Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014tải về 19.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích19.37 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 195/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số số 2017-09-001 ngày 17/11/2017 và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, mã số thuế 4601124536 - 001 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã sdo tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Ốp lưng da Alcantara S8.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ốp lưng của điện thoại di động Samsung Galaxy S8.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EF-XG950AMEGWW.

Nhà sản xuất: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: da trong, da ngoài, bề mặt chống chịu, khung viền.

- Thông số kỹ thuật: Size: 72.15 x 149.9 x 11.3 mm.

- Công dụng theo thiết kế: Lắp ráp cùng với điện thoại qua móc của phần khung; được sử dụng như vỏ bảo vệ điện thoại, phủ kín mặt sau của điện thoại3. Kết quả xác định trước mã s:

Tên thương mại: Ốp lưng da Alcantara S8.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ốp lưng của điện thoại di động Samsung Galaxy S8, bao gồm: da trong, da ngoài, bề mặt chống chịu, khung viền.

Ký, mã hiệu, chủng loại: EF-XG950AMEGWW.

Nhà sản xuất: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

thuộc nhóm 42.02 “Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu, cặp sách, túi, cặp đeo vai cho học sinh, bao kính, bao ng nhòm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao súng, bao súng ngắn mắc vào yên ngựa và các loại đồ chứa tương tự; túi du lịch, túi đựng đồ ăn hoặc đồ ung có phủ lớp cách, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, ba lô, túi xách tay, túi đi chợ, xắc cốt, ví, túi đựng bản đồ, hộp đựng thuốc lá điếu, hộp đựng thuốc lá sợi, túi đdụng cụ, túi thể thao, túi đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phn, hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa, hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy", phân nhóm "- Loại khác:", phân nhóm 4202.91“ - - Mặt ngoài bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp:”, mã số 4202.91.90 "- - - Loại khác "

tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (tng 25, TN Bitexco Financial, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Minh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chcó giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân và hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số.

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương