BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 3.18 Mb.
trang28/37
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.18 Mb.
#930
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 708

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 201..


Kính gửi: .........................(5).............................

...................................................(6).....................................................................
Nơi nhận:

- ..........;

- ………;

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


b. Công văn hướng dẫn

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­line 651Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 653

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200…


Kính gửi: .........................(5).............................

Thực hiện ............­­­­(6........ của .......(7)........về .......(8)........ trước những khó khăn nảy sinh trong việc thực hiện những quy định tại văn bản đó như sau:

...........................................................(9)..............................................................

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về .......(1)..... hoặc trao đổi với đơn vị thường trực của .....(1)...... theo địa chỉ sau: ................ để giải quyết.

Văn bản này thay thế văn bản hướng dẫn số...... ngày ......của ....(1).....Nơi nhận:

- ..........;

- ……..;

- Lưu: .................(10).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


c. Mẫu công văn phúc đáp

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­line 655Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 654

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..


Kính gửi: .........................(5).............................

Trả lời (hoặc phúc đáp) công văn số ....... ngày ....của ......(5).... về vấn đề ..... (1) có ý kiến như sau………....................................................(6)..................................

Trên đây là ý kiến trả lời chính thức của.... (1)..... về công văn số...... của Quý cơ quan. Nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị Quý cơ quan vui lòng báo cho chúng tôi được rõ bằng văn bản, chúng tôi sẽ có biện pháp giải quyết kịp thời.

Xin chân thành cám ơn.

Nơi nhận:

- ..........

- ……..

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủ


d. Mẫu Công văn chỉ đạo

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH (1)

­line 658

Số.../ ....(2)

v/v .... (4)....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 657

....(3)..., ngày ... tháng..... năm 200..Kính gửi: ……………………..

Để tiến hành tổng kết công tác năm ….., và đề ra phương hướng, kế hoạch công tác năm ….., ….(7) ……yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nội dung tổng kết năm như sau :

1. Nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch của đơn vị trong năm ……, phân tích thuận lợi, khó khăn và các vấn đề lớn còn tồn lại.

2 . Nêu rõ kết quả măt công tác chủ yếu.

3. Trình bày các kiến nghị về chủ trương, biện pháp để giải quyết những tồn tại.

4. Nêu dự kiến về phương hướng và kế hoạch năm tiếp theo, cách thức, biện pháp thực hiện các chủ trương đó.

Các đơn vị phải báo cáo về ……….(8)……….trước ngày ……, tháng ….., năm …..(có thể làm báo cáo sơ bộ nêu các nét chính của tình hình ).

Giao cho …….(9) …….cùng …….(10)…….tổng hợp và dự thảo báo cáo cho ……..(7)……….chậm nhất là vào ngày …., tháng …..năm ……/.


Nơi nhận:

- ..........;

- ..........;

- Lưu: .................(7).............

(Ký tên, đóng dấu)

Họ tên đầy đủtải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương