TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.24 Kb.
#4062

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH HẢI DƯƠNG

_____________

Số: 1018 /UBND-VP

V/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Sở Xây dựng.

Sau khi xem xét Công văn số 1120/BXD-VLXD ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung theo yêu cầu tại Công văn số 1120/BXD-VLXD ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Xây dựng và UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2014 (Gửi kèm theo Công văn số 1120/BXD-VLXD ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Xây dựng)./.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: KHĐT, GTVT, NN&PTNT, CT;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Vũ Đức Chén);

- Lưu: VT, Trọng Hải (29b).
Đã ký

Vũ Đức Chén


tải về 9.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương