CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNGtải về 27.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.5 Kb.
#422

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 144 /CTHADS-TCCB

V/v tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2016


Kính gửi:- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã;

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Trên cơ sở kết quả thống kê thi hành án cho thấy, 5 tháng đầu năm 2016, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương đã có sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án dân sự ngay từ đầu năm. Tính đến ngày 29/02/2016, toàn Ngành đã giải quyết xong 2.801 việc trên tổng số 6.242 việc thụ lý, đạt tỷ lệ 55,4%; về tiền, đã giải quyết được 23 tỷ 393 triệu đồng trên tổng số tiền thụ lý là 1.387 tỷ 773 triệu đồng, tỷ lệ đạt 1,7%. Xét về chỉ tiêu thi hành án, hầu hết các đơn vị đều có tỷ lệ thi hành về việc đạt cao. Tuy nhiên, chưa đơn vị nào đạt được chỉ tiêu giảm việc và giảm tiền, chỉ tiêu giải quyết về tiền đạt rất thấp, hiện tại toàn Ngành mới có 4/13 đơn vị đạt trên 10%. Vì vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016, toàn Ngành cần có sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ.

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-BTP ngày 02/12/2015 ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và Công văn số 204/TCTHADS-VP ngày 21/01/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016, Cục THADS tỉnh phát động mở đợt THADS cao điểm trên phạm vi toàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn, vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định về xác minh, phân loại án, bảo đảm chính xác về số liệu thống kê, tránh tình trạng cuối năm chạy chỉ tiêu, thành tích.

2. Các Chi cục THADS, các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh cần bám sát Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2016; Quyết định số 940/QĐ-TCTHADS ngày 09/12/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2016 và Quyết định số 1528/QĐ-CTHADS ngày 29/12/2016 của Cục Trưởng Cục THADS tỉnh về việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị, để triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt THADS cao điểm gắn với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành ngày 16/3/2016.

4. Tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; xác minh, phân loại án chính xác 100%; tiếp tục khắc phục cơ bản những sai phạm, thiếu sót, thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục THADS.

5. Tổ chức rà soát, phân loại các vụ việc thi hành án có số tiền thi hành án lớn; các vụ việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng của năm 2015 chuyển sang và số vụ việc thụ lý mới năm 2016, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để xử lý đối với từng vụ việc.

6. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác THADS; bảo đảm hết năm 2016, 100% các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1528/QĐ-CTHADS ngày 29/12/2016 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

7. Tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công, hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc khiếu nại bức xúc, kéo dài. Tổ chức tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

8. Thời gian:- Đợt 1: Từ ngày 01/03/2016 đến ngày 30/6/2016

Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng của năm 2015 chuyển sang và số vụ việc thụ lý mới năm 2016, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp, giải pháp xử lý đối với từng vụ việc, phấn đấu thi hành xong 60% về việc, 20% về tiền.- Đợt 2: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016

Bảo đảm thi hành xong đạt trên 72% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; giảm ít nhất 6% đến 8% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện thi hành.

9. Khen thưởng

Thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, năm 2016, Cục THADS tỉnh sẽ tiến hành xét và đề nghị khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân các Chi cục THADS có thành tích xuất sắc trong đợt  thi đua chào mừng kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

10. Tổ chức thực hiện

- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo THADS cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phối hợp, triển khai, tổ chức đợt thi hành án cao điểm đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết thúc đợt 2 (trước ngày 30/9/2016) các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Cục THADS tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 08/10/2016. Kết quả thực hiện đợt cao điểm là một trong các tiêu chí để Cục THADS tỉnh đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2016.

- Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình tổ chức và triển khai đợt THADS cao điểm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Chi cục THADS.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ giúp Cục trưởng theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thi đua, kiến nghị Cục trưởng các biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cục theo yêu cầu./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Tổng cục THADS (để b/c);

- Phó Cục trưởng (để cchỉ đạo);- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG


(đã ký)

Nguyễn Văn Tường
Каталог: haiduong -> noidung -> thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
noidung -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
haiduong -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
haiduong -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
haiduong -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
haiduong -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
haiduong -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1691 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
haiduong -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
noidung -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 27.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương