Bảng 16. Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch ở Quảng Trị thời kỳ đến 2030 4


MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải lập quy hoạchtải về 1.55 Mb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch


Tỉnh Quảng Trị nằm ở khu vực phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ, có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như du lịch của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Về vị trí địa lý, Quảng Trị nằm ở giao điểm của hai hành lang phát triển quan trọng nhất của quốc gia và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng là trục hành lang Bắc Nam theo quốc lộ 1A và Hành lang kinh tế Đông - Tây. Cửa khẩu La Lay vừa được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế đã hình thành nên hành lang PARA-EWEC kết nối Quảng Trị với các tỉnh Nam Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và Campuchia. Với vị trí này, có thể nói Quảng Trị có vị trí đặc biệt trong việc kết nối phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng giữa Việt Nam với các nước trong tiểu vùng.

Quảng Trị cũng là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đặc biệt là hệ thống các di tích lịch sử - cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc Việt Nam gắn với những địa danh đã đi vào lịch sử như Khe Sanh, Đường 9, Lao Bảo, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Thành Cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đảo Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Cửa Việt... Vị trí địa lý và tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc đó tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Trị trong thế kết nối cùng du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như cả nước và các nước trên Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Quy hoạch tổng thể Phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2003 - 2010 và định hướng đến đến 2020 đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh thời gian qua. Thị trường khách quốc tế cũng như nội địa đều có mức tăng trưởng đáng kể, hệ thống sản phẩm du lịch bước đầu được định hình, chất lượng dịch vụ cũng có những thay đổi căn bản.

Quảng Trị cũng đã có nhiều nỗ lực đầu tư, tôn tạo phát triển các công trình văn hoá, di tích lịch sử và cơ sở vật chất ngành du lịch. Công tác xã hội hoá du lịch được coi trọng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp cũng như người dân đối với hoạt động đầu tư khai thác phát triển du lịch.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của Quảng Trị được đẩy mạnh, ngày càng có tính chuyên nghiệp. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng và các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong thời gian qua, Quảng Trị đã tham gia và tổ chức thành công nhiều sự kiện tiêu biểu về văn hoá, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó quan trọng nhất là hạ tầng giao thông có những sự đầu tư lớn, đặc biệt là các tuyến đường bộ được đưa vào khai thác hiệu quả.

Có thể nói, cùng với tiến trình phát triển của du lịch cả nước, ngành Du lịch Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đang trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khẳng định vị trí của du lịch Quảng Trị trong vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt khủng hoảng kinh tế - tài chính thời gian qua có nhiều ảnh h­ưởng đến phát triển kinh tế toàn cầu và tác động không nhỏ đến phát triển du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Trị nói riêng.

Ở trong nước, trong tỉnh, nhiều chủ trương chính sách, pháp luật có liên quan tới phát triển du lịch cũng được ban hành, như: Luật Du lịch (2017 thay thế Luật Du lịch 2005); Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam (2011); Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam (2013); Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ (2013); các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ... Những văn bản này đã xác định đường hướng phát triển phù hợp với tình hình và điều kiện mới cho du lịch cả nước cũng như vùng Bắc Trung Bộ.Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, việc xây dựng Quy hoạch Tổng thể Phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết nhằm đưa chiến lược, quy hoạch tổng thể của cả nước, của vùng và của tỉnh Quảng Trị vào cuộc sống. Nhiệm vụ chủ yếu là cập nhật, bổ sung những định hướng phát triển quan trọng cho du lịch Quảng Trị. Trên cơ sở những thành tựu du lịch Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua để du lịch Quảng Trị đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

2. Các căn cứ lập quy hoạch


 • Luật Du lịch (44/2005/QH14 ngày 15/6/2005);

 • Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Di sản Văn hóa;

 • Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (29/2004/QH11 ngày 14/12/2004) và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

 • Luật Bảo vệ Môi trường (55/2014/QH13 ngày 23/6/2014);

 • Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ - CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

 • Quyết định số 281/TTG ngày 03/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể đầu tư bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị 1996 - 2010;

 • Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

 • Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 • Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 • Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020;

 • Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020;

 • Quyết định 2782/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020”;

 • Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

 • Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

 • Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay tỉnh Quảng Trị từ Cửa khẩu Quốc gia lên Cửa khẩu Quốc tế;

 • Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 12/11/2014 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị;

 • Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 21/8/2015 về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay;

 • Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 16/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị;

 • Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

 • Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khoá XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 • Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2020;

 • Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo;

 • Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020;

 • Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 • Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI (năm 2015);

 • Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương