Questions regarding the program can be directed to the Free and Reduced Meal hotline at (503) 353-6034tải về 17.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.51 Kb.
#22321
Free and reduced price meal applications for the 2015 – 2016 school year will be available online after July 1, 2015. Please visit https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ to complete an application at that time or at any time during the school year. Paper applications will also be available from the district office after July 1, 2015 or at your student’s school in August. Please complete one application for your family (including foster children) and include all of your students that attend school in the North Clackamas School District. Paper applications can be dropped off at your student’s school, the District Office, or mailed to the District Office at North Clackamas School District, Accounting Department, 4444 SE Lake Road, Milwaukie, OR 97222. Questions regarding the program can be directed to the Free and Reduced Meal hotline at (503) 353-6034.

Aplicaciones para recibir alimentos gratis o de precio reducido para el año escolar 2015 – 2016 estarán disponibles en línea después del 1º de julio de 2015. Por favor visite https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ para completar una aplicación en cualquier momento o en cualquier momento durante el año escolar. Aplicaciones en forma escrita también estarán disponibles en la oficina del distrito escolar después del 1º de julio de 2015 o en la escuela de su hijo en agosto. Por favor complete una aplicación para su familia (incluyendo niños en adopción temporal) e incluya a todos los estudiantes que asisten a la escuela en el Distrito Escolar North Clackamas. Las aplicaciones por escrito pueden ser entregadas en la escuela de su hijo, la oficina del Distrito o enviada por correo a la Oficina del Distrito en North Clackamas School District, Accounting Department, 4444 SE Lake Road, Milwaukie, OR 97222. Preguntas con relación al programa pueden ser dirigidas a la línea de información de Alimentos Gratis o de Precio Reducido al (503) 353-6034.Заявление на бесплатное питание и питание по сниженной цене на 2015 – 2016 учебный год Вы можете заполнить по интернету после 1 июля 2015 года. Для этого, посетите веб сайт округа https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ и заполните заявление после этой даты или в любое время на протяжении учебного года. Бумажные формы заявлений можно будет взять в административном здании округа, начиная с 1 июля 2015 года или в школе Вашего ребенка, начиная с августа месяца. Пожалуйста, заполните одно заявление на Вашу семью (включая приемных/foster детей), перечислите всех детей школьного возраста, посещающих школы округа North Clackamas. Заявления, заполненные на бумаге, можно оставить в школе Вашего ребенка, в административном здании округа или послать по почте в административное здание по адресу North Clackamas School District, Accounting Department, 4444 SE Lake Road, Milwaukie, OR 97222. Вопросы относительно программы можно задать, позвонив на горячую линию Службы по льготному школьному питанию (503) 353-6034.

Đơn xin phần ăn miễn phí hoặc giảm giá cho niên khóa 2015– 2016 sẽ có trên mạng sau ngày 1 tháng Bảy, 2015. Xin vào trang mạng https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/ để nộp đơn lúc đó hay bất cứ lúc nào trong niên học. Đơn trên giấy cũng sẽ có sẵn tại văn phòng khu học chánh sau ngày 1 tháng Bảy, 2015 hay tại trường học của con em trong tháng Tám. Xin điền một đơn cho gia đình của quý vị (kể cả con nuôi) và bao gồm tất cả con em đi học tại Khu Học Chánh North Clackamas. Đơn ghi trên giấy có thể nộp tại trường học của con em, Văn Phòng Khu Học Chánh, hay gởi về Văn Phòng Khu Học Chánh tại North Clackamas School District, Accounting Department, 4444 SE Lake Road, Milwaukie, OR 97222. Những câu hỏi liên quan tới chương trình có thể trực tiếp liên lạc với đường dây nóng Phần Ăn Miễn Phí và Giảm Giá số (503) 353-6034.

tải về 17.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương