1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước chxhcn việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sựtải về 36.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích36.93 Kb.
#1251

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN NGẠCH CÁN SỰ, CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2013


Số: 5335/TB-HĐTNNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013


THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2013
A. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CAO ĐẲNG VÀ KẾ TOÁN VIÊN

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch kế toán viên, kế toán viên cao đẳng.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Quy trình, nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; bài tập thực hành về nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp (Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Thông tư số 91/2010/TT-BTC, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 185/2010/TT-BTC và các văn bản có liên quan khác).

2. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh B.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet và phần mềm kế toán.B. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH LƯU TRỮ VIÊN

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch lưu trữ viên.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Quy trình, nghiệp vụ lưu trữ (Luật Lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP, Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Thông tư số 09/2011/TT-BNV và các văn bản có liên quan).

2. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh B.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet.C. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch kế toán viên trung cấp.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách, các quy định của pháp luật về kế toán; bài tập thực hành về nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án (Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT/BTC-BNV, Thông tư số 91/2010/TT-BTC, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 185/2010/TT-BTC và các văn bản có liên quan khác).

2. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh A.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet và phần mềm kế toán.D. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH CÁN SỰ

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch cán sự.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Trình tự, thủ tục thi hành án dân sự và một số vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự (Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP và các văn bản có liên quan).

2. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh A.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet.E. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN (KỸ SƯ) TIN HỌC

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch kỹ sư tin học.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Hệ điều hành thông dụng: Windows, Linux.

2. Mạng máy tính: Kiến trúc mạng; giao thức mạng; an ninh, an toàn, bảo mật.

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ.

4. Cấu truc dữ liệu và giải thuật.

5. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

6. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh B.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Miễn thi.G. TỪ CÁC NGẠCH LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Những vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy hệ thống cơ quan Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự (Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tư pháp; hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan).

3. Quyền và nghĩa vụ công chức; những việc công chức không được làm; chức trách, nhiệm vụ, hiểu biết, yêu cầu trình độ của ngạch chuyên viên, chuyên viên pháp lý, thư ký thi hành án.

II. MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Trình tự, thủ tục thi hành án dân sự và một số vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự (Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP và các văn bản có liên quan).

2. Những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của công chức thi nâng ngạch.

III. MÔN NGOẠI NGỮ

Theo trình độ tiếng Anh B.

IV. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet./.
Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Tổng Cục trưởng;

- Các thành viên HĐTNN;

- Các Cục THADS;

- Lưu: VT, TCTHADS.TM. HỘI ĐỒNG THI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký)


PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Văn Sơn


tải về 36.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương