documents/20182/3120211
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120901
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119863
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119665
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7241557
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
  V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
documents/20182/3121552
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
documents/20182/3119701
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1607/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7199708
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
documents/20182/3121102
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 177/2013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121156
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 85/TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
documents/20182/3120121
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 317/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121300
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 396/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121318
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 417/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/7195824
  Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp
documents/20182/7199708
  V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
  V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680
documents/20182/3121120
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120451
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
documents/20182/6316758
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
  TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
  TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321395
  TỈnh bắc ninh số: 641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 644/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321953
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 646/QĐ-ubnd
documents/20182/3121192
  V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu lập quy hoạch khai thác
documents/20182/3120865
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 818/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121246
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ
documents/20182/3121228
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
documents/20182/3119791
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 841/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119809
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 932/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119827
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 936/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119845
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 937/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120487
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 942/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120505
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 944/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119737
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 970/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
documents/20182/7141145
  Danh sách cáC ĐƠn vị ĐÃ tiếp nhận và quản lý tài sảN
wp-content/uploads/2018/01
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch trưỜng đẠi họC thể DỤC thể thao thành phố HỒ chí minh
wp-content/uploads/2018/03
  Chuyện phiếm : Câu chuyện Một lá thư Phan Đức Minh
sites/default/files/2018-01
  Feldspar Giới thiệu
QTIUpload/LichCongTac/201822/5
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
QTIUpload/LichCongTac/2018129
  LỊch công tác của tt hđnd và ubnd
wp-content/uploads/2018/03
  Thập niên 1910 Năm
Email ngay truoc
  Kính thưa quí bạn Hôm nay đổi đề tài
wp-content/uploads/2018/03
  Hướng dẫn làm bài. Hoàn cảnh lịch sử
stttt/TaiLieu/2018/Thang 3/14
  A. Thông tin chung về người trả lời
files/uploads/2018/04
  Nguyễn thị BÍch thủy nghiên cứu chiến lưỢC ĐỌc tiếng anh của sinh viêN ĐẠi họC Ở việt nam chuyên ngành
data/attach
  TÔn giáo khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họC
wp-content/uploads/sites/446/2018/02
  Period 1-2-3 the english tenses
upload/s/20180125
  Trường thcs yên Hoà 10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử
  Những điều ít biết về giải Nobel
upload/19216/20180425
  Ubnd thành phố tam đIỆp phòng giáo dụC-ĐÀo tạO
uploads/news/2018_01
  Ôn thi tnthpt quốc gia 2017-2018 unit 1: tenses thì hieän taïI ÑÔN
/data/hcmedu\thtannhut6\attachments/2018_1
  KẾ hoạch tổ chức giảng dạy phần mềm bổ trợ Tiếng Anh DynEd
wp-content/uploads/2018/03
  Tiểu sử Bằng Việt tên thật là Nguyễn Việt Bằng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2018/05
  DỰ thảo I ngày 12/04/2018 thông tư Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
upload/18624/20180420
  I. Read the following passage and choose the option (A, B, c or D) that best answers each question
wp-content/uploads/2018/04
  ĐỀ CƯƠng ôn thi học kỳ II tiếng anh lớP 8
data/file/2018/giải thưởng
  TAØi naêng khoa hoïc treû vieät nam
uploads/nghien-cuu/2018_04
  TRƯỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa vật lý Độc lập Tự do Hạnh phúc
wp-content/uploads/2018/05
  A. vocabulary
  Vui học thánh kinh chúa nhậT 6 phục sinh năm b tin Mừng thánh Gioan 15,9-17
portal/vi/data/tinhdiemcas
  Prospectus for 2018 most taiwan Scholarship Program
data/file/2018/05/22
  PHẦn I: VÀi nét về VĂn nghị luận các loại văn nghị luậN
upload/8552/20180209
  Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)
directory data 2018  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương