Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

* Ghi chú: Lĩnh vực xảy ra nhiều TNLĐ chết người từ năm 2008 không thống kê chi tiết.

8.3. Y tế lao động

8.3.1. Năm 2006

8.3.1.1. Củng cố hoạt động tổ chức

Đã có 50 Trung tâm YTDP tỉnh, trung tâm y tế ngành thành lập Khoa Y tế lao động chiếm 64,1%. Đã có 37 phòng khám BNN tại 31 tỉnh và 6 ngành (không có thay đổi so với năm 2005). Nhìn chung, các tỉnh và các ngành đã bước đầu trang bị máy móc và trang thiết bị đo đạc kiểm tra môi trường và khám BNN.

B¶ng 26: C¸n bé, chuyªn gia khoa y tÕ lao ®éng, phßng kh¸m BNN


STT

Néi dung

§Þa ph­¬ng

C¸c ngµnh

Céng 2006

1

Tæng sè c¸n bé chuyªn tr¸ch

305

265

570

2

Trong ®ã: B¸c sü

129

145

274
D­îc sü

11

7

18

Tr×nh ®é ®¹i häc kh¸c

58

37

95

Tr×nh ®é trung cÊp

106

76

182

3

Gi¸m ®Þnh viªn BNN

29

16

45

4

Khoa Y tÕ lao ®éng

45

8

53

5

Phßng kh¸m BNN

31

6

37

Tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tách Trung tâm Sức khỏe Lao động Môi trường ra khỏi Trung tâm Y tế Dự phòng. Hoạt động chỉ đạo tuyến và củng cố hoạt động về chuyên môn và tổ chức tại các Trung tâm như: Vĩnh Phúc, Bình Dương và Kiên Giang đã được các BYT và các Viện trực thuộc hệ y tế dự phòng thực hiện.

Tuy nhiên, hoạt động khám BNN mới chỉ được triển khai định kỳ hàng năm tại khoảng 25 - 30 phòng khám BNN của các địa phương và Bộ ngành. Một số tỉnh cũng đã thành lập phòng khám BNN nhưng việc triển khai hoạt động chưa được hiệu quả như: Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách tuy có được bổ sung về số lượng nhưng còn rất hạn chế về mặt chất lượng và đào tạo chuyên môn. Các chương trình đào tạo sau đại học và chuyên ngành sức khỏe và BNN tại các trường đại học y chưa được chú trọng xây dựng. Đội ngũ giám định viên BNN mặc dù cũng được đào tạo và đào tạo lại nhưng số lượng thì ngày càng giảm sút, số cán bộ trẻ có năng lực và được đào tạo có bằng cấp chuyên môn có thể tham gia giám định BNN tại tuyến tỉnh có số lượng hạn chế.

8.3.1.2. Chỉ đạo hoạt động y tế lao động và phòng chống BNN

Tiến hành tổng kết hoạt động y tế lao động trong giai đoạn 2001-2005 và xây dựng định hướng kế hoạch giai đoạn 2006-2010.

Tổ chức tổng kết hoạt động của dự án Phòng chống bệnh bụi phổi năm 2005, xây dựng và được phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2006. Chỉ đạo các tỉnh và các ngành triển khai các hoạt động giám sát và can thiệp phòng chống bệnh bụi phổi silic.

Xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo tổng kết Hồ sơ an toàn VSLĐ các tuyến tỉnh/huyện/xã.

Xây dựng tiêu chuẩn khám tuyển và định kỳ ngành nghề tiếp xúc vi sinh vật; kế hoạch hành động về an toàn VSLĐ trong các cơ sở y tế; nội dung trang web về sức khỏe và BNN; kế hoạch can thiệp thí điểm chăm sóc sức khoẻ NLĐ trong nông nghiệp, làng nghề; điều tra về năng lực công nghệ thông tin tại tuyến tỉnh; kế hoạch nâng cao sức khỏe tại các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Nam và An Giang.

8.3.1.3. Công tác quản lý môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh và ngành, đã có trên 1200 cơ sở được đo kiểm tra giám sát môi trường lao động (chiếm 18% số cơ sở có báo cáo tại địa phương). Tổng số mẫu đo kiểm tra môi trường đã được đo là 242.345; trong đó số vượt tiêu chuẩn cho phép là 40.956 mẫu, chiếm 16,9%.Những đơn vị thực hiện tốt công tác đo kiểm tra MTLĐ tại các cơ sở bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang.

B¶ng 27: Ho¹t ®éng kiÓm tra MTL§

STT

YÕu tè ®éc h¹i

N¨m 2005

N¨m 2006

Sè mÉu

% v­ît TCCP

Sè mÉu

% v­ît TCCP

1

Bôi

20283

15,9%

123066

16,1%

2

ån

29715

28,1%

26094

13,69%

3

¸nh s¸ng

34417

21,4%

31517

25,0%

4

H¬i khÝ ®éc

15112

11,4%

38705

17,5%

5

Vi khÝ hËu

119674

16,7%

10708

11,9%

6

§é rung

2754

12,9%

3259

13,4%

7

Phãng x¹, tõ tr­êng

3784

6,6%

8308

11,9%

8

YÕu tè kh¸c

2787

6,9%

688

18,5%
Tæng céng

228,526

18,2%

242,345

16,9%

8.3.1.4. Tình hình sức khỏe, bệnh tật trong công nhân

Trong năm 2006, đã có 3.854 cơ sở sản xuất tại các tỉnh/ngành đã tiến hành khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân. Tổng số đã có 469.931 công nhân (chiếm khoảng 30% công nhân) được khám sức khoẻ định kỳ.B¶ng 28: KÕt qu¶ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú

STT

Néi dung

Lo¹i 1

Lo¹i 2

Lo¹i 3

Lo¹i 4

Lo¹i 5

Tæng

1

N¨m 2005

110.723

243.972

138.654

41.519

8208

543.086
Tû lÖ

20,4%

44,9%

25,5%

7,65%

1,5%

100%

2

N¨m 2006

171.990

201.292

126.418

38.622

26.462

469.931
Tû lÖ

19,4%

40,3%

27,9%

9,4%

2,9%

100%

Số công nhân có sức khỏe yếu (loại 4, 5) trong năm 2006 là 65.084 trường hợp, chiếm tỷ lệ 13,8% cao hơn so với kết quả của nhiều năm (chiếm khoảng 7 - 9%).

Trong tổng số 739.910 công nhân tại 1.061 cơ sở sản xuất báo cáo, có 131.211 người nghỉ ốm với số lượt nghỉ ốm là 308.564 và tổng số ngày nghỉ ốm là 863.773. Tỷ lệ nghỉ ốm trong công nhân là 17,7%. Số ngày nghỉ ốm trung bình của một công nhân là 1,17.

Theo báo cáo của các địa phương và ngành, tổng cộng đã có 307.500 trường hợp khám chữa bệnh tại y tế cơ sở. Trong đó các bệnh về đường hô hấp chiếm 25,3%, bệnh về mắt 6,8%, bệnh cơ xương khớp 5,5%, bệnh về tai 8,2%, bệnh về da 3,7%.

B¶ng 29: T×nh h×nh bÖnh tËt trong c«ng nh©n

STT

Tªn bÖnh

2005

2006

Tû lÖ %

Tû lÖ %

1

BÖnh ®­êng h« hÊp

25,3%

30,5%

2

BÖnh vÒ m¾t

6,8%

6,6%

3

BÖnh c¬ x­¬ng khíp

5,5%

5,7%

4

BÖnh vÒ tai

8,2%

4,6%

5

BÖnh vÒ da

3,7%

2,3%

6

BÖnh tim m¹ch

2,6%

2,9%

7

Lao phæi

0,3%

0,3%

8

Ung th­

0,1%

0,024%

9

C¸c bÖnh kh¸c

43,1%

46,9%
Tæng céng

100%

100%

Các bệnh nguy hiểm như tim mạch chiếm 2,6%, lao phổi 0,3% và ung thư 0.024%. Các bệnh khác chiếm tỷ lệ 46.9%.

8.3.2.5. Tình hình BNNTheo báo cáo trong năm 2006, mới có 24 tỉnh/ngành tiến hành khám 11 loại BNN tại trên 200 cơ sở sản xuất có nguy cơ mắc BNN. Tổng số công nhân được khám là 53.863, trong đó có 5.018 người được chẩn đoán mắc BNN (chiếm tỷ lệ 9,4%).

B¶ng 30: T×nh h×nh BNN ®Õn n¨m 2006

STT

Tªn BNN

Sè kh¸m

ChÈn ®o¸n

Gi¸m ®Þnh

Trî cÊp

CÊp sæ

TÝch lòy 2006BÖnh bôi phæi silic (BP-silic)

13965

1536

434

114

238

17.262BÖnh bôi phæi Ami¨ng

28

1


3BÖnh bôi phæi b«ng (BP-b«ng)

431

278BÖnh viªm phÕ qu¶n (PQ)

2420

244

24
21

99BÖnh nhiÔm ®éc ch× vµ c¸c hîp chÊt ch×

482

69

14
1

309BÖnh nhiÔm ®éc benzen

7645

822


2BÖnh nhiÔm ®éc thuû ng©n
14BÖnh nhiÔm ®éc TNT

12

151BÖnh nhiÔm ®éc Nicotine

304

259BÖnh nhiÔm ®éc ho¸ chÊt trõ s©u

1246

47

7

6
292BÖnh do quang/tuyÕn X vµ c¸c chÊt phãng x¹

485

37

47BÖnh ®iÕc do tiÕng ån (®iÕc)

21994

1870

327

99

45

3.722BÖnh rung chuyÓn nghÒ nghiÖp

103

2


20BÖnh s¹m da nghÒ nghiÖp

2076

277

130
6

570BÖnh loÐt da, loÐt v¸ch ng¨n mòi, viªm da, chµm tiÕp xóc

2088

101


9BÖnh lao nghÒ nghiÖp

8

8

8
7

53BÖnh viªm gan virut nghÒ nghiÖp
111BÖnh leptospira nghÒ nghiÖp

396

4


3
Tæng céng

53863

5018

948

219

318

23.164

Số công nhân đã được giám định là 948 (chiếm tỷ lệ 18,9%), trong đó có 219 trường hợp được hưởng trợ cấp 1 lần và 318 trường hợp được cấp sổ (chiếm 55,6% các trường hợp đưa ra giám định).

Những tỉnh đã thực hiện triển khai tương đối tốt công tác khám BNN bao gồm: Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quân Y, Trung tâm Y tế Bộ Xây dựng và Đường sắt.

Tuy nhiên, trong năm 2006 các địa phương mới đưa ra giám định được đối với 8/21 loại BNN; trong đó bệnh bụi phổi-silic có 434 trường hợp (45,8%), bệnh điếc do ồn 327 trường hợp (34,5%); sạm da nghề nghiệp 130 trường hợp (13,7%). Còn lại là các trường hợp viêm phế quản mạn tính (24), nhiễm độc chì (14), lao nghề nghiệp (8) và bệnh do quang tuyến X và phóng xạ (4 ca)

8.3.2.6. Tình hình nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật

Thống kê sơ bộ tại 31 tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã có 2.504 vụ nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật với 3.006 trường hợp, tử vong chiếm 1.5% (45 ca). Những tỉnh có báo cáo các trường hợp tử vong cao (trên 5 ca): Thái Bình, Ninh Thuận, Đắc Lắc và Lâm Đồng.

B¶ng 31: T×nh h×nh nhiÔm ®éc thuèc b¶o vÖ thùc vËt


STT

Néi dung

N¨m 2005

N¨m 2006

1

Sè vô nhiÔm ®éc

2241

2504

2

Sè tr­êng hîp nhiÔm ®éc

4223

4943

3

Sè tö vong

134

155
Trong ®ã: Do tù ý: Sè ca

3285

3837
Tö vong

123

144
Do ¨n uèng: Sè ca

815

943
Tö vong

7

7
Do lao ®éng: Sè ca

133

163
Tö vong

4

4
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương