Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ ilotải về 2.42 Mb.
trang3/14
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
QuyÕt ®Þnh sè 170/Q§-BYT ngµy 17/ 01/ 2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ h­íng dÉn x©y dùng céng ®ång an toµn, phßng chèng tai n¹n,
th­¬ng tÝch

Tiªu chuÈn céng ®ång an toµn ViÖt Nam

1. Céng ®ång an toµn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së x©y dùng c¸c gia ®×nh an toµn, tr­êng häc an toµn vµ c¸c can thiÖp phßng chèng tai n¹n, th­¬ng tÝch cã hiÖu qu¶ t¹i céng ®ång.

2. Tiªu chuÈn céng ®ång an toµn ViÖt Nam bao gåm 5 néi dung chÝnh nh­ sau:

a) Cã Ban ChØ ®¹o Ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu t¹i x·, ph­êng, thÞ trÊn víi nhiÖm vô chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng tai n¹n, th­¬ng tÝch: hµng n¨m x©y dùng, triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng chèng tai n¹n, th­¬ng tÝch vµ x©y dùng céng ®ång an toµn ë ®Þa ph­¬ng.

b) Trªn 60% hé gia ®×nh trong céng ®ång ®èi víi khu vùc ®ång b»ng vµ trung du, trªn 50% ®èi víi khu vùc miÒn nói nhËn thøc ®­îc nguy c¬ g©y tai n¹n, th­¬ng tÝch t¹i céng ®ång vµ tham gia tÝch cùc dù phßng tai n¹n, th­¬ng tÝch.

c) Gi¶m 80% nguy c¬ g©y th­¬ng tÝch t¹i céng ®ång vµ x©y dùng ®­îc c¸c m« h×nh an toµn cho c¸c nhãm nguy c¬ cao t¹i céng ®ång.

d) Tæ chøc ®­îc hÖ thèng m¹ng l­íi t×nh nguyÖn viªn cïng víi nh©n viªn y tÕ th«n b¶n ®Ó gi¸m s¸t, ghi chÐp, ph©n tÝch ®­îc trªn 80% sè tr­êng hîp tai n¹n, th­¬ng tÝch vµ thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng s¬ cÊp cøu ban ®Çu.

®) Gi¶m 10% tæng sè tr­êng hîp tai n¹n, th­¬ng tÝch so víi n¨m tr­íc (5-7% ®èi víi khu vùc miÒn nói).

C«ng nhËn Céng ®ång an toµn (x· an toµn)

a) Hå s¬ ®Ò nghÞ:

- B¶ng kiÓm céng ®ång an toµn (do Tr¹m Y tÕ x· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸.

- C«ng v¨n ®Ò nghÞ c«ng nhËn cña UBND x·/ ph­êng/thÞ trÊn göi UBNDquËn/huyÖn/thÞ x·.

b) C¨n cø vµo Hå s¬ trªn, UBND QuËn/huyÖn/thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn “ Céng ®ång an toµn” vµ b¸o c¸o cho UBND tØnh/thµnh phè.


20

QuyÕt ®Þnh sè 09/2006/Q§-BYT, ngµy 07/02/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh Danh môc ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ®­îc phÐp ®¨ng ký ®Ó sö dông, ®­îc phÐp ®¨ng ký nh­ng h¹n chÕ sö dông, cÊm sö dông t¹i ViÖt Nam n¨m 2006.

Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ®­îc phÐp ®¨ng ký ®Ó sö dông, ®­îc phÐp ®¨ng ký nh­ng h¹n chÕ sö dông, cÊm sö dông t¹i ViÖt Nam n¨m 2006.

Nh÷ng ho¸ chÊt kh«ng thuéc Danh môc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy, Bé Y tÕ sÏ xem xÐt tõng tr­êng hîp cô thÓ ®Ó cho phÐp ®¨ng ký sö dông.

B¶ng 1: Danh môc ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ®­îc phÐp ®¨ng ký ®Ó sö dông.

B¶ng 2. Danh môc ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ®­îc phÐp ®¨ng ký nh­ng h¹n chÕ sö dông.

B¶ng 3. Danh môc ho¸ chÊt, chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ cÊm sö dông


21

QuyÕt ®Þnh sè 02/2006/Q§-BL§TB&XH ngµy 16/02/2006 cña Bé tr­ëng BL§TB&XH

Ban hµnh quy chÕ sö dông phiÕu tù kiÓm tra thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng.

22

QuyÕt ®Þnh sè 28/2006/Q§-BCN ngµy 16/8/2006 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp Ban hµnh quy chÕ qu¶n lý kü thuËt an toµn vÒ giao nhËn, vËn chuyÓn khÝ dÇu má ho¸ láng b»ng bån chøa.

Quy ®Þnh vÒ kü thuËt an toµn trong c¸c ho¹t ®éng giao nhËn, vËn chuyÓn khÝ dÇu má ho¸ láng (LPG) b»ng bån chøa theo ®­êng bé hoÆc ®­êng s¾t. Kh«ng ¸p dông ®èi víi tr¹m n¹p cho « t« sö dông LPG lµm nhiªn liÖu - Autogas.

- §µo t¹o vÒ chuyªn m«n, huÊn luyÖn vÒ an toµn, kiÓm tra vµ cÊp thÎ ATL§ (theo quy ®Þnh cña Th«ng t­ sè 04/2004/TT-BCA; Th«ng t­ sè 37/2005/TT-BL§TB&XH vµ quy ®Þnh t¹i môc 1.5 cña TCVN 6485:1999

- Tµi liÖu khi vËn chuyÓn LPG: GiÊy phÐp vËn chuyÓn hµng nguy hiÓm do Bé C«ng an cÊp, thÎ ATL§ cña ng­êi ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn, ng­êi vËn chuyÓn, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh cña hÖ thèng thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh thiÕt bÞ ®o kiÓm vµ an toµn, Tµi liÖu h­íng dÉn c¸c biÖn ph¸p cÇn thùc hiÖn khi x¶y ra sù cè, tai n¹n, tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña bªn thuª vËn chuyÓn ®Ó liªn hÖ khi cÇn thiÕt, c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cña ng­êi ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i theo quy ®Þnh, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, giÊy chøng nhËn ®¨ng kiÓm vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cßn hiÖu lùc cÊp cho xe bån, toa xe bån.

- Quy ®Þnh vÒ bæ sung chÊt t¹o mïi

Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn: bªn thuª vËn chuyÓn, bªn vËn chuyÓn:

- Yªu cÇu ®èi víi xe bån, toa xe bån

- Yªu cÇu kü thuËt giao nhËn LPG cña xe bån, toa xe bån

- Yªu cÇu kü thuËt an toµn vËn chuyÓn bån chøa LPG b»ng ®­êng bé vµ ®­êng s¾t23

QuyÕt ®Þnh sè 25/2006/Q§-BYT ngµy 22/8/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc bæ sung biÓu mÉu vµo hÖ thèng biÓu mÉu cña ngµnh y tÕ ®· ®­îc ban hµnh

Ban hµnh bæ sung biÓu mÉu vÒ tai n¹n th­¬ng tÝch vµo hÖ thèng biÓu mÉu cña Ngµnh Y tÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2554/2002/Q§-BYT ngµy 04/7/2002 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh mÉu sæ s¸ch vµ mÉu b¸o c¸o thèng kª y tÕ ®Ó ¸p dông cho c¸c c¬ së y tÕ trong toµn quèc, bao gåm:

1. PhiÕu tai n¹n th­¬ng tÝch - (Phô lôc 1)

2. Sæ kh¸m bÖnh A1/YTCS - (Phô lôc 2)

3. Sæ theo dâi nguyªn nh©n tö vong - A6/YTCS - (Phô lôc 3)

4. B¸o c¸o thèng kª tai n¹n th­¬ng tÝch t¹i x·, ph­êng, thÞ trÊn (gäi chung lµ x·), huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ huyÖn) vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng (gäi chung lµ tØnh) - (Phô lôc 4).


24

Th«ng t­ liªn tÞch sè 10/2006/TTLT/ BL§TB&XH - BYT ngµy 12/9/2006 cña Bé Lao ®éng vµ Th­¬ng binh - X· héi vµ Bé Y tÕ söa ®æi, bæ sung kho¶n 2, môc II Th«ng t­ liªn tÞch sè 10/1999/TTLT-BL§TB&XH-BYT ngµy 17/3/1999 cña BL§TB&XH vµ BYT h­íng dÉn chÕ ®é båi d­ìng b»ng hiÖn vËt víi NL§ lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i

Møc båi d­ìng b»ng hiÖn vËt tÝnh theo ®Þnh suÊt mçi ngµy lµm viÖc cã gi¸ trÞ b»ng tiÒn t­¬ng øng nh­ sau:

Møc 1: 4.000 ®, møc 2: 6.000 ®, møc 3: 8.000 ®, møc 4: 10.000 ®.
25

QuyÕt ®Þnh sè 34/2006/Q§-BCN ngµy 13/09/2006 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh vÒ kü thuËt an toµn l­íi ®iÖn h¹ ¸p n«ng th«n

- Tiªu chuÈn thî ®iÖn n«ng th«n

- HuÊn luyÖn vÒ an toµn ®iÖn:

+ NSDL§; ng­êi lµm c«ng t¸c ATL§, VSL§ vµ thî ®iÖn n«ng th«n cña ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n ph¶i ®­îc huÊn luyÖn vÒ ATVSL§ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ATVSL§. Riªng néi dung vÒ an toµn ®iÖn do Së C«ng nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn.

+ Thî ®iÖn n«ng th«n kh«ng ®¹t yªu cÇu khi s¸t h¹ch ®Þnh kú hoÆc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn ®Ó x¶y ra tai n¹n trong khi lµm viÖc th× ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n kh«ng bè trÝ lµm c«ng viÖc liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®iÖn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 ngµy ®èi víi tr­êng hîp kh«ng ®¹t yªu cÇu khi s¸t h¹ch ®Þnh kú, 30 ngµy kÓ tõ ngµy kh«ng ®­îc bè trÝ lµm viÖc liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®iÖn ®èi víi tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn ®Ó x¶y ra tai n¹n nh­ng ch­a ®Õn møc buéc th«i viÖc hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, thî ®iÖn n«ng th«n ph¶i ®­îc Së C«ng nghiÖp s¸t h¹ch l¹i, nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®­îc tiÕp tôc lµm viÖc. Tr­êng hîp sau 2 lÇn s¸t h¹ch l¹i liªn tiÕp vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n ph¶i thu håi ThÎ an toµn ®iÖn nép cho Së C«ng nghiÖp vµ kh«ng ®­îc bè trÝ ng­êi ®ã lµm c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®iÖn.

- CÊp, sö dông vµ thu håi ThÎ an toµn ®iÖn.

- §iÒu kiÖn ®Ó ®Êu nèi vµo l­íi ®iÖn h¹ ¸p.

- Tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi d©y dÉn (®ay dÉn, mèi nèi, l¾p ®Æt), sø c¸ch ®iÖn, xµ vµ gi¸ däc, cét vµ mãng cét, nèi ®Êt, ®­êng d©y giao chÐo vµ ®i gÇn c¸c ®­êng d©y x©y dùng kh¸c.

- An toµn khi lµm viÖc ë l­íi ®iÖn h¹ ¸p n«ng th«n: C¸c biÖn ph¸p tæ chøc, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p an toµn khi thùc hiÖn c«ng viÖc.

- An toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông ®iÖn: L¾p ®Æt vµ ghi chØ sè c«ng t¬; l¾p ®Æt vµ sö dông ®iÖn, l¾p ®Æt vµ sö dông m¸y ph¸t ®iÖn ®éc lËp.

- Qu¶n lý l­íi ®iÖn h¹ ¸p n«ng th«n: Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña ®¬n vÞ qu¶n lý l­íi ®iÖn n«ng th«n, cña chñ së h÷u hoÆc ng­êi sö dông m¸y ph¸t ®iÖn ®éc lËp, cña Së c«ng nghiÖp; C¸c hµnh vi g©y mÊt an toµn bÞ nghiªm cÊm vµ xö lý;

- Khai b¸o, ®iÒu tra tai n¹n ®iÖn: NÕu n¹n nh©n lµ thî ®iÖn n«ng th«n hoÆc ng­êi ®­îc cö ®Õn lµm viÖc trªn l­íi ®iÖn n«ng th«n vµ tai n¹n x¶y ra g¾n liÒn víi viÖc hä thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao th× ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o, ®iÒu tra tai n¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khai b¸o vµ ®iÒu tra TNL§; nÕu n¹n nh©n lµ c¸c ®èi t­îng kh¸c bÞ tai n¹n trªn l­íi ®iÖn h¹ ¸p n«ng th«n, ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n ph¶i khai b¸o víi c¬ quan c«ng an vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÊp x·; ®¬n vÞ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n b¸o c¸o tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp víi Së C«ng nghiÖp.


26

Th«ng t­ sè 06/2006/TT-BCN ngµy 26/9/2006 cña Bé C«ng nghiÖp gi¶i thÝch mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 106/2005/N§-CP ngµy 17/8/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt §iÖn lùc vÒ b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh l­íi ®iÖn cao ¸p.

- TiÕt diÖn d©y, hÖ sè an toµn, èng b¶o vÖ, tiªu chuÈn kü thuËt vµ môc ®Ých sö dông d©y;

- ChiÒu cao tÜnh kh«ng theo cÊp kü thuËt ®­êng thuû néi ®Þa; ChÆt tØa c©y ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn, c©y trong tr­êng hîp ®Æc biÖt;

- Mãng, vËt liÖu kh«ng ch¸y;

- Tho¶ thuËn khi x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o nhµ ë, c«ng tr×nh trong hµnh lang an toµn;

- Xö lý hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ an toµn l­íi ®iÖn cao ¸p;

- Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh l­íi ®iÖn cao ¸p vµ cña ®¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh l­íi ®iÖn cao ¸p.27

QuyÕt ®Þnh sè 164/2006/Q§-BQP ngµy 27/9/2006 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng

VÒ c«ng t¸c huÊn luyÖn ATL§, VSL§ trong qu©n ®éi

28

QuyÕt ®Þnh sè 36/2006/Q§-BCN ngµy 16/10/2006 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý kü thuËt an toµn vÒ n¹p khÝ dÇu má ho¸ láng vµo chai

Quy ®Þnh vÒ kü thuËt an toµn trong c¸c ho¹t ®éng n¹p khÝ dÇu má ho¸ láng (LPG) vµo c¸c chai vËn chuyÓn ®­îc cã dung tÝch chøa n­íc nhá h¬n 150 lÝt; kh«ng ¸p dông ®èi víi tr¹m n¹p cho « t« sö dông LPG lµm nhiªn liÖu - Autogas. Bao gåm: Qui ®Þnh kü thuËt an toµn ®èi víi tr¹m n¹p; qui ®Þnh vÒ giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn; n¹p khÝ dÇu má ho¸ láng vµo chai.

29

Th«ng t­
sè 12/2006/TT-BYT
cña Bé Y tÕ ngµy 10/11/2006 vÒ h­íng dÉn kh¸m BNN

Quy ®Þnh Hå s¬, quy tr×nh vµ néi dung kh¸m BNN; tr¸ch nhiÖm cña NSDL§, NL§ vµ c¬ së kh¸m BNN.

Tr­íc khi kh¸m BNN, NSDL§ ph¶i chuÈn bÞ vµ göi cho c¬ së kh¸m BNN c¸c giÊy tê sau: GiÊy giíi thiÖu cña NSDL§; Hå s¬ søc kháe cña NL§ bao gåm Hå s¬ kh¸m søc kháe tuyÓn dông vµ Hå s¬ kh¸m søc kháe ®Þnh kú; kÕt qu¶ gi¸m s¸t MTL§ míi nhÊt (kh«ng qu¸ 24 th¸ng kÓ tõ ngµy ®o); Hå s¬ c¸ nh©n BNN

- Tr­êng hîp NL§ ®· nghØ viÖc, nghØ h­u, c¬ quan BHXH n¬i trùc tiÕp qu¶n lý BHXH cña NL§ chÞu tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ c¸c Hå s¬ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 phÇn II cña Th«ng t­ nµy;

- §èi víi c¸c tr­êng hîp m¾c BNN cÊp tÝnh, NL§ ®­îc kh¸m, cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi th× kh«ng cÇn ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian nh­ t¹i Phô lôc 2 vµ 3 cña Th«ng t­ nµy.

- Héi chÈn ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c tr­êng hîp chÈn ®o¸n c¸c bÖnh bôi phæi, phÕ qu¶n, bÖnh rung chuyÓn nghÒ nghiÖp vµ c¸c tr­êng hîp v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña b¸c sü kh¸m BNN. Thêi gian tiÕn hµnh héi chÈn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy kh¸m BNN; kÕt qu¶ héi chÈn ®­îc hoµn chØnh vµ ghi vµo Biªn b¶n héi chÈn BNN; tr­êng hîp cã nghi ngê vÒ chÈn ®o¸n, c¬ së kh¸m BNN hoµn chØnh biªn b¶n héi chÈn vµ Hå s¬ kh¸m BNN chuyÓn lªn tuyÕn trªn ®Ó cã chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh cuèi cïng.

- §iÒu kiÖn, hå s¬, thñ tôc vµ thÈm quyÒn cho phÐp c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn kh¸m BNN.

- Hå s¬ kh¸m BNN ®­îc lËp thµnh 02 bé; 01 bé do NSDL§ qu¶n lý; ®èi víi NL§ ®· nghØ h­u, c¬ quan BHXH qu¶n lý Hå s¬ nµy; 01 bé l­u t¹i c¬ së kh¸m BNN.

Trong thêi gian 15 ngµy sau khi cã kÕt qu¶ kh¸m BNN, c¬ së kh¸m BNN göi b¶n tæng hîp kÕt qu¶ kh¸m cho NSDL§ vµ Së Y tÕ tØnh, thµnh phè; Trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, Trung t©m Søc kháe lao ®éng vµ M«i tr­êng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, Trung t©m Y tÕ Bé, ngµnh thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh kú BNN vÒ Côc Y tÕ dù phßng ViÖt Nam - BYT vµ c¸c ViÖn thuéc hÖ y tÕ dù phßng.30

QuyÕt ®Þnh sè 08/2006/Q§-BL§TB&XH ngµy 20/11/2006 cña Bé tr­ëng BL§TB&XH

Ban hµnh quy ®Þnh vÒ kiÓm tra chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bé quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 50/2005/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

31

Th«ng t­ sè 12/2006/TT-BCN ngµy 22/12/2006 cña Bé C«ng nghiÖp h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 68/2005/N§-CP ngµy 20/5/2005 cña ChÝnh phñ vÒ an toµn hãa chÊt

H­íng dÉn c¸c ho¹t ®éng vÒ qu¶n lý an toµn hãa chÊt bao gåm: khai b¸o ho¸ chÊt nguy hiÓm; ®¸nh gi¸ ho¸ chÊt míi; phiÕu ATHC; ph©n lo¹i vµ ghi nh·n hãa chÊt; kÕ ho¹ch ng¨n ngõa, kh¾c phôc sù cè ho¸ chÊt; kho¶ng c¸ch an toµn vµ b¸o c¸o ATHC.


32

QuyÕt ®Þnh sè 40/2006/Q§-BYT ngµy 25/12/2006 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh HÖ thèng chØ tiªu thèng kª ngµnh y tÕ

Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy HÖ thèng chØ tiªu thèng kª ngµnh Y tÕ.

C¸c ®¬n vÞ ®­îc ph©n c«ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thËp, tæng hîp nh÷ng chØ tiªu thuéc lÜnh vùc ®¬n vÞ phô tr¸ch vµ cung cÊp cho Bé Y tÕ ®Ó tæng hîp b¸o c¸o nhµ n­íc vµ c«ng bè.

Côc Y tÕ Dù phßng, Bé Y tÕ tæng hîp:

- Tû suÊt m¾c, chÕt do th­¬ng tÝch theo tØnh / thµnh phè, nguyªn nh©n, bé phËn bÞ th­¬ng, ®é tuæi, giíi tÝnh.

- Sè vô tai n¹n th­¬ng tÝch theo tØnh/thµnh phè, nguyªn nh©n.

- Tæng sè m¾c BNN theo tØnh/thµnh phè, lo¹i bÖnh, ngµnh nghÒ.


33

Th«ng t­ liªn tÞch sè: 01/2007/TTLT/ BL§TBXH-BCA-VKSNDTC ngµy 12/01/2007 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi - Bé C«ng an - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao h­íng dÉn phèi hîp trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vô TNL§ chÕt ng­êi, TNL§ kh¸c cã dÊu hiÖu téi ph¹m

Sù phèi hîp gi÷a:

+ §oµn ®iÒu tra TNL§ (trõ §oµn ®iÒu tra c¸c vô TNL§ x¶y ra trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lùc l­îng vò trang).

+ C¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra.

+ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n.34

Th«ng t­ sè
03/2007/TT-BL§TB&XH ngµy 30/01/2007 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 152/2006/N§-CP ngµy 22/12/2006 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn mét sè ®iÒu LuËt BHXH vÒ b¶o hiÓm b¾t buéc

H­íng dÉn c¸ch tÝnh trî cÊp mét lÇn, hµng th¸ng ®èi víi ng­êi bÞ TNL§, BNN.

35

Th«ng t­ liªn tÞch sè 34/2007/TTLT/BTC - BL§TB&XH-UBTDTT ngµy 09/4/2007 cña Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi - Uû ban ThÓ dôc ThÓ thao h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 234/2006/Q§-TTg ngµy 18/10/2006 vÒ mét sè chÕ ®é ®èi víi huÊn luyÖn viªn, vËn ®éng viªn thÓ thao

H­íng dÉn c¸c chÕ ®é: TiÒn c«ng, BHXH, b¶o hiÓm y tÕ, båi th­êng TNL§; chÕ ®é tiÒn th­ëng ®èi víi huÊn luyÖn viªn, vËn ®éng viªn thÓ thao quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 234/2006/Q§-TTg.

36

QuyÕt ®Þnh sè 67/2007/Q§-BQP ngµy 09/4/2007 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 1255/Q§-BQP ngµy 25/9/2007 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng

Ban hµnh quy ®Þnh, chÕ ®é, tiªu chuÈn trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n trong lao ®éng thuéc lÜnh vùc qu©n sù.

37

QuyÕt ®Þnh sè 1414/Q§-BYT ngµy 16/4/2007 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ thµnh lËp Ban ChØ ®¹o thùc hiÖn KÕ ho¹ch Phßng chèng BNN giai ®o¹n 2007 - 2010 trong ngµnh y tÕ.

Thµnh lËp Ban chØ ®¹o vµ TiÕn hµnh thµnh lËp c¸c tiÓu ban t¹i Trung ­¬ng: 4 tiÓu ban

- Nghiªn cøu vµ x©y dùng chÝnh s¸ch.

- Gi¸m s¸t, chÈn ®o¸n vµ gi¸m ®Þnh.

- §iÒu trÞ vµ phôc håi chøc n¨ng.

Th«ng tin vµ gi¸o dôc truyÒn th«ng.

Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o PCBNN t¹i c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng träng ®iÓm.

C¸c Së Y tÕ.

C¸c viÖn thuéc hÖ Y tÕ dù phßng.

C¸c Tr­êng §¹i häc Y.


38

Th«ng t­ Liªn tÞch sè 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngµy 24/4/2007 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé C«ng an

H­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 130/2006/N§-CP ngµy 08/11/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y, næ b¾t buéc.

39

Th«ng t­ Liªn tÞch sè 70/2007/TTLT-BTC-BL§TB&XH ngµy 26/6/2007 cña Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi

H­íng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ BHL§, ATL§, VSL§ ®Õn n¨m 2010

40

ChØ thÞ sè 03/2007/CT-BYT ngµy 28/6/2007 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c phôc håi chøc n¨ng

M¹ng l­íi c¸c ®¬n vÞ PHCN h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn toµn quèc víi 36 bÖnh viÖn vµ 27 c¬ së §iÒu d­ìng - PHCN, 100% bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn trung ­¬ng, 92% bÖnh viÖn ®a khoa tØnh/thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã khoa VËt lý trÞ liÖu - PHCN.

Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 01/2006/CT-TTg ngµy 09 th¸ng 1 n¨m 2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch trî gióp ng­êi tµn tËt trong t×nh h×nh hiÖn nay, Bé tr­ëng Bé Y tÕ ®· ban hµnh ChØ thÞ sè 03/2007/CT-BYT ngµy 28/6/2007 ®Ó thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô sau:

1. T¨ng c­êng truyÒn th«ng, gi¸o dôc søc kháe cho nh©n d©n vµ tham m­u cho chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¬ quan cã thÈm quyÒn hiÓu râ vai trß, tÇm quan träng cña PHCN trong c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ n©ng cao søc khoÎ; ®Æc biÖt vÒ phßng ngõa tµn tËt, ph¸t hiÖn sím, can thiÖp sím PHCN.

2. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi phôc håi chøc n¨ng thèng nhÊt trong toµn quèc theo tõng tuyÕn, cô thÓ:

- TuyÕn x·: Tr¹m Y tÕ x· cã ph©n c«ng c¸n bé y tÕ phô tr¸ch c«ng t¸c PHCN vµ ®­îc båi d­ìng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ PHCN.

- TuyÕn huyÖn: Cã ph©n c«ng c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c PHCN, khuyÕn khÝch thµnh lËp Khoa VËt lý trÞ liÖu - PHCN ë bÖnh viÖn ®a khoa huyÖn.

- TuyÕn tØnh: §Õn hÕt n¨m 2008 tÊt c¶ c¸c bÖnh viÖn ®a khoa tØnh ph¶i thµnh lËp Khoa VËt lý trÞ liÖu - PHCN vµ khuyÕn khÝch c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa thµnh lËp Khoa VËt lý trÞ liÖu - PHCN. KhuyÕn khÝch c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng thµnh lËp BÖnh viÖn §iÒu d­ìng - PHCN.

- TuyÕn trung ­¬ng: BÖnh viÖn §iÒu d­ìng - PHCN trung ­¬ng ph¸t huy tèt vai trß chØ ®¹o tuyÕn, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c PHCN ph¸t triÓn. BÖnh viÖn B¹ch Mai (Trung t©m PHCN) chÞu tr¸ch nhiÖm tham m­u cho Bé Y tÕ trong chØ ®¹o chuyªn m«n, ph¸t triÓn chuyªn ngµnh PHCN ë ViÖt Nam vµ lËp ®Ò ¸n thµnh lËp ViÖn PHCN quèc gia.

3. T¨ng c­êng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ y tÕ vµ c¬ së h¹ tÇng; x©y dùng hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c c¬ së PHCN trªn toµn quèc, chó träng ph¸t triÓn c¸c kü thuËt PHCN.

4. Quan t©m, ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc ph¸t triÓn chuyªn ngµnh vÒ PHCN.

5. Duy tr× vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c phôc håi chøc n¨ng dùa vµo céng ®ång, khÈn tr­¬ng söa ®æi, bæ sung néi dung ch­¬ng tr×nh tËp huÊn ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n­íc. §¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng cña c«ng t¸c PHCN dùa vµo céng ®ång th«ng qua phèi hîp víi ban ngµnh ®Þa ph­¬ng x©y dùng dù ¸n vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n phª duyÖt.


41

QuyÕt ®Þnh sè 63/2007/Q§-BTC ngµy 18/7/2007 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc quy ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ y tÕ dù phßng vµ phÝ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi

Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ y tÕ dù phßng vµ BiÓu møc thu phÝ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ n­íc

§èi t­îng ph¶i nép phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ®­îc c¬ quan Y tÕ dù phßng cña ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y:

- XÐt nghiÖm y tÕ dù phßng.

- KiÓm dÞch y tÕ biªn giíi.

- KiÓm ®Þnh chÊt l­îng c¸c lo¹i v¾c xin, sinh phÈm miÔn dÞch, chÕ phÈm diÖt khuÈn, diÖt c«n trïng dïng trong lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ.

- Tiªm phßng v¾c xin vµ xö lý c«n trïng y häc.

PhÝ y tÕ dù phßng lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®­îc qu¶n lý vµ sö dông nh­ sau:

1. C¬ quan thu phÝ ®­îc trÝch 90% (chÝn m­¬i phÇn tr¨m trªn tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®­îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho c«ng viÖc chuyªn ngµnh vÒ y tÕ dù phßng vµ thu phÝ theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y:

a) Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho lao ®éng trùc tiÕp thu phÝ (kh«ng bao gåm chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng chøc ®· ®­îc h­ëng tiÒn l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh);

b) Chi cho c«ng t¸c y tÕ dù phßng vµ thu phÝ,...42

Th«ng t­ sè 122/2007/TT-BQP ngµy 8/8/2007
cña Bé Quèc phßng

H­íng dÉn phèi hîp ®iÒu tra, gi¶i quyÕt c¸c vô TNL§ chÕt ng­êi, TNL§ kh¸c cã dÊu hiÖu téi ph¹m.

43

QuyÕt ®Þnh sè 88/2007/Q§-BTC ngµy 23/10/2007 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh

Ban hµnh m· sè danh môc Ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ BHL§, ATL§, VSL§.

44

Th«ng t­ sè 13/2007/TT-BYT ngµy 21/11/2007 cña BYT h­íng dÉn kh¸m søc kháe

* H­íng dÉn kh¸m søc kháe khi lµm Hå s¬ dù tuyÓn, kh¸m søc kháe khi tuyÓn dông, kh¸m søc kháe ®Þnh kú vµ kh¸m søc kháe theo yªu cÇu. §iÒu kiÖn ®èi víi c¬ së kh¸m søc kháe:

1. Cã c¸c b¸c sü kh¸m c¸c chuyªn khoa: Néi, ngo¹i, s¶n phô khoa, m¾t, tai mòi häng, r¨ng hµm mÆt; cã c¸c b¸c sÜ hoÆc kü thuËt viªn lµm c¸c xÐt nghiÖm m¸u, xÐt nghiÖm n­íc tiÓu, X quang.

2. Cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, kü thuËt ®Ó lµm c¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n

- XÐt nghiÖm m¸u: C«ng thøc m¸u, ®­êng m¸u.

- XÐt nghiÖm n­íc tiÓu: §­êng niÖu, protein niÖu.

- X quang tim phæi.

3. Cã ®ñ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ theo “Quy ®Þnh c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ c¬ b¶n phôc vô cho kh¸m søc kháe”.

4. C¬ së kh¸m søc kháe c¨n cø vµo lý do kh¸m søc kháe: khi lµm Hå s¬ dù tuyÓn, tuyÓn dông, ®Þnh kú, theo yªu cÇu vµ B¶ng “tiªu chuÈn søc kháe cña NL§, häc sinh, sinh viªn” hiÖn hµnh ®Ó ®­îc thùc hiÖn kh¸m søc kháe.

5. §èi víi c¸c nghÒ, c«ng viÖc cã tiªu chuÈn søc kháe riªng, th× c¬ së kh¸m søc kháe ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ®ã.

* C¸c thñ tôc kh¸m søc kháe; tæ chøc kh¸m søc kháe; quy tr×nh kh¸m søc kháe…45

QuyÕt ®Þnh sè 01/2008/Q§-BYT
ngµy 21/1/2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ CÊp cøu, Håi søc tÝch cùc vµ Chèng ®éc

Quy ®Þnh bao gåm hai ch­¬ng, 25 ®iÒu. Ch­¬ng I quy ®Þnh chung vÒ ph¹m vi ®iÒu chØnh, ®èi t­îng ¸p dông, yªu cÇu chung ®èi víi c«ng t¸c cÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ chèng ®éc. Ch­¬ng II bao gåm 23 §iÒu vÒ cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn

Bªn c¹nh quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ nh©n lùc, ch­¬ng II cßn cô thÓ hãa c¬ cÊu vµ tæ chøc ho¹t ®éng cÊp cøu 115 nh­ nhiÖm vô cña bé phËn ®iÒu hµnh cÊp cøu, kÝp cÊp cøu, nhiÖm vô cña c¸ nh©n tham gia cÊp cøu, vËn chuyÓn ng­êi bÖnh tíi bÖnh viÖn vµ bµn giao t¹i bÖnh viÖn.

Quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ së vËt chÊt, nh©n lùc cña khoa cÊp cøu, khoa håi søc tÝch cùc vµ trung t©m chèng ®éc.


46

Th«ng t­ liªn tÞch sè 08/2008/TTLT/BQP-BTNMT ngµy 28/01/2008 cña Bé Quèc phßng vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng

H­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 148/2006/N§-CP ngµy 04/12/2006 cña ChÝnh phñ.

47

QuyÕt ®Þnh sè 12/2008/Q§-BYT ngµy 27/2/2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ

Ban hµnh “Tiªu chuÈn vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña nh©n viªn y tÕ vµ trang thiÕt bÞ y tÕ trong ch¨m sãc chÊn th­¬ng thiÕt yÕu” ®Ó ¸p dông thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh.

48

Th«ng t­ sè 04 /2008/TT-BL§TB&XH ngµy 27/2/2008 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng.

- §èi t­îng ¸p dông: Bá Danh môc quy ®Þnh ®¨ng ký, kiÓm ®Þnh ®èi víi c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATL§ vµ chuyÓn ®Ó BYT h­íng dÉn qu¶n lý theo chøc n¨ng;

- Thñ tôc ®¨ng ký ®èi t­îng cña c¬ së vµ cña c¬ quan ®¨ng ký: C¬ së göi Hå s¬ ®¨ng ký theo ®­êng b­u ®iÖn, fax ®Õn c¬ quan ®¨ng ký (Thanh tra Lao ®éng Së L§TB&XH); bá quy ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký.

- §èi víi c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ sö dông l­u ®éng nh­: cÇn trôc « t«, cÇn trôc b¸nh lèp, cÇn trôc b¸nh xÝch, cÇn trôc th¸p, m¸y vËn th¨ng, sµn biÓu diÔn di ®éng th× c¬ së thùc hiÖn ®¨ng ký t¹i Thanh tra lao ®éng thuéc Së L§TB&XH n¬i cã trô së chÝnh cña c¬ së; ®ång thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n víi Thanh tra lao ®éng thuéc Së L§TB&XH n¬i c¬ së sö dông c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ t¹i mét ®Þa ®iÓm cô thÓ, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.

- ViÖc ®¨ng ký sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp do Bé C«ng th­¬ng h­íng dÉn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. C¬ së ph¶i göi b¶n sao giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®Õn Thanh tra lao ®éng thuéc Së L§TB&XH (trùc tiÕp hoÆc b»ng ®­êng b­u ®iÖn/fax).

- Quy ®Þnh b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng, 1 n¨m (tr­íc ®©y 3 th¸ng 1 lÇn).

- Danh môc 24 lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng49

Th«ng t­ sè 25/2008/TT-BQP ngµy 06/3/2008 cña Bé Quèc phßng.

H­íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 148/2006/N§-CP ngµy 04/12/2006 cña ChÝnh phñ vÒ quy ho¹ch, x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ vµnh ®ai an toµn c¸c kho ®¹n d­îc, vËt liÖu næ, nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¹n d­îc, vËt liÖu næ do Bé Quèc phßng qu¶n lý.

50

ChØ thÞ sè 02/2008/CT-BXD ngµy 27/3/2008 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc chÊn chØnh vµ t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ATL§, VSL§ trong c¸c ®¬n vÞ thuéc ngµnh x©y dùng.

Yªu cÇu vµo cuèi mçi th¸ng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé ph¶i tËp hîp b¸o c¸o L·nh ®¹o Bé t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ATVSL§-PCCN cña ®¬n vÞ; riªng c¸c vô TNL§ nghiªm träng, TNL§ chÕt ng­êi, ®¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Bé X©y dùng vµ C«ng ®oµn X©y dùng ViÖt Nam kh«ng cÇn chê kÕt luËn cña c¬ quan ®iÒu tra.

§Ó cñng cè tæ chøc lµm c«ng t¸c BHL§ trong ngµnh x©y dùng, ChØ thÞ còng yªu cÇu Vô Tæ chøc c¸n bé nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi L·nh ®¹o Bé viÖc thµnh lËp tæ chøc vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c BHL§ thuéc C¬ quan Bé ®Ó thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng, trong ®ã cã chøc n¨ng vÒ an toµn kü thuËt x©y dùng.51

QuyÕt ®Þnh sè 12/2008/Q§-BCT
ngµy 17/6/2008
cña Bé tr­ëng Bé C«ng th­¬ng

VÒ viÖc ban hµnh Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ an toµn ®iÖn (QCVN 01: 2008/BCT) quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y dùng, vËn hµnh, thÝ nghiÖm, söa ch÷a ®­êng d©y dÉn ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

52

QuyÕt ®Þnh 99/2008/Q§-BQP ngµy 01/7/2008 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng

VÒ viÖc ®¨ng ký, kiÓm ®Þnh kü thuËt an toµn c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATL§ trong qu©n ®éi.

53

ChØ thÞ sè 100/2008/CT-BQP ngµy 09/7/2008 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng

T¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§, ATL§ trong qu©n ®éi

54

Th«ng t­ Liªn tÞch sè 10 /2008/TTLT-BL§TB&XH-BNV ngµy 10/7/2008 cña Bé L§TB&XH - Bé Néi Vô h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ nhiÖm vô QLNN cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· vÒ lao ®éng, ng­êi cã c«ng vµ x· héi

Phßng ViÖc lµm - ATL§ ®­îc thµnh lËp phï hîp víi ®Æc ®iÓm ë ®Þa ph­¬ng.


55

Th«ng t­ sè 13/2008/TT-BL§TB&XH ngµy 28/7/2008 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng ngµnh Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, trong ®ã cã lÜnh vùc ATVSL§


Bæ sung mét sè tiªu chuÈn míi trong viÖc xÐt khen th­ëng, cô thÓ:

- §èi víi doanh nghiÖp: Bæ sung viÖc thùc hiÖn chÕ ®é båi th­êng, trî cÊp TNL§, BNN, chÕ ®é b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c ATL§, VSL§; söa ®æi mét sè tiªu chuÈn kh¸c cho phï hîp víi c¸c qui ®Þnh míi ®­îc söa ®æi nh­ ®¨ng ký, kiÓm ®Þnh c¸c chÊt, vËt t­, m¸y cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATVSL§.

- §èi víi c¸ nh©n lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch hoÆc b¸n chuyªn tr¸ch vÒ ATVSL§: Bæ sung tiªu chuÈn tham gia ®Çy ®ñ c¸c kho¸ huÊn luyÖn ATVSL§ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- §èi víi NL§: Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy, quy tr×nh, quy ph¹m (nay gäi lµ quy chuÈn) ATL§, VSL§ kh«ng ®Ó x¶y ra TNL§, cßn ph¶i kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè m¸y, thiÕt bÞ, ch¸y næ.

- §Ó ®¹t B»ng khen cña Bé tr­ëng BL§TB&XH vÒ ATVSL§, c¸c ®èi t­îng ®­îc khen ph¶i ®­îc Côc tr­ëng Côc ATL§ hoÆc Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tÆng giÊy khen vÒ ATVSL§ Ýt nhÊt 2 n¨m liªn tôc hoÆc cã thµnh tÝch ®Æc biÖt xuÊt s¾c vÒ c«ng t¸c ATVSL§.

Ngoµi ra, Th«ng t­ còng h­íng dÉn chi tiÕt viÖc thµnh lËp Héi ®ång Thi ®ua, Khen th­ëng vµ nguyªn t¾c lµm viÖc, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng. Theo ®ã, Côc tr­ëng Côc ATL§ lµm Chñ tÞch Héi ®ång vµ quyÕt ®Þnh nguyªn t¾c lµm viÖc, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång Thi ®ua - Khen th­ëng cña Côc. Khi biÓu quyÕt lÊy ý kiÕn theo ®a sè, tr­êng hîp ý kiÕn thµnh viªn héi ®ång ngang nhau th× lÊy ý kiÕn cña Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh.56

ChØ thÞ sè 07/CT-BYT ngµy 21/8/2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c VSL§, phßng chèng BNN trong ngµnh y tÕ

Bé Y tÕ ®· chØ thÞ cho c¸c c¬ quan y tÕ vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan khÈn tr­¬ng thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc sau:

1. T¨ng c­êng h­íng dÉn, kiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c ATL§, VSL§ vµ phßng chèng BNN, PCCN.

2. X©y dùng vµ tæ chøc triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh, biÖn ph¸p c¶i thiÖn §KL§, phßng chèng BNN, ch¨m sãc søc kháe, ®iÒu d­ìng vµ phôc håi chøc n¨ng nh»m phôc håi kh¶ n¨ng lao ®éng, n©ng cao søc kháe cho NL§.

3. Nghiªm chØnh thùc hiÖn viÖc tæng hîp, thèng kª, b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c ATL§, VSL§ vµ phßng chèng BNN theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ.

4. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ c«ng t¸c ATL§, VSL§ vµ phßng chèng BNN cho c¸n bé viªn chøc trong ngµnh y tÕ, ®Æc biÖt lµ chÕ ®é båi d­ìng hiÖn vËt ®èi víi c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm.


57

QuyÕt ®Þnh sè 3079/Q§-BYT ngµy 21/8/2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ qui chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng lµm c«ng t¸c BHL§ trong c¸c c¬ së y tÕ

1- HÖ thèng lµm c«ng t¸c BHL§ cña mét ®¬n vÞ bao gåm:

a) Bé phËn phô tr¸ch c«ng t¸c BHL§:

- §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã sè lao ®éng tõ 60 ng­êi trë lªn th× thµnh lËp Héi ®ång BHL§; Héi ®ång BHL§ cö mét c¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c BHL§.

- §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã sè lao ®éng d­íi 60 ng­êi th× cö 01 nh©n viªn phô tr¸ch c«ng t¸c BHL§.

b) Y tÕ c¬ quan.

c) M¹ng l­íi an toµn vÖ sinh viªn (ATVSV).2- NhiÖm vô: Héi ®ång BHL§.

- X©y dùng quy chÕ ATL§, VSL§ cña ®¬n vÞ;

- X©y dùng kÕ ho¹ch BHL§ dµi h¹n vµ hµng n¨m cña ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng III cña Quy chÕ nµy;

- Tæ chøc ®µo t¹o, tËp huÊn vÒ ATL§, VSL§ cho m¹ng l­íi ATVSV vµ toµn bé NL§;

- X©y dùng kÕ ho¹ch cö c¸n bé viªn chøc ®i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô h»ng n¨m;

- Tæ chøc vµ gi¸m s¸t viÖc triÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m ATVSL§, c¶i thiÖn §KL§, phßng ngõa TNL§ vµ BNN,3. NhiÖm vô cña c¸n bé phô tr¸ch y tÕ c¬ quan hoÆc bé phËn y tÕ c¬ quan hoÆc phßng y tÕ c¬ quan:

a) Tæ chøc kh¸m søc kháe tuyÓn dông cho NL§.

b) X©y dùng kÕ ho¹ch kh¸m søc kháe ®Þnh kú (bao gåm c¶ néi dung kh¸m ph¸t hiÖn BNN).

c) LËp Hå s¬ qu¶n lý BNN vµ kiÓm tra søc khoÎ 6 th¸ng 01 lÇn ®èi víi c¸c tr­êng hîp NL§ m¾c BNN cña ®¬n vÞ.

d) X©y dùng kÕ ho¹ch ®iÒu d­ìng vµ phôc håi chøc n¨ng;

®) Phßng chèng nhiÔm khuÈn nghÒ nghiÖp vµ dù phßng mét sè bÖnh l©y nhiÔm nghÒ nghiÖp trong ngµnh y tÕ.58

ChØ thÞ sè 09/CT-BCT ngµy 08/9/2008 cña Bé tr­ëng Bé C«ng th­¬ng vÒ viÖc t¨ng c­êng thùc hiÖn c«ng t¸c VSL§ - PCCN trong ngµnh c«ng th­¬ng

ChØ thÞ yªu cÇu:

- C¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ATVSL§-PCCN; rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung kÞp thêi c¸c quy ®Þnh, c¸c biÖn ph¸p vÒ an toµn ®Ó phï hîp víi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, m¸y mãc cña doanh nghiÖp; bè trÝ ®ñ c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é lµm c«ng t¸c ATVSL§; tæ chøc tèt viÖc huÊn luyÖn ATVSL§; t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy ®Þnh ATVSL§, PCCN, BVMT.

- C¸c Së C«ng Th­¬ng: T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý an toµn ®èi víi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, x¨ng, dÇu, khÝ dÇu má hãa láng. T¨ng c­êng thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng ATVSL§-PCCN cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ngµnh c«ng th­¬ng.


59

QuyÕt ®Þnh sè 4696/Q§-BYT ngµy 27/11/2008 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh ChuÈn Quèc gia trung t©m Y tÕ dù phßng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng giai ®o¹n 2008-2015
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương