Phụ lục số 2 GỢI Ý TÀi liệu tham khảOtải về 19.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích19.84 Kb.
#726
Phụ lục số 2

GỢI Ý TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kỳ thi tuyển công chức, viên chức Bộ Tư pháp ngạch Kế toán viên, ngạch Chuyên viên tài chính và ngạch Thủ quỹ cơ quan năm 2012
I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

2. Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

3. Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.II- NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

1. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

2. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

3. Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

4. Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP;

5. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. (Tập trung vào các nội dung: Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Hạch toán kế toán: định khoản một số nghiệp vụ: hạch toán lương, nộp bảo hiểm, hạch toán mua tài sản, hạch toán chi điện nước, văn phòng phẩm, hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ, hạch toán xây dựng cơ bản và định khoản trong sổ kế toán Nhật ký - Sổ cái, hoặc định khoản vào sơ đồ tài khoản chữ T);

6. Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính.

III- NGHIỆP VỤ VỀ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

2. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

3. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

4. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

5. Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ;

6. Thông tư số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006;

7. Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

8. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

9. Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

10. Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

11. Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006;

12. Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy về tài chính và chế độ tài chính áp dụng đối với sự nghiệp;

13. Thông tư số 153/2007/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2006;

14. Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân được thành lập theo quy định của pháp luật;

15. Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

16. Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua Hệ thống kho bạc Nhà nước;

17. Sách Kế toán Nhà nước - Nhà xuất bản Tài chính xuất bản năm 2009;

19. Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt nam www.sbv.gov.vn.

IV- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM; TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH


  1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

  2. Luật Viên chức năm 2010;

  3. Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi năm 2007);

  4. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005;

4. Quyết định số 880/QĐ-BTP ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp;

5. Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;6. Quyết định số 97/2000/QĐ-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể ngạch công chức tài chính./.
Каталог: thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự TỈnh hải dưƠNG
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> VIỆn khoa học pháp lý HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
Attachments -> Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016
Attachments -> 1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự
Attachments -> TỔng cục thi hành án dân sự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng tuyển dụng viên chứC

tải về 19.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương