CHỦ TỊch ubnd tỉnh bình phưỚCtải về 14.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.05 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1795/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 8 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệpTân Thành - Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước”

tại xã Tân Thành và xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Thành tại xã Tân Thành và xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ngày 30/5/2007 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (Biên bản ngày 25/7/2007);

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Thành đã được chỉnh sửa, bổ sung, kèm theo văn bản giải trình của Công ty Cao su Sông Bé tại Công văn số 59/CV.Cty ngày 04/7/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 201/TTr-STNMT ngày 31/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Thành - Công ty Cao su Sông Bé, nay là Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước theo chủ trương bàn giao chủ đầu tư dự án của UBND tỉnh tại Công văn số 1338/UBND-KT ngày 15/6/2007 (sau đây gọi là Chủ dự án)

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Phải xử lý nước thải sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 - 2005 và nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn 6772 - 2000 trước khi thải ra môi trường ngoài.

2. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi, tiếng ồn và các khí độc hại phát sinh trong quá trình hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp. Nồng độ bụi, các khí độc hại phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937, 5938 - 2005 đối với môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5949 - 1998.

3. Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án phải nghiêm chỉnh vận hành các hệ thống xử lý chất thải tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp và trạm xử lý nước thải tập trung như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nêu, nếu có các sự cố về môi trường phải thông báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết để xử lý.

4. Định kỳ báo cáo các kết quả giám sát môi trường nước thải, nước mặt, nước ngầm và chất lượng không khí theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình xử lý nước thải và chất thải của Khu công nghiệp, Công ty phải có báo cáo bằng văn bản gửi cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát.Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Phước.

Điều 5. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương