Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nướctải về 11.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.87 Kb.
#3497

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 1084 /SNV-CBCC

V/v cử công chức cấp xã đi học lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước” năm 2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh

và thành phố Biên Hòa.


Thực hiện Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống Chính trị tỉnh Đồng Nai năm 2015;

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho công chức cấp xã năm 2015”, cụ thể như sau:1. Đối tượng: Công chức cấp xã đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương chưa học qua lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN, bao gồm cả công chức đang trong thời gian tập sự.

Lưu ý: Công chức tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, tiến sĩ Quản lý hành chính công được miễn học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

2. Số lượng: 100 học viên được phân bổ như sau:

- Thành phố Biên Hòa chọn cử 12 người/ đơn vị.

- Các huyện: Tân phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và thị xã Long Khánh chọn cử 11 người đơn vị.

- Các huyện: Long thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và Thống Nhất chọn cử 7 người/ đơn vị.3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian học: 2 tháng. Dự kiến khai giảng vào ngày 10/8/2015.

- Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh (đường Vũ Hồng Phô, Khu phố II, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa).4. Kinh phí

- Sở Nội vụ chi trả học phí, tài liệu và hỗ trợ sinh hoạt phí cho công chức đi học theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Trường Chính trị tỉnh sẽ bố trí chỗ ở cho các công chức tham dự lớp học.

Đề nghị các đơn vị có văn bản chọn cử công chức tham gia khóa bồi dưỡng theo đúng đối tượng, số lượng và thời gian nêu trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 22/7/2015 (theo mẫu), đồng thời, gửi kèm file Excel, font Times New Roman về địa chỉ email: dtbd@dongnai.gov.vn trước khi gửi văn bản giấy để thẩm định, tổng hợp, xếp lớp và quyết định cử CBCCVC đi bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quan tâm, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc và các PGĐ Sở Nội vụ;

- Phòng Nội vụ cấp huyện;

- Lưu: VT, CBCC.NguyênKT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Út
tải về 11.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương