BỘ TƯ pháp số 2805/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.11 Kb.


BỘ TƯ PHÁP


Số 2805/QĐ-BTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính;

thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư phápBỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 9/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Công văn số 113/BNV-ĐT ngày 05/01/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức ba lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính; thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp tại 3 miền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, TCTHADS.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Đức Chính
BỘ TƯ PHÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính;

thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2805/QĐ-BTP ngày 30/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành chính; thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp năm 2012 như sau:I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục đôn đốc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; thảo luận những vướng mắc về thi hành phần dân sự trong bản án hình sự; hướng dẫn thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng; trình tự, thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý.2. Yêu cầu

Việc tập huấn phải bám sát và căn cứ vào quy định của các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức; thực hiện đúng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng tham dự

Đối tượng tập huấn gồm:

- Cục trưởng, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thủ trưởng một số đơn vị dự toán thuộc Bộ đối với nội dung quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp;

Tổng số người tham dự tập huấn là: 830 người.2. Nội dung tập huấn

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề sau:

- Thực trạng thi hành án hành chính, quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án hành chính;

- Quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính;

- Trình tự, thủ tục đôn đốc thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính;

- Một số vướng mắc về thi hành phần dân sự trong bản án hình sự;

- Trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý;

- Trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý.3. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức cụ thể như sau:

- Miền Bắc: Tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên (Từ 07/11/2012 đến 09/11/2012);

- Miền Nam: Tổ chức tại tỉnh Hậu Giang (Từ 14/11/2012 đến 16/11/2012);

- Miền Trung và Tây Nguyên: Tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk (Từ 19/11/2012 đến 21/11/2012).

4. Phân công, phối hợp

4.1. Tổng cục Thi hành án dân sự

Giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Xây dựng, thẩm định bài giảng và giảng các chuyên đề về thi hành án;

- Chủ trì lớp tập huấn;

- Dự toán, thẩm định, quyết toán kinh phí tổ chức lớp tập huấn theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo kết quả tổ chức lớp tập huấn.4.2. Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp xây dựng, thẩm định bài giảng và giảng các chuyên đề về trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng, trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý.III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

Chỉ đạo hội nghị: Lãnh đạo Bộ, Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp.

Ban tổ chức lớp tập huấn giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch Tài chính tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí tập huấn

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012.

Các nội dung chi (theo Dự toán kinh phí tập huấn).

Chi phí của các học viên thanh toán theo chế độ công tác phí từ nguồn kinh phí Bộ Tư pháp cấp năm 2012 cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, các đơn vị thuộc Bộ.3. Trách nhiệm thực hiện

Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính giúp Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
Attachments -> Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảO
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương