SỞ TƯ pháP ­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 40 /tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.83 Kb.
#5147UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TƯ PHÁP

_______­­­­­­­­­­­­­­­­_________

Số: 40 /TB-STPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Kế hoạch số 2273/KH-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2015,

Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng theo quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng giai đoạn 2 (2016 - 2020) như sau:I. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-08, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp);

2. Đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ về sự cần thiết thành lập; dự kiến về tổ chức, tên gọi; nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện. Tất cả các giấy tờ kèm theo Đề án phải được chứng thực bản sao (Lưu ý: tên gọi của Văn phòng công chứng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng năm 2014);

3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm các công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng;

4. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của Công chứng viên dự kiến là Trưởng Văn phòng, Công chứng viên hợp danh (Nội dung ghi rõ “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”).

(Ghi chú: Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng phải được sắp xếp thứ tự theo nội dung trên).

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh và phù hợp với lộ trình quy hoạch Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú và Nhơn Trạch theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

III. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 30/7/2015 đến hết ngày 30/8/2015.IV. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0613.846813./.Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);

- UBND các huyện, TXLK, TPBH;

- PTP các huyện, TXLK, TPBH;

- Trang Thông tin điện tử STP (đăng tải);

- Lưu: VT, BTTP.

(D:\Ngocha2015\CC\ThanhlapVPCC)KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phan Văn Châu

tải về 13.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương