Bồi dưỡng ngoại ngữ để dự thi sau đại họctải về 15.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.32 Kb.
#26571

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 867/SNV-CBCC

V/v tổ chức triển khai lớp “Bồi dưỡng ngoại ngữ để dự thi sau đại học”.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Thực hiện Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống Chính trị tỉnh Đồng Nai năm 2014;

Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức để dự thi sau đại học trong năm 2014 -2015 cụ thể như sau:1. Mục tiêu:

Chuẩn hóa kiến thức Ngoại ngữ cho CBCC phù hợp với vị trí việc làm, đồng thời trang bị kiến thức để CBCC dự tuyển chương trình đào tạo theo mục tiêu chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh sau đại học.2. Nội dung chương trình bồi dưỡng:

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế riêng cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được mục tiêu đề ra.3. Đối tượng tiêu chuẩn chọn cử:

- Cán bộ, công chức là cấp lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng trở lên được quy hoạch đào tạo sau đại học vào năm 2014, 2015.

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên;

5. Số lượng: 50 học viên (theo Kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 19/2/2014 của UBND tỉnh), được phân bổ như sau:

- Cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh: 01 người/đơn vị;

- Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: 02 người/đơn vị.

Ghi chú: Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ tổ chức kiểm tra đầu vào để xếp lớp cho phù hợp.

6. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian học trên lớp vào buổi sáng thứ 5, thứ 6 hàng tuần trong 03 tháng. Thời gian dự kiến khai giảng vào ngày 03/7/2014;

- Địa điểm: tại thành phố Biên Hòa (có thông báo cụ thể sau).

4. Kinh phí tổ chức: từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 4 đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của tỉnh.

- Sở Nội vụ chi trả học phí, tài liệu và hỗ trợ sinh hoạt phí cho CBCCVC đi học theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010.

- Các cơ quan, đơn vị cử CBCCVC đi học, căn cứ vào địa điểm tổ chức lớp học, nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị mình để hỗ trợ cho CBCC chi phí đi lại, chi tiền thuê chỗ nghỉ nhưng không vượt quá mức chi hiện hành do Bộ Tài chính quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình, có văn bản cử CBCC tham gia khóa bồi dưỡng theo đúng đối tượng và số lượng nêu trên gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2014, đồng thời, gửi kèm file Excel, font Times New Roman (theo mẫu) về địa chỉ email: dtbd@dongnai.gov.vn trước khi gửi văn bản giấy để kịp tổng hợp danh sách, tham mưu quyết định cử đi bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhằm thực hiện kịp thời, có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC của tỉnh năm 2014, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Thành Trí - PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- BGĐ Sở Nội vụ;

- Phòng Nội vụ cấp huyện;

- Lưu: VT, CBCC.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Hiệp


tải về 15.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương