Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chínhtải về 18.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích18.05 Kb.
#23310

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 582/SNV-CBCC

V/v tổ chức triển khai lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính” năm 2014.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.


Thực hiện Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống Chính trị tỉnh Đồng Nai năm 2014;

Sở Nội vụ phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Nội vụ tổ chức triển khai lớp “Bồi dưỡng kiến thức Qủan lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính” năm 2014, cụ thể như sau:1. Mục đích khóa học:

- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý Nhà nước và kỹ năng thực thi công việc nhằm nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.

- Chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên chính cho CBCCVC phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ, đồng thời đủ điều kiện để CBCC,VC dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng:

Thực hiện theo chương trình khung do Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28/8/2013.3. Đối tượng chọn cử:

- Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương chưa qua lớp bồi dưỡng Chương trình chuyên viên chính;

- Cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và Đoàn thể có hệ số lương từ 4.0 trở lên;

- CBCCVC có ít nhất 9 năm giữ ngạch chuyên viên.

Lưu ý:

- Ưu tiên chọn cử cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện; CBCCVC đang giữ ngạch mà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng.

- Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính.

- Không chọn cử CBCCVC đang theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác trùng vào thời gian trên.2. Số lượng: 70 học viên (theo Kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 19/2/2014 của UBND tỉnh), được phân bổ như sau:

- Cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: 01 người/đơn vị;

- Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: 02 người/đơn vị. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Xây dựng và thành phố Biên Hòa: 03 người/đơn vị.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian học trên lớp 03 tuần, kết thúc phần học trên lớp, học viên đi thực tế và viết tiểu luận. Thời gian dự kiến khai giảng vào ngày 09/5/2014;

- Địa điểm: tại thành phố Biên Hòa (có thông báo cụ thể sau).

4. Kinh phí tổ chức: từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 4 đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của tỉnh.

- Sở Nội vụ chi trả học phí, tài liệu và hỗ trợ sinh hoạt phí cho CBCCVC đi học theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010.

- Các cơ quan, đơn vị cử CBCCVC đi học, căn cứ vào địa điểm tổ chức lớp học, nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị mình để hỗ trợ cho CBCCVC chi phí đi lại, chi tiền thuê chỗ nghỉ nhưng không vượt quá mức chi hiện hành do Bộ Tài chính quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình, có văn bản cử CBCCVC tham gia khóa bồi dưỡng theo đúng đối tượng và số lượng nêu trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/4/2014, đồng thời, gửi kèm file Excel, font Times New Roman (theo mẫu) về địa chỉ email: dtbd@dongnai.gov.vn trước khi gửi văn bản giấy để kịp tổng hợp danh sách, tham mưu quyết định cử đi bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhằm thực hiện kịp thời, có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC của tỉnh năm 2014, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Thành Trí - PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- BGĐ Sở Nội vụ;

- Phòng Nội vụ cấp huyện;

- Lưu: VT, CBCC.GiangKT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Hiệp


tải về 18.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương