. Phấn đấu giảm nợ đọng thuế còn dưới 5%.

- Sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (không bao gồm các khoản tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi chế độ chính sách cho con người và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm), báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính trong tháng 3/2011. Tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…; không bố trí kinh phí cho các việc chưa thật sự cấp bách.

- Không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp thực hiện theo chính sách, chế độ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tại, dịch bệnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đôn đốc thu hồi tạm ứng, không tham mưu ứng trước vốn ngân sách năm 2012, tạm ứng ngân sách, trừ những trường hợp cấp bách.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành:

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước; xác định cụ thể các công trình, dự án để ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011, báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành trong tháng 3/2011 (không bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2011, các dự án chưa đủ thủ tục, giãn tiến độ các dự án được bố trí vốn nhiều năm nhưng triển khai quá chậm, các dự án không có khả năng thực hiện năm 2011 do có vướng mắc giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác).

- Thành lập các đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn trong năm 2011 ở các huyện, thị xã trong tháng 3 và tháng 4/2011.

- Không tham mưu bố trí vốn cho các công trình khởi công mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (trừ các dự án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách theo quy định). Rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại để điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2011 để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2011, báo cáo UBND tỉnh, các Bộ, ngành trong tháng 4/2011.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm, tiết giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước… Chưa khởi công mới các công trình, dự án đã ghi kế hoạch vốn năm 2011, trừ các dự án cấp bách, các dự án giải phóng mặt bằng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2011.

3. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, sử dụng tiết kiệm năng lượng

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ nâng giá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định kiểm soát giá đối với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý giá.

- Xác định các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế và khả năng cạnh tranh để thực hiện các biện pháp hỗ trợ phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời thông tin về thị trường trong và ngoài nước, nhất là những thị trường xuất khẩu những mặt hàng trọng điểm của tỉnh, những thay đổi về chính sách, việc áp dụng các biện pháp bảo hộ của nước ngoài.

- Tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới.

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã và doanh nghiệp xây dựng chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng phương án sử dụng điện phù hợp, có cơ chế sử dụng tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng. Tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm và phân bổ hợp lý nguồn điện trên địa bàn tỉnh.

b) Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch chủ trì thực hiện việc nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị sản xuất trong nước.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

4. Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chỉnh phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh).

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các ngành liên quan triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ hộ nghèo khi giá điện được điều chỉnh, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội đã được giao theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các nội dung về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cụ thể là về các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo trực tiếp chịu tác động của việc điều chỉnh giá điện để nhân dân hiểu, đồng thuận.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý các hành vi đưa tin sai sự thật, không đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

b) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm.

6. Tổ chức thực hiện

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định tại Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh), định kỳ hàng tháng (ngày 15 của tháng), hàng quý (ngày 15 của tháng cuối quý) và cuối năm (ngày 15/11/2011) kiểm điểm tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành.- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương