Bảng 16. Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch ở Quảng Trị thời kỳ đến 2030 4tải về 1.55 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Bảng 12. Dự báo khách du lịch đến Quảng Trị thời kỳ đến 2030 4

Bảng 13. Dự báo tổng thu nhập từ du lịch tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến 2030 4

Bảng 16. Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch ở Quảng Trị thời kỳ đến 2030 4

MỞ ĐẦU 7


1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch 7

2. Các căn cứ lập quy hoạch 8

3. Mục tiêu và quan điểm lập quy hoạch 10

4. Nhiệm vụ và nội dung Quy hoạch 10

5. Giới hạn, phạm vi lập quy hoạch 11

6. Phương pháp lập quy hoạch 11

PHẦN THỨ NHẤT 12

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ 12

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG TRỊ 12

1. Vị trí, vai trò của du lịch 12

2. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu  13

3. Sản phẩm du lịch  23

4. Hiện trạng hoạt động kinh doanh du lịch 24

5. Tổ chức không gian du lịch 25

6. Đầu tư phát triển du lịch 25

7. Quản lý nhà nước về du lịch 28

8. Xúc tiến quảng bá 31

9. Đánh giá chung hiện trạng phát triển 32

II. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG TRỊ 36

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch 36

2. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch  42

III. CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 VÀ 2030 46

1. Những cơ hội, thuận lợi 46

2. Những khó khăn, thách thức 46

PHẦN THỨ HAI 48

NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 48

QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 48

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG TRỊ 48

1. Quan điểm phát triển 48

2. Mục tiêu phát triển  48

II. DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHỦ YẾU 50

1. Căn cứ tính toán dự báo 50

2. Luận chứng các phương án phát triển 51

3. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu 52

Bảng 12: Dự báo khách du lịch đến Quảng Trị thời kỳ đến 2030 53

Nguồn: - Viện NCPT Du lịch. 54

Khách quốc tế 54

Khách nội địa 54

Bảng 13: Dự báo tổng thu nhập từ du lịch tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến 2030 54

Phương án 1 57

Nhu cầu cho khách quốc tế 57

Nhu cầu cho khách nội địa 57

Tổng cộng 57

Phương án 2 57

Nhu cầu cho khách quốc tế 57

Nhu cầu cho khách nội địa 57

Tổng cộng 57

Phương án 3 57

Nhu cầu cho khách quốc tế 57

Nhu cầu cho khách nội địa 57

Tổng cộng 57

Công suất sử dụng buồng trung bình năm (%) 57

Bảng 16: Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch ở Quảng Trị thời kỳ đến 2030 57

III. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57

1. Định hướng phát triển thị trường khách du lịch 57

2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch 61

3. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh du lịch 64

4. Tổ chức không gian phát triển du lịch 65

5. Định hướng đầu tư phát triển du lịch  72

IV. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH 77

1. Tác động của hoạt động du lịch tới môi trường 77

2. Một số giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng 80

PHẦN THỨ BA 83

GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 83

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 83

1. Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch 83

2. Nhóm giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư 83

3. Nhóm giải pháp hợp tác liên kết 85

4. Nhóm giải pháp xúc tiến, quảng bá 86

5. Giải pháp tăng cường năng lực và hiệu quả quản lí nhà nước trong lĩnh vực du lịch 87

6. Nhóm giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 88

7. Ứng dụng khoa học công nghệ 89

1. Công bố quy hoạch 90

2. Phân công trách nhiệm thực hiện 90

2.5. Doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn 92

I. KẾT LUẬN 93

II. KIẾN NGHỊ 93


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Hiện trạng khách du lịch đến Quảng Trị giai đoạn 2005-2016

Bảng 2. Hiện trạng khách du lịch đến Quảng Trị và vùng du lịch Bắc Trung Bộ, giai đoạn đến 2016 (khách có lưu trú)

Bảng 3. Khách du lịch quốc tế đến Quảng Trị, giai đoạn 2007 - 2016

Bảng 4. Cơ cấu nguồn khách du lịch quốc tế hiện nay của Quảng Trị

Bảng 5. Khách quốc tế có lưu trú đến các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ

Bảng 6. Khách du lịch nội địa đến Quảng Trị, giai đoạn 2007 - 2016

Bảng 7. Khách nội địa đến có lưu trú tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ

Bảng 8. Tổng thu từ khách du lịch Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2016

Bảng 9. Thu nhập du lịch các tỉnh thuộc vùng du lịch Bắc Trung Bộ,

Bảng 10. Hiện trạng về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 2006 - 2016

Bảng 11. Cơ cấu nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Quảng Trị


Bảng 12. Dự báo khách du lịch đến Quảng Trị thời kỳ đến 2030

Bảng 13. Dự báo tổng thu nhập từ du lịch tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến 2030


Bảng 14. Dự báo chỉ tiêu GDP và nhu cầu vốn đầu tư cho du lịch tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến 2030

Bảng 15. Dự báo nhu cầu khách sạn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đến 2030


Bảng 16. Dự báo nhu cầu lao động trong du lịch ở Quảng Trị thời kỳ đến 2030


Bảng 17. Phân tích tổng hợp sản phẩm - thị trường du lịch

Bảng 18. Khái toán nguồn vốn các chương trình, dự án trọng điểm

Bảng 19. Phân bổ nguồn vốn các chương trình, dự án trọng điểm

PHỤ LỤC


  1. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực du lịch giai đoạn đến 2025, có tính đến 2030

  2. Một số Khu, điểm du lịch tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

  3. Danh mục di tích lịch sử văn hóa Quảng Trị

DANH MỤC BẢN ĐỒ

  1. Bản đồ vị trí tỉnh Quảng Trị trong hệ thống tuyến, điểm du lịch vùng Bắc Trung Bộ

  2. Bản đồ tài nguyên du lịch

  3. Bản đồ kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch

  4. Bản đổ tổ chức không gian và tuyến điểm du lịch

DANH MỤC VIẾT TẮT

- APEC:

Asia Pacific Economic Cooperation

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương- ASEAN:

Association of South East Asia Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á- BĐKH:

Biến đổi khí hậu

- BTTN

Bảo tồn tự nhiên

- BTB

Bắc Trung Bộ

- B2B:

Business to Business - Hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp

- ĐBSH:

Đồng bằng sông Hồng

- ĐBSCL:

Đồng bằng sông Cửu Long

- CSHT:

Cơ sở hạ tầng

- CSLT:

Cơ sở lưu trú

- DMZ:

Demilitarized Zone - Khu phi quân sự

- DL:

Du lịch

- DLQG:

Du lịch Quốc gia

- EWEC:

East - West Economic Corridor

Hành lang kinh tế Đông - Tây- FDI:

Foreign Direct Investment -Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

- FFI:

Flora and Fauna International

- GDP:

Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội

- GEF:

Global Environment Foundation

Quỹ Môi trường Thế giới- GMS:

Greater Mekong Subregion-Tiểu vùng sông Mêkong mở rộng

- GIS:

Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý

- HST:

Hệ sinh thái

- ICOR:

Incremental Capital Output Ratio - Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

- ICT

Information and Communication Technology - Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- IUCN:

International Union for Conservation of Nature

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

- KBTTN:

Khu bảo tồn tự nhiên

- KHCN:

Khoa học và công nghệ

- MICE:

Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions

Du lịch hội họp, khuyến thưởng, hội thảo, triển lãm- NTB:

Nam Trung Bộ

- NSNN:

Ngân sách Nhà nước

- ODA:

Official Development Assistance-Hỗ trợ phát triển chính thức

- PATA:

Pacific Travel Asia Association

Hiệp hội lữ hành Châu Á Thái Bình Dương- QHTT:

Quy hoạch Tổng thể

- QLNN:

Quản lý nhà nước

- RS:

Remote sensing - Viễn thám

- SNV:

Netherlands Development Organisation - Tổ chức Phát triển Hà Lan

- TCDL:

Tổng cục Du lịch

- UBND:

Ủy ban Nhân dân

- UNESCO:

United Nation Education, Scientific and Culture Organization

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc- UNWTO:

United Nations World Tourism Organization

Tổ chức Du lịch Thế giới- UNDP:

United Nations Development Programme

Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc- UBND:

Ủy ban nhân dân

- VCKT:

Vật chất kĩ thuật

- VQG:

Vườn quốc gia

- VHTTDL:

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- VTCB:

Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ du lịch Việt Nam

- WEC:

West East Corridor - Hành lang Đông - Tây

- WEF:

World Economic Forum - Diễn đàn Kinh tế Thế giới

- WHO:

Tổ chức Y tế thế giới

- WTO:

World Trade Organization - Tổ chức Thương mại thế giới

- WTTC:

World Tourism and Travel Council

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới- WWF:

World Wide Fund For Nature

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiênQUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương