UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 1691 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích19.56 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 1691 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định 1315/QĐ-UBND

ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh “Về việc dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ giai đoạn 2014-2016; phân bổ chi tiết vốn TPCP năm 2014 và điều chỉnh vốn NSĐP năm 2014 để thực hiện các dự án thuộc

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 874/TTr-SKHĐT-KTN ngày 26/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Điều chỉnh nội dung danh mục, quy mô đầu tư một số công trình tại Mục 1, 2 Điều 1 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh như sau:

Số

TT

Nội dung theo Quyết định 1315/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Nội dung sau điều chỉnh
Quang Minh, huyện Gia Lộc
1

Xây dựng nhà lớp học trường mầm non (2 tầng 8 phòng)

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường mầm non xã Quang Minh
Xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ
2

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, trường THCS và phòng tập đa năng

Xây dựng trường THCS xã Tứ Xuyên: hạng mục nhà hiệu bộ và phòng học chức năng

3

Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm GiàngXây dựng nhà lớp học trường tiểu học (3 tầng 9 phòng)

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, móng 3 tầng - trường tiểu học xã Cẩm Sơn.

2. Bổ sung danh mục đầu tư và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư hạng mục công trình sân vận động trung tâm xã và công trình phụ trợ xã Đức Chính:

- Giảm mức vốn hỗ trợ Công trình sân vận động trung tâm xã và công trình phụ trợ 1.500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng hạng mục công trình các phòng chức năng trung tâm văn hóa thể thao xã. Mức hỗ trợ công trình sân vận động trung tâm xã và công trình phụ trợ sau điều chỉnh cả giai đoạn còn lại là 2.700 triệu đồng; năm 2014 hỗ trợ 2.500 triệu đồng.

- Bổ sung hạng mục công trình: xây dựng các phòng chức năng trung tâm văn hóa thể thao xã. Mức kinh phí hỗ trợ cho công trình này cả giai đoạn 2014-2016 là 1.500 triệu đồng và hỗ trợ ngay trong năm 2014 là 1.500 triệu đồng.

Phần kinh phí tăng thêm của các địa phương do sự điều chỉnh nêu trên, yêu cầu Chủ đầu tư tự cân đối, huy động, lồng ghép các nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 theo Quyết định 1191/QĐ ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 18 xã đăng ký hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2014-2015.

(Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh Hải Dương).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch

UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- Lưu: VP, Thư (20b).


CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương