Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nướctải về 24.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích24.36 Kb.
#39128

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 20535/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 12576/QLD-ĐK, ngày 18/08/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số 12685/QLD-ĐK, ngày 21/08/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số 4481/QLD-ĐK, ngày 07/04/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số 20512/QLD-ĐK, ngày 19/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi, bổ sung thuốc trong nước được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- TP. ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng


 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo công văn số: 20535/QLD-ĐK ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy ĐK lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

Acetylcystein 200mg

VD-23568- 15

17/12/2020

Công ty CPDP Imexpharm

Acetylcystein

EP8(1)

Moehs Catalana, S.L

Polígono Rubi Sur, C/ César Martinell I Brunet, 12 A 08191 Rubí, Barcelona, Spain

Spain

2.

Paracetamol ABA 500 mg

VD-22162- 15

09/02/2020

Công ty CPDP Imexpharm

Acetaminophen

USP 37(2)

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.

No 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China.

USA

3.

Bactamox 750 mg

VD-22900- 15

09/09/2020

Công ty CPDP Imexpharm

Amoxicilin trihydrat (Amoxicillin trihydrate)

EP 8.0(3)

Deretil S.A.

Villaricos s/n 04616, Cuevas del Almanzora-Almeria, Spain

Spain

4.

A.C Mexcold

VD-24206- 16

23/03/2021

Công ty CPDP Imexpharm

Clorpheniramin maleat (Chlorpheniramine maleate)

BP 2013(4)

Supriya Lifescience Ltd.

207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road Goregoan [E], Mumbai - 400 063 - India

India

Ghi chú:

(1) Thay đổi tiêu chuẩn dược chất từ USP 35 thành EP 8 theo công văn số 12576/QLD-ĐK, ngày 18/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

(2) Thay đổi tên thuốc từ ABAB 500 mg thành Paracetamol ABA 500 mg và thay đổi tiêu chuẩn dược chất acetaminophen từ BP 2010 thành USP 37 theo công văn số 12685/QLD-ĐK ngày 21/8/2017 của Cục quản lý Dược.

(3) Thay đổi tên thành phẩm từ pms-Bactamox 750 mg thành Bactamox 750 mg và thay đổi tiêu chuẩn dược chất amoxicillin trihydrat từ BP 2010 thành EP 8.0 theo công văn số 4481/QLD-ĐK ngày 07/04/2017 của Cục quản lý Dược.(4) Thay đổi tiêu chuẩn dược chất clorpheniramin maleat từ DĐVN IV thành BP 2013 theo công văn số 20512/QLD-ĐK ngày 19/10/2016 của Cục quản lý Dược.

tải về 24.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương