VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứCtải về 19.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.43 Kb.
#695
Phụ lục số 03

VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  1. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc xét tuyển trên cơ sở xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự xét tuyển theo quy định.

  1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Dành cho thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên pháp lý)

1. Văn bản chung

Văn bản về viên chức

1.1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

1.2. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

1.3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Văn bản về quản lý khoa học, công nghệ

1.4. Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013.

1.5. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

1.6. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

1.7. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/05/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

1.8. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/09/2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1.9. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

1.10. Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành;

1.11. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

1.12. Thông tư liên tịch số 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN;Văn bản về xây dựng pháp luật, lưu trữ và quản lý văn bản

1.13. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

1.14. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

1.15. Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

1.16. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

1.17. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư;

1.18. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1.19. Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành.

1.20. Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

1.21. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật lưu trữ.

1.22. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

1.23. Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.2. Văn bản về tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp;

2.1. Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

2.2. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

2.3. Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở cơ quan Bộ Tư pháp.3. Văn bản về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học pháp lý

3.1. Quyết định số 3233/QĐ-BTP ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Pháp lý.

3.2. Quyết định số 25/QĐ-KHPL ngày 15/04/2011 của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý về việc ban hành Quy chế làm việc của Viện Khoa học pháp lý.

3.3. Quyết định số 2043/QĐ-BTP ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành danh mục các văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp mà sử dụng bằng hình thức văn bản điện tử.3.4. Quyết định số 1905/QĐ-BTP ngày 10/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý khoa học của Bộ Tư pháp;
Каталог: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments -> 555
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảO
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
555 -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC

tải về 19.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương